Molárna hmotnosť

Molárna hmotnosť (staršie: molová hmotnosťmólová hmotnosť) je fyzikálna veličina, ktorá udáva hmotnosť jednotkového látkového množstva látky (hmotnosť 1 mólu).

Číselná hodnota tejto veličiny, vyjadrenej v g/mol, sa pre danú molekulu/daný atóm rovná relatívnej molekulovej hmotnosti (resp. relatívnej atómovej hmotnosti) príslušnej molekuly/atómu. Molárna hmotnosť je veličina, ktorá má značku M.

Mol alebo mól, značka mol, je jednotka látkového množstva sústavy. Je to základná jednotka sústavy SI.

  1. Jeden mol je také množstvo látky v sústave, ktoré obsahuje presne toľko elementárnych entít, koľko je atómov v 0,012 kg uhlíka 12C.
  2. Keď sa jednotka mol používa, musí sa špecifikovať elementárna entita, čo môžu byť atómymolekulyiónyelektróny, iné častice alebo špecifikované skupiny takýchto častíc.

Počet entít v 0,012 kg uhlíka 12C je približne o 6,02214199×1023 entít a toto číslo sa nazýva aj Avogadrova konštanta.

« Návrat k indexu
sk_SKSK