Výročná správa o stave SOCK FIP a výskumu FIP na UC Davis a možné smery budúceho výskumu FIP

Niels C. Pedersen, DVM PhD
Originálny článok: 2023 report on the status of SOCK FIP and FIP research at UC Davis and possible directions for future FIP research

Dúfali sme, že v roku 2023 dôjde k legalizácii jedného alebo viacerých antivirotík pre mačky. S výnimkou niekoľkých krajín mimo USA sa tak nestalo. Napriek tomu existuje nádej, že štúdie, ktoré sa vykonávajú na Kalifornskej univerzite v Davise a inde vo svete, pomôžu presadiť podmienečne a/alebo úplne schválené humánne lieky, ako sú Remdesivir, Molnupiravir a Paxlovid, ktoré budú používať veterinári. Aj keď budú lieky schválené na použitie pre zvieratá, lieky uvádzané na trh pre humánne použitie nie sú ideálne, pretože sa musia kupovať za cenu stanovenú pre ľudí. Preto neschválený trh zostane hlavným zdrojom lacnejších antivirotík ešte mnoho rokov. Avšak SOCK FIP oceňuje úsilie nespočetného množstva majiteľov mačiek a vyvíjanie tlaku na priemysel a vládne agentúry, aby umožnili používanie účinných antivirotík pre mačky. Tieto snahy zaznamenali rôzny stupeň úspechu v mnohých krajinách mimo USA.

Výskum FIP na UC Davis v roku 2023 s podporou príspevkov pre SOCK FIP

V roku 2023 pokračovala podpora výskumu SOCK FIP a mačacieho koronavírusu na UC Davis a nedokázali by sme to bez pomoci mnohých darcov. Dva prebiehajúce výskumné projekty, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo SOCK FIP, sú obzvlášť zaujímavé. Prvý projekt zahŕňa testovanie antivírusových liekov a vedú ho doktori Krystle Regan a Brian Murphy. Pacienti a majitelia boli vybraní z celých USA. V prvej štúdii sa u mačiek s vlhkou FIP porovnávali dva antivírusové lieky s cieľom overiť mieru vyliečenia buď perorálnym liekom GS-441524, alebo liekom Remdesivir (Gilead). Táto štúdia, ktorá bola publikovaná, preukázala, že perorálny Remdesivir účinkuje rovnako dobre ako perorálny GS-441524. Ak teda Remdesivir získa úplné schválenie v Spojených štátoch, veterinárni lekári ho môžu bez obáv predpisovať mačkám s vlhkou FIP. Boli ukončené aj ďalšie štúdie porovnávajúce GS-441524 a Remdesivir u mačiek so suchou FIP a Molnupiravir (Merck) u mačiek s vlhkou FIP. Výsledky týchto štúdií by mali byť zverejnené začiatkom roka 2024. Posledná štúdia týkajúca sa lieku Paxlovid (Pfizer) bola nedávno plne schválená a široko dostupná v Spojených štátoch, a ak sa ukáže, že je to bezpečná a účinná liečba u mačiek s FIP, bude to tretí ľudský antivírusový liek na liečbu FIP, ktorý môžu jedného dňa používať veterinárni lekári. Doktori Regan a Murphy využili svoje testovacie prípady v teréne aj na štúdium príčin úmrtí počas prvých dvoch týždňov liečby. Táto populácia predstavuje až 10 % liečených prípadov na celom svete. Nekropsie preukázali existenciu závažných komplikujúcich ochorení, ktoré často zahŕňali bakteriálnu sepsu, často s vysoko rezistentnými organizmami voči antibiotikám, ako aj závažné srdcové ochorenia. Je potrebná ďalšia práca na určenie povahy srdcových ochorení a toho, do akej miery môže ísť o už existujúce ochorenie a do akej miery je spôsobené vírusom FIP.

Druhý veľký výskumný projekt zameraný na prevenciu FIP realizuje Dr. Patricia Pesavento, jedna z našich veterinárnych patologičiek, a jej výskumný tím, ktorý zahŕňa veterinárnu mikrobiologičku Terzu Brostoff, biomedicínskeho inžiniera Randyho Carneyho, imunológa Dennisa Hartigana O’Connora a laboratórneho technika Kena Jacksona. Ich štúdia zahŕňa vývoj mRNA vakcíny proti časti nukleokapsidového proteínu, ktorý je spoločný prakticky pre všetky známe izoláty mačacieho koronavírusu. Teória predpokladá, že imunitná odpoveď na tento proteín v porovnaní s bežne používaným hrotovým proteínom vo vakcínach COVID-19 ochráni mačky vystavené bežnej enterickej forme mačacieho koronavírusu pred rozvojom FIP. Bolo by to analogické ochrane proti ťažkým a chronickým formám COVID-19, ktorá sa uvádza pri mRNA vakcínach. Tím Dr. Pesaventa vyvinul vakcínu založenú na ideálnych výrobných parametroch a testoval ju z hľadiska bezpečnosti a účinnosti na modeli hlodavcov. Vývoj tejto mRNA vakcíny bude len prvým krokom, pretože ju bude potrebné ďalej testovať na obmedzenom počte mačiek ako predohru k oveľa rozsiahlejšiemu testovaniu v teréne na väčších populáciách mačiek, ako sú chovné stanice alebo dočasné/ záchranné stanice, ktoré sa stretávajú s prebiehajúcimi prípadmi FIP.

Oblasti budúceho výskumu FIP

Objavením lieku na FIP sa potreba ďalšieho výskumu FIP nekončí. Dúfame, že veterinárni vedci z celého sveta, ktorí sú stále aktívni na akademickej pôde a v priemysle, zvážia niektoré z ďalších perspektívnych oblastí výskumu. Takéto štúdie zahŕňajú všetky aspekty patogenézy FIP, od základného črevného koronavírusu, ktorý je enzootický prakticky vo všetkých populáciách zdravých mačiek a existuje v dolnej časti črevného traktu, až po mutantné formy, ktoré získali schopnosť infikovať monocyty/makrofágy v brušnej dutine a mimo nej. Je potrebné objasniť presnú povahu imunity voči mačacím koronavírusom, tak minimálne patogénnej enterickej forme, ako aj vysoko smrtiacej forme spôsobujúcej FIP. Vieme, že imunita voči črevným aj mimočrevným formám vírusu je slabá, krátkodobá a náchylná na oslabenie vnútornými a vonkajšími stresormi. Zdá sa, že imunita voči črevnému koronavírusu zahŕňa lokálne produkované protilátky, zatiaľ čo imunita voči mutantným vírusom spôsobujúcim FIP zahŕňa systémovejšie lymfocytmi sprostredkované (bunkové) imunitné reakcie. Presné poznanie silných a slabých stránok oboch typov imunity bude nevyhnutné pre všetky budúce snahy o vývoj vakcín. Zabránite FIP útokom na základné infekcie enterickými koronavírusmi alebo útokom na mutanty spôsobujúce FIP, keď sa objavia?

Je veľmi potrebné vyvinúť testy, ktoré by dokázali presne určiť, kedy bola mačka vyliečená antivírusovou terapiou. Vieme, že niektoré mačky sa môžu vyliečiť už za 4 – 6 týždňov, zatiaľ čo niektoré potrebujú až 12 týždňov. Navrhujeme liečbu 12 týždňov, pretože to prináša maximálnu mieru vyliečenia, ale pritom vieme, že niektoré mačky budú liečené zbytočne dlho. Jediný súčasný spôsob, ako určiť, kedy je mačka vyliečená, je vysadiť liečbu a zistiť, či sa choroba vráti. Pravidelný kompletný krvný obraz a základné biochemické vyšetrenie séra sú užitočné v spojení s ukazovateľmi fyzického zdravia pri monitorovaní a manažmente liečby, ale návrat k normálnym hodnotám testov a celkový zdravotný stav nezaručujú, že po liečbe nedôjde k relapsu. Naopak, pretrvávanie menších abnormalít v krvi a zdravotnom stave nie je vždy znakom toho, že nedošlo k vyliečeniu a že je potrebné zvýšiť dávkovanie alebo predĺžiť liečbu. To platí najmä pre mačky s neurologickou FIP, kde výsledky krvných testov a stav neurologických deficitov nie vždy poukazujú na vyliečenie.

Hoci existuje nádej, že v budúcnosti sa nájdu ešte účinnejšie antivírusové lieky, dobre zdokumentované profily bezpečnosti a účinnosti súčasných liekov ponechávajú len veľmi malý priestor pre ďalšie zlepšenie. V súčasnosti sa však u niektorých mačiek pozoruje vyvíjajúca sa rezistencia na lieky. To, čo je známe o tom, ako sa vyvíja rezistencia na lieky pri chronických infekciách, ako je HIV/AIDS, by sme mali aplikovať na FIP. Najúčinnejším spôsobom boja proti rezistencii na lieky pri HIV/AIDS je kombinácia dvoch alebo viacerých antivirotík s rôznymi mechanizmami účinku skôr, ako sa vyvinie rezistencia.

Zdá sa, že niektoré kmene mačacieho koronavírusu môžu byť neurotropnejšie ako iné. Záľuba v infikovaní centrálneho nervového systému sa môže vyvinúť špecifickými mutáciami v enterických kmeňoch koronavírusu, ktoré sú enzootické v prostredí, alebo mutáciami, ktoré sa vyskytujú ako súčasť biotypu FIP. Úloha hematoencefalickej bariéry a zjavná kompartmentalizácia imunity medzi centrálnym nervovým systémom a zvyškom organizmu sú ďalšie oblasti, ktoré si vyžadujú štúdium.

Väčšina majiteľov mačiek je v súčasnosti informovaná o prepuknutí veľkej epidémie FIP, ktorá sa vyskytuje na ostrove Cyprus. Stále nie je isté, či sa toto ohnisko kvalifikuje ako epizootické (epidemické) alebo enzootické (endemické). Predbežný výskum naznačuje, že vypuknutie epidémie súvisí s úzko príbuznými izolátmi vírusu FIP sérotypu 2 (podobného psiemu koronavírusu). Je zrejmé, že pre mačky vo všetkých častiach sveta je dôležité, či toto ohnisko súvisí so šírením vírusu z mačky na mačku (t. j. epizootické ochorenie) alebo s faktormi podporujúcimi ochorenie v prostredí (t. j. enzootické ochorenie). Najhorším možným scenárom je panepizootické ochorenie typu COVID-19. Dúfajme, že výskumníci na Cypre, v Spojenom kráľovstve a inde budú schopní čo najrýchlejšie vyriešiť otázku povahy tohto ohniska nákazy.

sk_SKSK