Nukleosid

Nukleosidy jsou glykosylaminy složené z nukleové báze a sacharidu, obyčejně D-ribózy nebo 2-deoxy-D-ribózy. V prvním případě to jsou ribonukleosidy, v druhém případě se nazývají deoxyribonukleosidy nebo častěji prostě deoxynukleosidy.

Sacharid je vázán N-glykosidovou vazbou k dusíku purinového nebo pyrimidinového kruhu. Tyto kovalentní vazby spojují anomerní uhlík pentózy a atom N9 (v případě purinové báze) nebo N1 (v případě pyrimidinové báze).

Kvůli rotaci kolem glykosidové vazby mohou nukleosidy existovat ve dvou konformacích: syn nebo anti. V přírodě převažují antikonformery (jsou zobrazené na obrázcích vpravo).

Fosforylací, tzn. navázáním fosfátu, zbytku kyseliny fosforečné, na hydroxylovou skupinu sacharidů vznikají nukleotidy. Ty se účastní přenosu volné energie v buňce, buněčné komunikace a tvoří stavební kameny nukleových kyselin.

« Návrat k indexu
sk_SKSK