Kombinovaná terapia fluoxetínom a nukleozidovým analógom GS-441524 vykazuje synergické antivírusové účinky proti rôznym variantom SARS-CoV-2 in vitro

Kompletný pôvodný článok: Combination Therapy with Fluoxetine and the Nucleoside Analog GS-441524 Exerts Synergistic Antiviral Effects against Different SARS-CoV-2 Variants In Vitro81/

Autori: Linda Brunotte, Shuyu Zheng, Angeles Mecate-Zambrano, Jing Tang, Stephan Ludwig, Ursula Rescher, and Sebastian Schloer

Abstrakt

Prebiehajúca pandémia SARS-CoV-2 si vyžaduje účinné a bezpečné stratégie antivírusovej liečby. Repurposing liekov predstavuje rýchly a lacný prístup k vývoju nových možností liečby. Zistilo sa, že priamy antivírusový agens remdesivir vykazuje antivírusovú aktivitu proti SARS-CoV-2. Zatiaľ čo remdesivir má len veľmi krátky polčas rozpadu a bioaktiváciu, ktorá závisí od enzýmov aktivujúcich proliečivo, jeho plazmatický metabolit GS-441524 sa môže aktivovať prostredníctvom rôznych kináz vrátane adenozínkinázy (ADK), ktorá je stredne exprimovaná vo všetkých tkanivách. Farmakokinetika GS-441524 svedčí o tom, že ide o vhodné antivírusové liečivo, ktoré sa môže podávať pacientom s COVID-19. V tejto práci sme analyzovali antivírusové vlastnosti kombinovanej liečby metabolitom remdesiviru GS-441524 a antidepresívom fluoxetínom v polarizovanom modeli bunkovej kultúry Calu-3 proti SARS-CoV-2. Kombinovaná liečba s GS-441524 a fluoxetínom bola dobre tolerovaná a vykazovala synergické antivírusové účinky proti trom cirkulujúcim variantom SARS-CoV-2 in vitro v bežne používaných referenčných modeloch pre liekové interakcie. Kombinovaná liečba liekom GS-441524 zameraným na vírus a liekom fluoxetínom zameraným na hostiteľa by teda mohla ponúknuť vhodnú terapeutickú možnosť liečby infekcií SARS-CoV-2.

Poznámka prekladateľa: Fluoxetine sa vyrába pod rôznymi obchodnými názvami, z ktorých asi najznámejší je Prozac.

… zvyšok si môžete prečítať v kompletnom článku v angličtine.

Preklinický inhibítor GS441524 v kombinácii s GC376 účinne potláčal množenie SARS-CoV-2 v dýchacom trakte myší.

Celý článok nájdete na serveri biorxiv.org;
13.11.2020.

Abstrakt

Bezprecedentná pandémia koronavírusovej choroby z roku 2019 (COVID-19) spôsobená vírusom ťažkého akútneho respiračného syndrómu druhého typu (SARS-CoV-2) predstavuje vážnu hrozbu pre verejné zdravie na celom svete. Naliehavo je potrebné vyvinúť účinné terapie proti SARS-CoV-2. Hodnotili sme antivírusovú aktivitu pôvodného nukleotidového analógu remdesiviru, GS441524, ktorý cieli na enzým RNA-dependentnej RNA polymerázy, a inhibítoru proteázy GC376, cieleného na proteázu SARS-CoV 2 u infikovanej myši. Naše výsledky ukázali, že GS441524 účinne blokoval proliferáciu (množenie) SARS-CoV-2 v horných a dolných dýchacích cestách pri kombinovanej intranazálnou (i.n.) a intramuskulárnou (i.m.) terapii. Účinnosť vysokej dávky GC376 (i.m. alebo i.n. a i.m.) bola slabšia ako GS441524. Je ale pozoruhodné, že kombinovaná aplikácia GS441524 spolu s GC376 v nízkych dávkach mohla účinne chrániť myši pred infekciou SARS-CoV-2 pri i.n. alebo i.n. a i.m. liečbe. Ďalej sme zistili, že farmakokinetické vlastnosti GS441524 sú lepšie ako GC376, a kombinovaná aplikácia GC376 a GS441524 mala synergický účinok. Naše zistenia budú využité pre ďalšie hodnotenie kombinovanej aplikácie GC376 a GS441524 v budúcich klinických štúdiách.

Kandidátske génové markery spojené s fekálnym vylučovaním mačacieho enterického koronavírusu (FECV)

Kompletný pôvodný článok na portáli amerického národného centra pre biotechnologické informácie; 17.11.2020

Abstrakt

Mačací koronavírus (FCoV) môže spôsobiť smrteľné ochorenie – mačaciu infekčnú peritonitídu. Mačky trvale vylučujúce tento vírus sú najvýznamými zdrojmi infekcie. Úloha hostiteľa pri fekálnom vylučovaní FCoV nie je známa. Cieľom tejto štúdie bolo určiť génové markery a otestovať ich súvislosť so vzorcami vylučovania FCoV. Vzorky trusu boli odobrané od 57 mačiek 12 plemien na začiatku a potom po 2, 4 a 12 mesiacoch. Pozorovali sa variácie od trvalého a/alebo vysoko intenzívneho vylučovania až k žiadnemu vylučovaniu. Ako funkční a poziční/funkční kandidáti bolo vybraných trinásť génov súvisiacich s imunitou.. Poziční kandidáti boli vybraní v kandidátskej oblasti detegovanej analýzou GWAS. Desiatky až stovky jednonukleotidových polymorfizmov (SNP) na gén sa identifikovali pomocou sekvenovania ďalšej generácie. Asociácie s rôznymi fenotypmi sa hodnotili chí-kvadrát testami a presnými Fisherovými testami. SNP jedného funkčného a jedného pozičného kandidáta (NCR1 a SLX4IP ) a haplotypy štyroch génov ( SNX5 , NCR2 , SLX4IP , NCR1 ) boli spojené s vylučovaním FCoV pri cor<0,01. Vysoko významné asociácie sa pozorovali pri extrémnych fenotypoch (perzistentní/vysoko intenzívni vylučovači a nevylučovači), čo naznačuje, že existujú dva hlavné fenotypy spojené s rôznymi genotypmi – vysoko náchylné mačky, ktoré trvale vylučujú vysoké množstvo vírusových častíc, a naopak mačky rezistentné, ktoré koronavírus nevylučujú.

Kľúčové slová: mačací enterický koronavírus, vzorce vylučovania stolice, polymerázová reťazová reakcia, genetická citlivosť, kandidátske gény súvisiace s imunitou, asociačná štúdia

Klinická účinnosť kombinovanej liečby itrakonazolom a prednizolónom na liečbu mačacej infekčnej peritonitídy

Satoshi KameshimaYuya Kimura Tomoyoshi Doki Tomomi Takano Chun-Ho Park Naoyuki Itoh

Originálny článok v National Library of Medicine, 27.8.2020

Abstrakt

Do našej nemocnice pre malé zvieratá bolo prinesené 3-mesačné mačiatko škótskej klapouchej mačky s pleurálnou tekutinou a nízkym pomerom albumínu k globulínu (pomer A/G). Vzhľadom na to, že v pleurálnej tekutine bola zistená RNA mačacieho koronavírusu typu I (FCoV), bola mačke predbežne diagnostikovaná efúzna forma mačacej infekčnej peritonitídy (FIP). Po podaní itrakonazolu a prednizolónu sa pomer A/G zvýšil a pleurálna tekutina takmer zmizla. Fekálne hladiny FCoV sa dočasne znížili. Mačka však začala vykazovať neurologické symptómy, a nakoniec sme kvôli pretrvávajúcemu epileptickému stavu po 38 dňoch liečby museli prikročiť k eutanázii. Záverom možno ale povedať, že itrakonazol vykazoval priaznivý účinok pri liečbe mačky s FIP. Je však potrebné ďalšie skúmanie možnej úlohy itrakonazolu pri liečbe FIP.

Kľúčové slová: infekčná peritonitída mačiek; itrakonazol; neurologický prejav; pleurálna tekutina; mačací koronavírus typu I.

Poznámka: Na slovenskom alebo českom trhu obsahujú itrakonazol napríklad lieky s nazvom Conisor, Sporanox, Prokanazol. Používajú sa zvyčajne na liečbu plesňových infekcií, napr. nechtov.

Predstavu o dávkovaní u mačiek môžete získať v Klinickej štúdii o aplikácii itrakonazolu na liečbu FCoV.

Orálna forma Mutian®X zastavila fekálne vylučovanie koronavírusu u prirodzene infikovaných mačiek

Pôvodný kompletný článok: Oral Mutian®X stopped faecal feline coronavirus shedding by naturally infected cats (Jún 2020)
Preklad abstraktu: 17.1.2021

Diane D Addie, Sheryl Curran, Flora Bellini, Ben Crowe, Emily Sheehan, Lesya Ukrainchuk, Nicola Decaro

Abstrakt

Mačací koronavírus (FCoV) sa vyskytuje bežne u domácich mačiek žijúcich v skupinách. U asi 10% infikovaných mačiek môže potenciálne vypuknúť smrteľné ochorenie, mačacia infekčná peritonitída (FIP). Vírus sa prenáša fekálno-orálnou cestou. Mutian® Xraphconn (Mutian X) je produkt určený na na liečbu FIP, ale používa sa aj na zastavenie vylučovania koronavírusu, aj keď pre jeho použitie na tento účel neexistujú jasné pokyny. Cieľom tejto štúdie bolo stanoviť minimálnu dávku a trvanie liečby potrebných na spoľahlivú elimináciu vírusu vo výkaloch asymptomatických, vírus vylučujúcich mačiek. V piatich domácnostiach s niekoľkými mačkami, dostalo tablety Mutian X 29 mačiek prirodzene infikovaných FCoV, a aktívne vylučujúcich vírus vo výkaloch. Vylučovanie vírusu sa monitorovalo pomocou kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie s reverznou transkripciou (RT-qPCR) kontrolovanej na fekálne inhibítory, aby sa zabezpečila citlivosť. Mutian X podávaný orálne, vírus eliminoval u 29 mačiek; hoci štyri mačky vyžadovali opakovanú terapiu, aby sa vylučovanie vírusu zastavilo. Zistilo sa, že optimálnym liečebným protokolom je dávka 4 mg/kg každých 24 hodín počas štyroch dní: 2 mg/kg zbavilo vírusu iba 80% mačiek. Poliečebné využitie citlivého testu RT-qPCR bolo nevyhnutné kvôli zabezpečeniu dosiahnutia eliminácie vírusu, pretože zlyhanie čo i len u jednej mačky by mohlo mať za následok opätovnú infekciu ostatných mačiek. Záznamy o vylučovaní vírusu mačkami pred liečbou poskytli retrospektívnu kontrolu: u výrazne viac mačiek sa zastavilo vylučovanie vírusu po Mutian X, ako sa ich počas kontrolného obdobia zotavilo z infekcie (p <0,00001). Toto je prvá správa o úspešnej eliminácii vylučovania FCoV fekálnou cestou u chronicky infikovaných mačiek.

Kľúčové slová: Antivirotiká; Fekálne vylučovanie vírusu; Mačací koronavírus (FCoV); Infekčná peritonitída mačiek (FIP); Itrakonazol; Tablety Mutian X

Copyright © 2020 Autori. Vydal Elsevier Ltd .. Všetky práva vyhradené.

Poznámka prekladateľa: Pre dosiahnutie rovnakého efektu je možné použiť akýkoľvek liek s obsahom GS441524.

Detekcia RNA mačacieho koronavírusu z výpotku u mačiek s podozrením na FIP

Pôvodný článok publikovaný na portáli National Center for Biotechnology Information
13.10.2013

Abstrakt

RNA ascitického mačacieho koronavírusu (FCoV) sa skúmala u 854 mačiek s podozrením na infekčnú peritonitídu mačiek (FIP) metódou RT-PCR. Pozitivita bola významne vyššia u čistokrvných jedincov (62,2%) ako u krížencov (34,8%) (P <0,0001). Spomedzi čistokrvných plemien boli pozitivity u nórskej lesnej mačky (92,3%) a škótskej klapouchej mačky (77,6%) významne vyššie ako priemer čistokrvných plemien (P = 0,0274, respektíve 0,0251). Pozitivita bola signifikantne vyššia u kocúrov (51,5%) ako u mačiek (35,7%) (P <0,0001), zatiaľ čo pri prevalencii protilátok proti FCoV sa všeobecne nezistil žiadny rozdiel medzi pohlaviami, čo naznačuje, že FIP sa u kocúrov infikovaných FCoV vyskytuje častejšie, teda u kocúrov je väčsia pravdepodobnosť prepuknutia FIP. Genotypovanie sa uskutočnilo pre 377 génovo pozitívnych vzoriek. Typ I (83,3%) bol detekovaný oveľa častejšie, ako typ II (10,6%) (P <0,0001), podobne ako v predchádzajúcich sérologických a genetických prieskumoch.


Viac informácií nájdete v pôvodnom článku. Okrem iného sa tam zmieňuje aj to, že výskyt FIP vykazuje sezónne zmeny, a najčastejšie sa objavuje v jesenných a zimných mesiacoch, kým v lete je výskyt výrazne menší.

sk_SKSK