Možná antivírusová aktivita kyseliny 5-aminolevulovej pri infekcii vírusom infekčnej peritonitídy mačiek

Tomomi Takano, Kumi Satoh, and Tomoyoshi Doki
Originálny článok: Possible Antiviral Activity of 5-Aminolevulinic Acid in Feline Infectious Peritonitis Virus (Feline Coronavirus) Infection; 10.2.2021;Preklad 18.4.2021

Abstrakt

Infekčná peritonitída mačiek (FIP) je život ohrozujúce infekčné ochorenie mačiek spôsobené virulentným mačacím koronavírusom (vírus FIP: FIPV). Na liečbu FIP sa nedávno objavilo niekoľko účinných antivirotík, ale mnohé z nich nie sú dostupné pre praktické použitie. Kyselina 5-aminolevulová (5-ALA) je nízkomolekulárna aminokyselina syntetizovaná v rastlinných a živočíšnych bunkách. 5-ALA môže byť syntetizovaná vo veľkom množstve a je široko používaná v lekárskych a poľnohospodárskych odvetviach. Dospeli sme k predpokladu, že 5-ALA inhibuje infekciu FIPV. Preto sme vyhodnotili jej antivírusovú aktivitu proti FIPV v celých plodových 4-bunkách felis catus a v primárnych mačacích makrofágoch. FIPV infekcia bola významne inhibovaná 250 μM 5-ALA. Naša štúdia naznačila, že 5-ALA je použiteľná pre liečbu a prevenciu infekcie FIPV.

Kľúčové slová: FIP, koronavírus, kyselina 5-aminolevulová, antivírusové liečivo, mačka

Úvod

Infekčná peritonitída mačiek (FIP) je život ohrozujúce infekčné ochorenie spôsobené mačacím koronavírusom (FCoV) u domácich a voľne žijúcich druhov Felidae. FCoV je u mačiek vysoko rozšírený po celom svete. FCoV je obalený jednovláknový pozitívny RNA vírus. Tento vírus patrí do rodu Alphacoronavirus z podčeľade Orthocoronavirinae z čeľade Coronaviridae (1). FCoV je sa delí na dva sérotypy podľa aminokyselinovej sekvencie spike proteínu (S), sérotyp I FCoV a sérotyp II FCoV (2). Sérologické a genetické výskumy odhalili, že FCoV typu I je dominantný na celom svete (3–5). FCoV sa šíri hlavne fekálno-orálnym prenosom (6). Väčšina mačiek infikovaných FCoV je subklinických. V S proteíne sa však vyskytlo niekoľko mutácií, ktoré viedli k vývoju virulentného typu nazývaného vírus mačacej infekčnej peritonitídy (FIPV) (7, 8). Charakteristickým patologickým nálezom FIP u mačiek je sérová tekutina v peritoneálnych a pleurálnych dutinách a pyogranulomatózne lézie v niekoľkých orgánoch (9).

FIP je imunitne sprostredkovaná a ťažko liečiteľná vírusová infekcia. Nedávno bolo publikovaných niekoľko účinných antivirotík na liečbu FIP (10, 11), mnohé z nich však nie sú dostupné pre praktické použitie. Niektoré lieky proti FCoV, ako napríklad itrakonazol, sú dostupné v kinikách pre zvieratá, ale ich liečebné účinky sú obmedzené (12). Pretože FIP je chronické a systémové ochorenie, je ťažké dosiahnuť klinickú remisiu. Preto je žiaduce, aby terapeutické lieky na FIP mali nasledujúce vlastnosti: (1) Málo vedľajších účinkov pre mačky, (2) nízka cena a (3) nízka mutagenéza patogénov.

Kyselina 5-aminolevulová (5-ALA) je nízkomolekulárna aminokyselina syntetizovaná v rastlinných a živočíšnych bunkách (13, 14). Je medziproduktom v biosyntéze tetrapyrolu. Pretože 5-ALA je vysoko rozpustná vo vode a má nízku cytotoxicitu, je široko používaná v lekárskych a poľnohospodárskych odvetviach(15). Bolo publikovaných niekoľko štúdií o účinkoch 5-ALA na infekčné choroby. Suzuki a kol. uviedli, že keď sa 5-ALA a ión železa podávali orálne myšiam infikovaným parazitom spôsobujúcom maláriu (Plasmodium yoelii), myši prežili (16). Na druhej strane sú jeho účinky na vírusovú infekciu nejasné.

Vo veterinárnom lekárstve bola fotodynamická terapia (PDT) s použitím 5-ALA skúmaná pri liečbe nádorov u psov (17), ale podľa našich vedomostí nebol skúmaný vplyv 5-ALA na infekčné choroby zvierat. Skúmali sme, či 5-ALA môže byť aplikovaná ako anti-FCoV liek in vitro.

Materiály a metódy

Bunkové kultúry, zvieratá a vírusy

Mačacie plodové 4-bunky Felis catus (fcwf)-4 (láskavo dodané Dr. MC Horzinkem z Universiteit Utrecht) boli vypestované v Eagles ‘MEM obsahujúcom 50% média L-15 Leibovitz, 5% fetálne teľacie sérum (FCS), 100 U/ml penicilínu a 100 μg/ml streptomycínu. Udržiavacie médium malo rovnaké zloženie ako rastové médium s výnimkou koncentrácie FCS (2%). Pre primárne makrofágy boli vybrané mačacie primárne makrofágy. Mačacie alveolárne makrofágy sa získali zo štyroch mačiek bez špecifických patogénov (SPF) vo veku 3 – 5 rokov bronchoalveolárnou lavážou s Hankovým vyváženým soľným roztokom. Mačacie primárne makrofágy sa udržiavali v D-MEM doplnenom o 10% FCS, 100 U/ml penicilínu a 100 μg/ml streptomycínu. SPF mačky sa udržiavali v izolovanom zariadení s regulovanou teplotou. Pokus na zvieratách bol schválený prezidentom Kitasato University na základe rozhodnutia Inštitucionálneho výboru pre starostlivosť a použitie zvierat Kitasato University (18-050) a uskutočnený v súlade s Guidelines for Animal Experiments of Kitasato University. Veľkosti vzoriek boli určené na základe našej predchádzajúcej štúdie a bol použitý minimálny počet mačiek. Kmeň FCoV KU-2 typu I (FIPV-I KU-2) bol izolovaný v našom laboratóriu. FCoV-II 79-1146 láskavo poskytol Dr. M. C. Horzinek z Utrechtskej univerzity. Tieto vírusy boli kultivované v bunkách fcwf-4 pri 37°C.

Zlúčeniny

5-ALA a citrát železnatý sodný (SFC) poskytla spoločnosť Neopharma Japan (Tokio, Japonsko). 5-ALA a SFC sa rozpustili v kultivačnom médiu pri 200 mM a 50 mM. Roztok SFC sa použil ako rozpúšťadlo 5-ALA. V deň experimentov sa tieto zlúčeniny rozriedili na požadované koncentrácie v kultivačnom médiu.

Cytotoxické účinky zlúčenín

Bunky fcwf-4 sa nasadili na 96-jamkové doštičky. Zlúčeniny boli nasadené do jamiek trojmo. Po inkubácii v trvaní 96 hodín sa supernatanty kultúry odstránili, pridal sa roztok WST-8 (Kishida Chemical, Osaka, Japonsko) a bunky sa vrátili do inkubátora na 1 hodinu. Absorbancia vyprodukovaného formazanu sa merala pri 450 nm pomocou 96-jamkovej spektrofotometrickej čítačky doštičiek, podľa doporučenia výrobcu. Percento životaschopnosti buniek bolo vypočítané pomocou nasledujúceho vzorca: Životaschopnosť buniek (%) = [(OD buniek neošetrených zlúčeninou – buniek ošetrených zlúčeninou)/(OD buniek neošetrených zlúčeninou)]x100. 50% koncentrácia cytotoxicity (CC50 ) bola definovaná ako cytotoxická koncentrácia každej zlúčeniny, ktorá znížila absorbanciu ošetrených buniek na 50% v porovnaní s absorpciou neošetrených buniek.

Antivírusové účinky 5-ALA

Konfluentné monovrstvy buniek fcwf-4 sa kultivovali v médiu so zlúčeninami alebo bez nich v uvedených koncentráciách na 24-jamkových viacštancových platniach pri 37°C počas 24 alebo 48 hodín. Bunky sa premyli a vírus (MOI 0,01) sa adsorboval do buniek pri teplote 37°C počas 1 hodiny. Po premytí sa bunky kultivovali v 1,5% karboxymetylcelulóze (CMC)-MEM alebo MEM so zlúčeninami alebo bez nich. V prípade buniek kultivovaných v CMC-MEM boli bunkové monovrstvy inkubované pri teplote 37°C po dobu 48 hodín, fixované a zafarbené 1% roztokom kryštalickej fialovej obsahujúcim 10% pufrovaného formalínu a následne boli spočítané výsledné plaky. Percento zníženia alebo zvýšenia plakov bolo vypočítané pomocou nasledujúceho vzorca: Percento redukcie plakov (%) = [(počet plakov buniek ošetrených zlúčeninou)/(počet plakov buniek neošetrených zlúčeninou)]x100. EC50 bola definovaná ako účinná koncentrácia zlúčenín, ktorá znížila titer vírusu v supernatante kultúry infikovaných buniek na 50% v porovnaní s titrom vírusovej kontroly. V prípade buniek kultivovaných v MEM sa kultivačné supernatanty zozbierali 48 hodín po infekcii a titre vírusu sa merali pomocou testu TCID50.

Primárne mačacie makrofágy sa kultivovali v médiu so zlúčeninami alebo bez nich v uvedených koncentráciách na 24-jamkových viacnásobných doštičkách pri 37°C po dobu 48 hodín. Po premytí PBS sa nechal FIPV 79-1146 (1 x 104 TCID50) adsorbovať do buniek pri 37°C s 5% CO2 po dobu 1 hodiny. Po premytí PBS sa bunky kultivovali v médiu a supernatanty sa zhromaždili. Titre vírusu sa merali pomocou testu TCID50.

Štatistická analýza

Údaje iba z dvoch skupín sa analyzovali pomocou Studentovho t-testu (Welchov t-test) a údaje viacerých skupín sa analyzovali jednosmernou ANOVA nasledovanou Tukeyho testom. Za významnú sa považovala hodnota P <0,05.

Výsledky

Cytotoxické a antivírusové účinky 5-ALA

Pre stanovenie netoxickej koncentrácie 5-ALA proti bunkám fcwf-4 sa vykonal test cytotixicity (obrázok 1). Viac ako 75% buniek fcwf-4 prežilo v prítomnosti 1 000 μM 5-ALA (maximálna koncentrácia v tomto experimente). Vehikulum nevykazuje žiadne cytotoxické účinky na bunky fcwf-4.

Obrázok 1.

Cytotoxické účinky 5-ALA na bunky fcwf-4. Životaschopnosť buniek fcwf-4 sa merala pomocou testu WST-8. Čierny krúžok: 5-ALA. Biely krúžok: Vehikulum (SFC). Vehikulum (kontrolné rozpúšťadlo) bolo pri každom postupnom riedení rovnaké ako vehikulum v roztoku 5-ALA. Výsledky sú uvedené ako priemer ± SE. Údaje predstavujú tri nezávislé experimenty (n = 3).

Účinky 5-ALA na infekciu FIPV v mačacej bunkovej línii

Antivírusové účinky 5-ALA proti FIPV sa hodnotili testom inhibície plaku v bunkách fcwf-4. Bunky boli liečené 5-ALA nasledujúcimi 3 postupmi: 24-hodinová predbežná liečba (pre-24h), 24-h predbežná liečba nasledovaná 49-hodinovou liečbou FIPV (pre-24h a co-49h) a 48-hodinová predbežná liečba, po ktorej nasledovala 49-hodinová liečba FIPV (pre-48h a co-49h). Pri pre-24h sa percento inhibície plaku významne zvýšilo pri 500μM alebo vyššej (obrázky 2A, B). Pri pre-24h a co-49h sa percento inhibície plakov významne zvýšilo pri 125μM alebo vyššej (obrázky 2C, D). Pri pre-48h a co-49h dosiahlo percento inhibície plaku pri FIPV typu I pri 125 μM 5-ALA 75% (obrázky 2E, F). Kontrolný nosič, SFC, nevykazoval žiadne plakové inhibičné účinky na FCoV za akýchkoľvek podmienok. Podľa titračného testu bola produkcia FIPV typu I a typu II významne znížená pri 250 a 500μM 5-ALA (obrázok 3).

Obrázok 2.
Test inhibície plaku FIPV v bunkách fcwf-4 liečených 5-ALA. (A, B) Účinky 24-hodinovej predbežnej liečby na antivírusovú aktivitu 5-ALA. Rýchlosť plakovej inhibície FIPV infikovaných buniek fcwf-4 predbežne liečených 5-ALA po dobu 24 hodín. (C, D) Účinky 24-hodinovej predbežnej liečby a 48-hodinovej následnej liečby na antivírusovú aktivitu 5-ALA. Rýchlosť plakovej inhibície FIPV infikovaných buniek fcwf-4 predbežne liečených počas 24 hodín a dodatočne liečených počas 48 hodín s 5-ALA. (E, F) Účinky 48-hodinovej predbežnej liečby a 48-hodinovej následnej liečby na antivírusovú aktivitu 5-ALA. Rýchlosť plakovej inhibície FIPV-infikovaných buniek fcwf-4 predbežne liečených po dobu 48 hodín a následne 48 hodín s 5-ALA. (A, C, E) typ I FIPV. (B, D, F) typ II FIPV. Čierna stĺpec: 5-ALA. Biela stĺpec: Vehikulum (kontrolné rozpúšťadlo). Výsledky sú uvedené ako priemer ± SE. Údaje predstavujú štyri nezávislé experimenty (n = 4). ** p <0,01 (* p <0,05) vs. vehikulum.
Obrázok 3.
Inhibícia infekcie FIPV 5-ALA v bunkách fcwf-4. (A, C) Účinky 48-hodinovej predbežnej liečby a 48-hodinovej následnej liečby na antivírusovú aktivitu 250 μM 5-ALA. (B, D) Účinky 48-hodinovej predbežnej liečby a 48-hodinovej následnej liečby na antivírusovú aktivitu 500 μM 5-ALA. (A, B) 250 μM 5-ALA. (A, B) typu I FIPV. (C, D) typu II FIPV. Čierny krúžok: 5-ALA. Biely krúžok: vehikulum (kontrolné rozpúšťadlo). Výsledky sú uvedené ako priemer ± SE. Údaje predstavujú štyri nezávislé experimenty (n = 4). ** p <0,01 (* p <0,05) vs. vehikulum.

Účinky 5-ALA na infekciu FIPV v mačacej bunkovej línii

Makrofágy infikované FIPV sa podieľajú na progresii symptómov FIP do ťažkého stavu. Skúmali sme, či 5-ALA inhibuje množenie FIPV v makrofágoch. V tomto experimente sa použil FIPV 79-1146 typu II s vysokou schopnosťou množenia v primárnych makrofágoch mačiek. Produkcia vírusu v FIPV-infikovaných makrofágoch bola znížená pri 250μM 5-ALA u troch zo štyroch mačiek (obrázok 4).

Obrázok 4.
Inhibícia infekcie FIPV v makrofágoch. Účinky na antivírusovú aktivitu 5-ALA (250μM) v primárnych makrofágoch mačiek. Čierna stĺpec: 5-ALA. Biely stĺpec: Vehikulum (kontolné rozpúšťadlo). Údaje predstavujú tri nezávislé experimenty (n = 3).

Diskusia

5-ALA je medziproduktom syntézy tetrapyrolu u zvierat, rastlín a mikroorganizmov (13–15). V 80. rokoch bola hlásená možnosť účinnosti 5-ALA u rastlinách (18), ale bolo ťažké vyrobiť 5-ALA v dostatočnom množstve pre praktické použitie, pretože v mikroorganizmoch sa produkuje iba malé množstvo. Po tom, čo Nishikawa a kol. zaviedla metódu masovej produkcie 5-ALA s využitím baktérií (19), účinnosť 5-ALA sa potvrdila nielen v poľnohospodárstve, ale aj v lekárskych a biologických oblastiach. 5-ALA je lacný liek a prakticky sa používa ako doplnok na zlepšenie výkonnosti zvierat a imunitnú odpoveď v oblasti veterinárneho lekárstva (14, 20).

5-ALA inhibovala rast FIPV v bunkách fcwf-4. Bolo zistené, že kovové komplexy metabolitu 5-ALA, protoporfyrín IX (PpIX), majú antivírusovú aktivitu (21–23). Kovový komplex PpIX, hem, inhibuje množenie vírusu dengue (21). Na druhej strane, množenie vírusu Zika nie je hemom inhibované (23). Nie je jasné, či hem inhibuje množenie FCoV. Spravidla zvýšenie intracelulárneho hemu stimuluje produkciu hemeoxygenázy-1 (HO-1), enzýmu degradujúceho hem. Uvádza sa, že HO-1 indukuje antivírusovú aktivitu (24, 25). Avšak v predbežnom experimente sme potvrdili, že hladina expresie HO-1 mRNA v bunkách ošetrených 250μM 5-ALA ostala nezmenená (údaje nie sú uvedené). Na základe tohto poznatku dochádza pri 5-ALA-indukovanej inhibícii FIPV infekcie v dôsledku iného faktora ako hem a HO-1.

V súčasnosti už existuje veľa štúdií o terapeutických liekoch na FIP. Bolo identifikovaných veľa liekov účinných na FIP in vitro a bolo potvrdené, že niektoré vykazujú liečebné účinky pri podávaní mačkám s FIP (10–12). Účinky všetkých liekov však boli slabé v prípadoch s neurologickými prejavmi. Za príčinu sa považoval zlý prenos týchto liekov do centrálneho nervového systému; preto je potrebný liek vykazujúci antivírusové účinky proti FIPV schopnému dostať sa do mozgového tkaniva. 5-ALA je aminokyselina s nízkou molekulovou hmotnosťou a možnou dobrou penteračnou schopnosťou do mozgového tkaniva (26). Ďalej sa uvádza, že difúzia 5-ALA z krvi do normálneho mozgového tkaniva je veľmi nízka (27), čo naznačuje, že vykazuje menej nepriaznivých účinkov. FIP možno jednoznačne diagnostikovať iba detekciou antigénu FCoV v lézii (28). Keď sa však liečba začne až po stanovení jednoznačnej diagnózy, príznaky medzitým progradovali do stavu, keď už v mnohých prípadoch sa nedostaví reakcia na liečbu. Preto, ak je k dispozícii liek, ktorý je možné profylakticky podať už pred diagnostikovaním FIP, je možné zabrániť progresii príznakov, pre čo môže byť 5-ALA ideálnym prostriedkom. V našom experimente s cieľovými bunkami FIPV, makrofágmi, však antivírusové účinky 5-ALA neboli u niektorých mačiek pozorované. Preto, keď sa 5-ALA používa ako terapeutické liečivo na FIP, anti-FCoV lieky, ako sú GS-441524 (29), GC-376 (30), U18666A (31) a itrakonazol (32) alebo protizápalové lieky, ako napríklad anti-TNF-alfa protilátka (33), by mali byť súbežne používané aj ďalej.

V teréne dochádza medzi mačkami hlavne k prenosu FECV, zatiaľ čo horizontálna infekcia FIPV medzi mačkami sa považuje za zriedkavú (34). Zistilo sa, že FIPV je generovaný genetickou mutáciou FECV. Ak teda existujú prostriedky na prevenciu infekcie FECV na dennej báze, môže sa zabrániť rozvoju FIP. Nie je vyvinutá žiadna vakcína schopná zabrániť infekcii FECV. Addie a kol. uviedli, že vylučovanie vírusového génu vo výkaloch prestalo u mačiek infikovaných FECV liečených syntetickým analógom adenozínu (35). Preto sa očakáva elimiácia FECV infikujúceho črevo podaním ativirotika FECV infikovaným mačkám. Syntetické analógy adenozínu však môžu indukovať mutáciu génu koronavírusu (36). Navyše, aj keď hladina génu FECV vo výkaloch klesla pod hranicu detekcie u mačiek liečených syntetickým adenozínovým analógom, je možné, že FECV latentne infikoval črevo alebo iné tkanivá. Aby sa zabránilo mutácii génu FECV a spoľahlivo sa eliminovala infekcia FECV, je potrebné dlhodobé podávanie syntetického analógu adenozínu, ale to nie je kvôli jeho vysokej cene reálne. Na druhej strane sa 5-ALA sa prakticky používa ako doplnok stravy. 5-ALA má nízku toxicitu pre zvieratá a rastliny, čo výrazne naznačuje možnosť dlhodobého podávania 5-ALA mačkám. V budúcnosti je potrebné preskúmať, či je 5-ALA použiteľný ako doplnok na zabránenie rozvoja FIP u mačiek infikovaných FECV.

V tejto štúdii sme potvrdili možnosť, že 5-ALA inhibuje množenie FIPV a produkciu TNF-alfa. Pretože 5-ALA je aminokyselina prítomná v tele, je možné jej okamžité podanie. Je však potrebné podávať 5-ALA mačkám s FIP a sledovať, či je možné dosiahnuť terapeutické účinky. Ďalej treba skúmať, či dlhodobé podávanie 5-ALA eliminuje vírus a inhibuje vývoj FIP u mačiek infikovaných FECV.

Referencie

 1. ICTV Coronaviridae. Virus Taxonomy: 2019 Release. (2020). Available online at: https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_9th_report/positive-sense-rna-viruses-2011/w/posrna_viruses/222/coronaviridae (accessed December 25, 2020).
 2. Motokawa K, Hohdatsu T, Aizawa C, Koyama H, Hashimoto H. Molecular cloning and sequence determination of the peplomer protein gene of feline infectious peritonitis virus type I. Arch Virol. (1995) 140:469–80. 10.1007/BF01718424 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 3. Hohdatsu T, Okada S, Ishizuka Y, Yamada H, Koyama H. The prevalence of types I and II feline coronavirus infections in cats. J Vet Med Sci. (1992) 54:557–62. 10.1292/jvms.54.557 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 4. Kummrow M, Meli ML, Haessig M, Goenczi E, Poland A, Pedersen NC, et al. . (2005). Feline coronavirus serotypes 1 and 2: seroprevalence and association with disease in Switzerland. Clin Diagn Lab Immunol. 12:1209–15. 10.1128/CDLI.12.10.1209-1215.2005 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 5. Wang YT, Chueh LL, Wan CH. An 8-year epidemiologic study based on baculovirus-expressed type-specific spike proteins for the differentiation of type I and II feline coronavirus infections. BMC Vet Res. (2014) 10:186 10.1186/s12917-014-0186-7 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 6. Pedersen NC. An overview of feline enteric coronavirus and infectious peritonitis virus infections. Feline Pract. (1995) 23:7–21. [Google Scholar]
 7. Chang HW, Egberink HF, Halpin R, Spiro DJ, Rottier PJ. Spike protein fusion peptide and feline coronavirus virulence. Emerg Infect Dis. (2012) 18:1089. 10.3201/eid1807.120143 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 8. Licitra BN, Millet JK, Regan AD, Hamilton BS, Rinaldi VD, Duhamel GE, et al. . Mutation in spike protein cleavage site and pathogenesis of feline coronavirus. Emerg Infect Dis. (2013) 19:1066. 10.3201/eid1907.121094 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 9. Tekes G, Thiel HJ. Feline coronaviruses: pathogenesis of feline infectious peritonitis. Adv Virus Res. (2016) 96:193–218. 10.1016/bs.aivir.2016.08.002 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 10. Pedersen NC, Kim Y, Liu H, Galasiti Kankanamalage AC, Eckstrand C, Groutas WC, et al. . Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis. J Feline Med Surg. (2018) 20:378–92. 10.1177/1098612X17729626 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 11. Pedersen NC, Perron M, Bannasch M, Montgomery E, Murakami E, Liepnieks M, et al. . Efficacy and safety of the nucleoside analog GS-441524 for treatment of cats with naturally occurring feline infectious peritonitis. J Feline Med Surg. (2019) 21:271–81. 10.1177/1098612X19825701 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 12. Kameshima S, Kimura Y, Doki T, Takano T, Park CH, Itoh N. Clinical efficacy of combination therapy of itraconazole and prednisolone for treating effusive feline infectious peritonitis. J Vet Med Sci. (2020) 82:1492–6. 10.1292/jvms.20-0049 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 13. Czarnecki O, Grimm B. New insights in the topology of the biosynthesis of 5-aminolevulinic acid. Plant Signal Behav. (2013) 8:e23124. 10.4161/psb.23124 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 14. Hendawy AO, Khattab MS, Sugimura S, Sato K. Effects of 5-aminolevulinic acid as a supplement on animal performance, iron status, and immune response in farm animals: a review. Animals. (2020) 10:1352. 10.3390/ani10081352 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 15. Sasaki K, Watanabe M, Tanaka T, Tanaka T. Biosynthesis, biotechnological production and applications of 5-aminolevulinic acid. Appl Microbiol Biotechnol. (2002) 58:23–9. 10.1007/s00253-001-0858-7 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 16. Suzuki S, Hikosaka K, Balogun EO, Komatsuya K, Niikura M, Kobayashi F, et al. . In vivo curative and protective potential of orally administered 5-aminolevulinic acid plus ferrous ion against malaria. Antimicrob Agents Chemother. (2015) 59:6960–7. 10.1128/AAC.01910-15 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 17. Osaki T, Yokoe I, Ogura S, Takahashi K, Murakami K, Inoue K, et al. . Photodynamic detection of canine mammary gland tumors after oral administration of 5-aminolevulinic acid. Vet Comp Oncol. (2017) 15:731–9. 10.1111/vco.12213 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 18. Rebeiz CA, Montazer-Zouhoor A, Hopen HJ, Wu SM. Photodynamic herbicides: 1. Concept and phenomenology. Enzyme Microb Technol. (1984) 6:390–401. 10.1016/0141-0229(84)90012-7 [CrossRef] [Google Scholar]
 19. Nishikawa S, Watanabe K, Tanaka T, Miyachi N, Hotta Y, Murooka Y. Rhodobacter sphaeroides mutants which accumulate 5-aminolevulinic acid under aerobic and dark conditions. J Biosci Bioeng. (1999) 87:798–804. 10.1016/S1389-1723(99)80156-X [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 20. Sasaki A, Iwatani N, Harada K. Improvement effect of 5-aminolevulinic acid on hyperlipidemia in miniature schnauzer dogs: an open study in 5 cases of one pedigree. Yonago Acta Med. (2020) 63:234–8. 10.33160/yam.2020.08.006 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 21. Assunção-Miranda I, Cruz-Oliveira C, Neris RLS, Figueiredo CM, Pereira LPS, Rodrigues D, et al. . Inactivation of dengue and yellow fever viruses by heme, cobalt-protoporphyrin IX and tin-protoporphyrin IX. J Appl Microbiol. (2016) 120:790–804. 10.1111/jam.13038 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 22. Cruz-Oliveira C, Almeida AF, Freire JM, Caruso MB, Morando MA, Ferreira VN, et al. . Mechanisms of vesicular stomatitis virus inactivation by protoporphyrin IX, zinc-protoporphyrin IX, and mesoporphyrin IX. Antimicrob Agents Chemother. (2017) 61:e00053–17. 10.1128/AAC.00053-17 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 23. Neris RL, Figueiredo CM, Higa LM, Araujo DF, Carvalho CA, Verçoza BR, et al. Co-protoporphyrin IX and Sn-protoporphyrin IX inactivate Zika, Chikungunya and other arboviruses by targeting the viral envelope. Sci Rep. (2018) 8:9805 10.1038/s41598-018-27855-7 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 24. Espinoza JA, González PA, Kalergis AM. Modulation of antiviral immunity by heme oxygenase-1. Am J Pathol. (2017) 187:487–93. 10.1016/j.ajpath.2016.11.011 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 25. Tseng CK, Lin CK, Wu YH, Chen YH, Chen WC, Young KC, et al. . Human heme oxygenase 1 is a potential host cell factor against dengue virus replication. Sci Rep. (2016) 6:32176. 10.1038/srep32176 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 26. Novotny A, Xiang J, Stummer W, Teuscher NS, Smith DE, Keep RF. Mechanisms of 5-aminolevulinic acid uptake at the choroid plexus. J Neurochem. (2000) 75:321–8. 10.1046/j.1471-4159.2000.0750321.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 27. Ennis SR, Novotny A, Xiang J, Shakui P, Masada T, Stummer W, et al. . Transport of 5-aminolevulinic acid between blood and brain. Brain Res. (2003) 959:226–34. 10.1016/S0006-8993(02)03749-6 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 28. Tasker S. Diagnosis of feline infectious peritonitis: update on evidence supporting available tests. J Feline Med Surg. (2018) 20:228–43. 10.1177/1098612X18758592 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 29. Murphy BG, Perron M, Murakami E, Bauer K, Park Y, Eckstrand C, et al. . The nucleoside analog GS-441524 strongly inhibits feline infectious peritonitis (FIP) virus in tissue culture and experimental cat infection studies. Vet Microbiol. (2018) 219:226–33. 10.1016/j.vetmic.2018.04.026 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 30. Kim Y, Liu H, Galasiti Kankanamalage AC, Weerasekara S, Hua DH, Groutas WC, et al. . Reversal of the progression of fatal coronavirus infection in cats by a broad-spectrum coronavirus protease inhibitor. PLoS Pathog. (2016) 12:e1005531. 10.1371/journal.ppat.1005531 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 31. Takano T, Endoh M, Fukatsu H, Sakurada H, Doki T, Hohdatsu T. The cholesterol transport inhibitor U18666A inhibits type I feline coronavirus infection. Antiviral Res. (2017) 145:96–102. 10.1016/j.antiviral.2017.07.022 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 32. Takano T, Akiyama M, Doki T, Hohdatsu T. Antiviral activity of itraconazole against type I feline coronavirus infection. Vet Res. (2019) 50:5. 10.1186/s13567-019-0625-3 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 33. Doki T, Takano T, Kawagoe K, Kito A, Hohdatsu T. Therapeutic effect of anti-feline TNF-alpha monoclonal antibody for feline infectious peritonitis. Res Vet Sci. (2016) 104:17–23. 10.1016/j.rvsc.2015.11.005 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 34. Pedersen NC. An update on feline infectious peritonitis: virology and immunopathogenesis. Vet J. (2014) 201:123–32. 10.1016/j.tvjl.2014.04.017 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 35. Addie DD, Curran S, Bellini F, Crowe B, Sheehan E, Ukrainchuk L, et al. . Oral Mutian® X stopped faecal feline coronavirus shedding by naturally infected cats. Res Vet Sci. (2020) 130:222–9. 10.1016/j.rvsc.2020.02.012 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
 36. Pruijssers AJ, Denison MR. Nucleoside analogues for the treatment of coronavirus infections. Curr Opin Virol. (2019) 35:57–62. 10.1016/j.coviro.2019.04.002 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
sk_SKSK