Liečba 18 mačiek s FIP molnupiravirom: Prípadová séria

Povodný článok: Molnupiravir treatment of 18 cats with feline infectious peritonitis: A case series
Okihiro Sase

Abstrakt

Základné informácie
Mačacia infekčná peritonitída (FIP) je vírusové ochorenie mačiek spôsobené určitými kmeňmi koronavírusu, ktoré má vysokú mieru úmrtnosti.

Cieľ
Tento súbor prípadov uvádza výsledky liečby mačiek s FIP pomocou molnupiraviru.

Zvieratá
Osemnásť mačiek, ktorým bola diagnostikovaná FIP na klinike You-Me Animal Clinic, Sakura-shi, Japonsko v období od januára do augusta 2022 a ktorých majitelia dali informovaný súhlas s touto experimentálnou liečbou.

Metódy
V rámci tejto prospektívnej observačnej štúdie boli tablety molnupiraviru pripravené priamo na klinike You-Me Animal Clinic. Majitelia podávali 10-20 mg/kg PO dvakrát denne. Štandardné trvanie liečby bolo 84 dní.

Výsledky
Z 18 mačiek malo 13 mačiek efuzívnu FIP a 5 mačiek malo neefuzívnu FIP. Tri mačky mali pred liečbou neurologické alebo očné príznaky FIP. Štyri mačky, všetky s efuzívnou FIP, uhynuli alebo boli utratené do 7 dní od začiatku liečby. Zvyšných 14 mačiek dokončilo liečbu a v čase písania tejto správy (139 – 206 dní po začatí liečby) boli v remisii. Zvýšená aktivita alaninotransaminázy (ALT) v sére sa zistila u 3 mačiek, všetky v 7. – 9. deň, a všetky sa zotavili bez intervencie. Dve mačky so žltačkou boli hospitalizované, 1 počas liečby (37. deň) a 1 so závažnou anémiou na začiatku liečby.

Závery a klinický význam
Táto séria prípadov naznačuje, že molnupiravir môže byť účinnou a bezpečnou liečbou domácich mačiek s FIP v dávke 10 – 20 mg/kg dvakrát denne.

1 Úvod

Mačacia infekčná peritonitída (FIP) je vírusové infekčné ochorenie vyskytujúce sa najmä u domestikovaných mačiek.1, 2 FIP je aberantná imunitná odpoveď na infekciu mačacím koronavírusom (FCoV), ktorý je všadeprítomný, najmä v chovných a záchranných chovoch, zvyčajne bez klinických príznakov alebo s miernymi klinickými príznakmi. K fekálno-orálnemu prenosu FCoV často dochádza najmä v prostredí s viacerými mačkami3 a výskyt FIP u mačiek vystavených FCoV je až 14 %.4, 5

Mačacia infekčná peritonitída sa na základe klinického obrazu zvyčajne klasifikuje buď ako efuzívna, alebo neefuzívna forma.1, 6, 7 Až do vývoja špecifickej antivírusovej terapie bola fatalita prípadov spojených s FIP vysoká a väčšina postihnutých mačiek uhynula v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov po objavení sa klinických príznakov.

Niektoré nukleozidové analógy vrátane remdesiviru (GS-5734) a jeho aktívneho metabolitu GS-4415248 inhibujú syntézu vírusovej RNA a majú vysokú antivírusovú aktivitu proti FCoV spôsobujúcemu FIP u mačiek.9, 10 Napriek očakávaniam veterinárnych lekárov a majiteľov mačiek sa vývojca rozhodol nepožiadať o schválenie lieku GS-441524 na liečbu FIP. V dôsledku toho sa mnohé mačky s FIP liečia neschváleným liekom GS-441524 a vznikli obavy týkajúce sa kvality, čistoty a účinnosti neschválených produktov, ktoré sú dostupné na svetovom trhu. Mutian má vynikajúcu účinnosť a bezpečnosť.11-14 Hoci výrobca nezverejnil chemickú štruktúru účinnej látky a jej presnú koncentráciu, jeho účinnou látkou je GS-441524.12

Molnupiravir je nukleozidové antivírusové proliečivo vhodné na perorálne podávanie s aktivitou proti ťažkému koronavŕusu 2 akútneho respiračného syndrómu (SARS-CoV-2) a koronavírusovému ochoreniu (COVID-19). Od roku 2021 je molnupiravir v Japonsku schválený na liečbu osôb s COVID-19. Sú publikované správy o účinnosti a bezpečnosti molnupiraviru u mačiek15 , ale chýbajú dostatočné údaje o použití molnupiraviru u mačiek s FIP. Vzhľadom na nedostatok možností liečby FIP sme klientom na našej klinike začali ponúkať molnupiravir, pričom sme použili malé tablety pripravené priamo na klinike, aby sa dali ľahko podávať mačkám. Uvádzame tu výsledky prvých 18 mačiek, ktoré sa podrobili tejto liečbe FIP na našej klinike.

2 MATERIÁLY A METÓDY

2.1 Mačky

Do tejto série prípadov boli zahrnuté všetky mačky navštevujúce kliniku You-Me Animal Clinic v Sakura-shi v Japonsku od januára 2022, u ktorých bola diagnostikovaná FIP a ktorých majitelia poskytli informovaný súhlas. Mačacia infekčná peritonitída bola diagnostikovaná na základe kombinácie klinických príznakov (znížená chuť do jedla, zväčšené brušné lymfatické uzliny, úbytok hmotnosti, horúčka, výpotky alebo uveitída) a výsledkov laboratórnych testov na anémiu a hyperglobulinémiu vrátane pomeru albumínu ku globulínu (A/G) a hodnôt α1-kyslého glykoproteínu (AGP). Predpokladaná diagnóza FIP bola založená na identifikácii FCoV RNA vo vzorkách z brušného alebo pleurálneho výpotku (efuzívna FIP) alebo z plnej krvi (neefuzívna FIP), alebo z aspirácie tenkou ihlou (FNA) pyogranulomatóznych lézií. Detekcia vírusu sa uskutočnila pomocou reverznej transkripčnej polymerázovej reťazovej reakcie (RT-PCR) v týchto testovacích laboratóriách: vzorky abdominálneho výpotku a FNA v laboratóriu IDEXX, Japonsko (s použitím LightCycler 480 System II, Roche Diagnostics K.K., Bazilej, Švajčiarsko) a plnej krvi v Canine Lab., Japonsko (s použitím CFX Connect, Bio-Rad Laboratories, Inc, Irvine, CA, USA). Vzorky abdominálneho alebo pleurálneho výpotku (po 1 ml) sa odobrali ultrazvukom vedenou abdominocentézou, resp. toracentézou a vyhodnotili sa na celkový počet nukleovaných buniek, obsah proteínov, pomer A/G a cytológiu. Vzorky plnej krvi (1 ml) boli odobraté a odoslané v skúmavkách s kyselinou etyléndiamintetraoctovou (EDTA).

2.2 Príprava lieku

Tablety s obsahom molnupiraviru 20 mg boli pripravené na klinike You-Me Animal Clinic. Stručne povedané, prášok molnupiraviru bol vyňatý z 20 komerčne vyrábaných kapsúl molnupiraviru 200 mg (MOVFORE, č. šarže HH2201001 [HETERO HEALTHCARE, Hyderabad, India]) a zmiešaný s práškovou celulózou (prášok mikrokryštalickej celulózy, NICHIGA, Takasaki, Japonsko) pomocou mažiara a tĺčika (Matsuyoshi Medical Instruments Co, Ltd, Tokio, Japonsko), aby vzniklo celkovo 12 g práškovej zmesi. Prášok sa vytvaroval do približne 200 6 mm širokých tabliet so sekčnou ryhou pomocou generického lisu na tablety vyrobeného v Číne.

2.3 Liečba

Liečba molnupiravirom sa zahájila, keď bolo na základe klinického obrazu vysoké podozrenie na FIP alebo keď sa pomocou PCR zistila FCoV RNA; tento dátum sa označil ako prvá kontrola. Zvolili sa tieto dávkovania: 20 mg/kg/d (10 mg/kg dvakrát denne) pre mačky s efuzívnym typom, 30 mg/kg/d (15 mg/kg dvakrát denne) pre mačky s neefuzívnym typom a mačky s pyogranulomatóznymi léziami a 40 mg/kg/d (20 mg/kg dvakrát denne) pre mačky s neurologickými alebo očnými príznakmi FIP. Dávkovanie sa mohlo zvýšiť alebo znížiť u zvierat, u ktorých sa preukázalo klinické zhoršenie alebo nepriaznivé prejavy. Dávkovanie bolo zvolená na základe odhadovaných dávkovaní pre zvieratá uvedených na internete16, 17 a na základe dávky molnupiraviru pre dospelých ľudí COVID-19, ktorá je 800 mg každých 12 hodín.18 To by zodpovedalo dávke na kilogram 10 až 13,3 mg/kg dvakrát denne pre dospelých ľudí s hmotnosťou 60 až 80 kg. Keďže nie sú k dispozícii žiadne farmakokinetické informácie vo vzťahu k mačkám, zvolili sme dávkovanie pre mačky na základe predpokladu, že metabolizmus liekov u mačiek je ekvivalentný metabolizmu u ľudí.

Majitelia boli poučení, aby podávali tablety dvakrát denne s odstupom 12 hodín medzi jednotlivými dávkami. Predpokladaná štandardná dĺžka liečby bola 84 dní podľa štúdie GS-441524.10

2.4 Merania

Majitelia boli poučení, aby každý deň zaznamenávali telesnú hmotnosť, telesnú teplotu, fyzickú aktivitu, chuť do jedla a vyprázdňovanie/močenie, a boli požiadaní, aby navštívili kliniku v 1., 2., 6. a 10. týždni. Pri každej návšteve sa vyžadovali tieto laboratórne testy: počet červených a bielych krviniek, hemoglobín, hematokrit (HCT), AGP, celkové bielkoviny, albumín, aspartáttransamináza (AST), alanínotransamináza (ALT), celkový bilirubín, kreatinín, dusík močoviny v krvi (BUN) a pomer A/G. Vzorky sa analyzovali na klinike pomocou chemického analyzátora Catalyst One a hematologického analyzátora ProCyte One (obidva IDEXX Laboratories, Westbrook, Maine). Pomer A/G sa stanovil buď zo vzorky plnej krvnej plazmy, alebo z frakcionovanej vzorky bielkovín. Vykonali sme ultrazvukové hodnotenie brucha a hrudníka každej mačky na začiatku liečby a po 2, 6 a 10 týždňoch liečby pomocou prístroja Prosound α7 (Aloka, Japonsko) vrátane hodnotenia funkcie srdca (frakčné skrátenie, pomer priemeru ľavej predsiene a aorty a regurgitácia chlopní).

2.5 Nežiadúce udalosti

Akékoľvek neobvyklé hodnoty laboratórnych testov alebo zdravotné udalosti, ktoré sa vyskytli počas liečby, sa považovali za nežiadúce udalosti a rozhodovalo sa o pokračovaní/prerušení liečby.

2.6 Štatistická analýza

Keďže ide o sériu prípadov, okrem opisnej štatistiky neboli vykonané žiadne štatistické výpočty.

2.7 Etika

Všetci majitelia poskytli pred začatím liečby písomný informovaný súhlas. Experimentálne použitie molnupiraviru schválila naša inštitucionálna komisia pre hodnotenie štúdií na zvieratách.

3 VÝSLEDKY

3.1 Charakteristiky ochorenia a liečby

Osemnásť mačiek ukončilo liečbu do 4. augusta 2022 a sú zahrnuté v tejto súhrnnej správe.

Prezentácia 18 mačiek je zhrnutá v tabuľke 1 a tabuľke S1. Medián veku bol 6,5 (rozsah: 3-93) mesiacov. Všetkých 18 mačiek malo nízky pomer A/G v sére, 16 mačiek stratilo chuť do jedla a 14 mačiek malo miernu až ťažkú anémiu podľa hladiny hemoglobínu a HCT. Trinásť mačiek malo efuzívnu FIP a 5 mačiek malo neefuzívnu FIP. Neurologické alebo očné príznaky svedčiace o FIP boli pred liečbou prítomné u 3 mačiek vrátane epileptických záchvatov/neurologických príznakov (č. 8), otupenia posturálnych reflexov (č. 10) a pomalého pupilárneho reflexu (č. 18) (tabuľka S1). Všetky mačky okrem 2 (#8 a #15) boli liečené výlučne ambulantne. Mačka č. 8 bola hospitalizovaná od 37. dňa na 3 dni kvôli žltačke. Mačka č. 15 si po začatí liečby vyžiadala hospitalizáciu na 5 dní kvôli anémii a žltačke sprevádzanej zvýšenou koncentráciou bilirubínu a aktivitou ALT. Počas hospitalizácie dostávala mačka molnupiravir podľa plánu, bola hydratovaná Ringerovým roztokom a liečená perorálnou kyselinou ursodeoxycholovou (Towa, Japonsko) 10 – 15 mg dvakrát denne na zníženie hladiny bilirubínu. Neboli zistené žiadne známky intravaskulárnej hemolýzy (HCT zostal stabilný) a mikroskopické vyšetrenie krvných náterov bolo negatívne na hemotropnú mykoplazmovú infekciu.

TABUĽKA 1. Základné charakteristiky mačiek v popisovanej sérii prípadov.

Vek pri nástupe ochorenia, mesiace, medián (rozmedzie)6.5 (3-93)
Plemeno, n (%)
Mačka domáca9 (50.0)
Exotická krátkosrstá2 (11.1)
Britská krátkosrstá2 (11.1)
Iná5 (27.8)
Pohlavie, n (%)
Samec nekastrovaný/samec kastrovaný4 (22.2)/7 (38.9)
Samica nekastrovaná/samica kastrovaná2 (11.1)/2 (11.1)
Hmotnosť v kg, priemer (SD)2.72 (0.77)
Trvanie od začiatku ochorenia po zahájenie liečby, dni, medián (rozmedzie)16.5 (2-49)
Efuzívny typ, n (%)13 (72.2)
Pyogranulomatózne lézie v brušnej dutine, n (%)5 (27.8)
Neurologické prejavy FIP, n (%)2 (11.1)
Okulárne príznaky FIP, n (%)1 (5.6)
Teplota, °C, priemer (SD)39.3 (0.9)
Hematokrit, %, priemer (SD)27.3 (8.1)
Pomer albumín/globulín, priemer (SD)0.35 (0.10)
Typ vzorky, n (%)
Brušný výpotok11 (61.1)
Pleurálny výpotok1 (5.6)
FNA pyogranulomatóznej lézie2 (11.1)
Plná krv3 (16.7)
Žiadny1 (5.6)

Ošetrujúci lekár sa rozhodol predĺžiť liečbu na 99 dní pre kocúra č. 1. U tejto mačky sa na 8. deň objavili poruchy vedomia a dávka sa následne zvýšila na 40 mg/kg. Tento príznak vymizol na 15. deň; pomer A/G s frakcionovanou vzorkou bielkovín sa však nevrátil do normálu. Na 99. deň, hoci pomer A/G bol stále pod referenčným rozsahom (0,6), sa klinický lekár rozhodol liečbu ukončiť, pretože mačka nevykazovala žiadnu klinickú progresiu ani zhoršenie.

3.2 Výstupy

Klinická odpoveď u 14 mačiek bola rýchla. Dávkovanie, nálezy počas liečby a výsledky u týchto zvierat sú zhrnuté v tabuľkách S2 a S3. Horúčka ustúpila a chuť do jedla sa obnovila v priebehu 2 – 3 dní po začiatku liečby. Remisie sa dosiahli aj u mačiek so závažnými klinickými príznakmi. Medzi ne patrili mačky č. 8, 17 a 18, ktoré mali pyogranulomatózne lézie s veľkosťou ≥ 2 cm, mačka č. 4, ktorá mala ťažkú anémiu a nízky pomer A/G, mačka č. 14, ktorá mala pleurálny výpotok a sťažené dýchanie, a mačka č. 15, ktorá mala zväčšenú obličku. Pyogranulomatózne lézie sa vo všetkých 5 prípadoch zmenšili alebo sa nedali zistiť na ultrazvuku a laboratórne hodnoty sa u všetkých mačiek vrátili do normálu. Tri mačky mali pred liečbou neurologické príznaky FIP. Mačka č. 12 nemala pred liečbou žiadne neurologické príznaky FIP, ale na 7. deň mala epileptický záchvat. Dávkovanie sa následne zvýšilo na 40 mg/kg. Na 2. deň sa na štrbinovej lampe u mačky č. 7 zistila anizokória, ktorá pravdepodobne súvisela s uveitídou. Dávkovanie molnupiraviru sa od 15. dňa zvýšilo na 40 mg/kg a všetky neurologické alebo očné príznaky FIP ustúpili do 15 dní.

Zo 14 mačiek, ktoré dosiahli remisiu, sa do 3. augusta 2022 počas 55 až 107 dní sledovania po ukončení liečby nevyskytol žiadny relaps. Tri mačky uhynuli (č. 2, č. 11 a č. 16) a jedna (č. 13) bola utratená; všetky tieto mačky mali efuzívnu formu FIP, ale nemali žiadne neurologické alebo očné príznaky ochorenia. Všetky uhynuli do jedného týždňa od zahájenia liečby.

3.3 Bezpečnosť

Aktivita alanínotransaminázy vyššia ako referenčná hodnota sa zistila u 4 mačiek; hodnota každej z nich bola 286 U/l (mačka č. 8 v 37. deň), 283 U/l (mačka č. 9 v 9. deň), 154 U/l (mačka č. 10 v 7. deň) a 117 U/l (mačka č. 17 v 9. deň). Tri mačky, u ktorých došlo k skorému zvýšeniu ALT v dňoch 7 až 9, sa zotavili bez nutnosti intervencie. U mačky č. 8 sa v 37. deň vyvinula žltačka a bola liečená hospitalizovaná 3 dni.

Počas liečby molnupiravirom sa nezaznamenali žiadne abnormality v koncentráciách BUN alebo kreatinínu.

4 DISKUSIA

V našej sérii mačiek s predpokladanou FIP liečených off-label zloženým preparátom molnupiraviru dosiahlo remisiu 14 z 18 mačiek a v čase písania tejto publikácie zostalo v remisii počas až 107 dní pozorovania. Štyri mačky vykazovali známky potenciálnych hepatálnych nežiaducich účinkov; u 3 mačiek sa počas prvých 7 až 9 dní liečby vyvinula aktivita ALT nad referenčným rozsahom, pričom všetky tieto príznaky ustúpili bez liečby, a u 1 mačky sa na 37. deň liečby vyvinula žltačka, ktorá si vyžadovala hospitalizáciu.

Schválený humánny prípravok molnupiraviru je vo forme kapsúl hmotnosti 200 mg, ale pre zvieratá sa musí rozdeliť na menšie časti dávky, aby sa uľahčilo podávanie primeranej dávky podľa telesnej hmotnosti. Rozhodli sme sa pripraviť molnupiravir vo forme malých tabliet, aby sme zjednodušili podávanie. Predpokladali sme, že mačky by mohli odmietnuť prehltnúť liek vo forme prášku alebo vo vodnom roztoku a pre majiteľov by mohlo byť ťažké podať zakaždým celú dávku vo forme prášku.

Minimálna účinná dávka molnupiraviru pri FIP sa odporúča 4,5 mg/kg PO každých 12 hodín pre mačky bez neurologických/okulárnych príznakov ochorenia, pričom dávka sa zvyšuje na 12 mg/kg PO každých 12 hodín pre mačky, u ktorých sa objavia očné alebo neurologické príznaky FIP.17 Iní odporúčajú dávku 25 mg/kg každých 24 hodín pri suchej/vlhkej FIP, 37,5 mg/kg každých 24 hodín pri očnej FIP a 50 mg/kg každých 24 hodín pri neurologickej FIP.16 Keďže žiadne z týchto odporúčaných dávkovaní nebolo stanovené v prospektívnych kontrolovaných štúdiách, dávkovanie v tejto sérii prípadov určil autor podľa týchto odhadov, dávkovania pre dospelých ľudí a svojich skúseností. Napriek tomu sa dávkovanie použité v našej sérii prípadov (10 mg/kg dvakrát denne pre mačky s efuzívnou FIP, 15 mg/kg dvakrát denne pre mačky s neefuzívnou FIP alebo pyogranulomatóznymi léziami a 20 mg/kg dvakrát denne pre mačky s neurologickými alebo očnými príznakmi FIP) zdá byť účinné a bezpečné a môže pomôcť pri určovaní dávkovania v budúcich klinických štúdiách.

Počas tejto štúdie uhynuli štyri mačky. Každá z týchto mačiek mala efuzívny typ FIP; ak však vezmeme do úvahy, že niektoré mačky, ktoré prežili, mali rovnako závažné alebo dokonca závažnejšie príznaky ako mačky, ktoré uhynuli, nezistili sa žiadne príznaky, ktoré by predikovali skoré úmrtie. Bohužiaľ, ošetrujúci veterinárny lekár dostal málo informácií o úmrtí 3 mačiek, ktoré uhynuli doma, a nevykonali sa žiadne posmrtné vyšetrenia. Jedna mačka (č. 2) uhynula po zvracaní lieku na 6. deň, takže je možné, že toto zviera malo problémy s prehĺtaním.

Použitie lieku GS-441524 u 31 mačiek s FIP, z ktorých 26 mačiek ukončilo aspoň 12 týždňov liečby, viedlo u 25 k dosiahnutiu remisie.10 U ôsmich z 26 mačiek došlo k recidíve alebo k opätovnému infikovaniu v priebehu 3 až 84 dní po tomto období. Dĺžka pozorovania v našej sérii prípadov je kratšia ako v štúdii GS-44152410; pozorovanie mačiek v našej sérii však v súčasnosti pokračuje a molnupiravirom sa lieči viac mačiek s FIP. Ďalšie pozorovanie poskytne údaje o dlhodobejšej účinnosti. Hlavnými nežiaducimi prejavmi hlásenými pri injekčnom podávaní v štúdii GS-441524 boli reakcie v mieste vpichu u 16 z 26 mačiek.10 Keďže liečba v našej štúdii bola podávaná perorálne, u žiadnej mačky v našej sérii sa nevyskytli reakcie v mieste vpichu. V našej sérii bolo najčastejším nežiaducim prejavom počas liečby zvýšenie aktivity ALT. Na adekvátnejšie posúdenie reakcií súvisiacich s pečeňou je však nevyhnutné dlhodobejšie sledovanie a na úplnejšie posúdenie nežiaducich účinkov molnupiraviru je potrebná väčšia skupina zvierat.

Molnupiravir je aktívny proti SARS-CoV-2 a iným RNA vírusom19 a v bunkovej kultúre vytvára len nízku rezistenciu.20 – 22 Účinnosť perorálneho podávania molnupiraviru sa hodnotila v randomizovanej kontrolnej štúdii fázy 3 u 1433 osôb s COVID-19, pričom v skupine s molnupiravirom bolo v porovnaní s placebom nižšie percento hospitalizácií alebo úmrtí do 29. dňa.18 Ďalšou dôležitou klinickou otázkou je, či sa môžu vytvárať vírusy rezistentné na molnupiravir a u koľkých mačiek sa po liečbe vyskytne relaps alebo reinfekcia.

Do tejto štúdie boli zaradení všetci majitelia, ktorí poskytli informovaný súhlas s účasťou, takže riziko akéhokoľvek skreslenia by malo byť minimálne. Napriek tomu by sa malo zvážiť skreslenie výberu, keďže táto séria prípadov bola zaradená v jedinom centre v prefektúre Chiba v Japonsku. Ďalším potenciálnym obmedzením našej série prípadov je, že diagnóza FIP bola vo všetkých prípadoch pravdepodobná. Mačky môžu mať FCoV virémiu bez FIP, takže RT-PCR detekcia FCoV RNA nie je špecifická pre FIP,7 hoci táto technika má vysokú citlivosť (90 %) a špecifickosť (96 %) pre FIP, ak sa použije na vzorky FNA.23 V našej sérii kombinácia RT-PCR s klinickými príznakmi a ďalšími biochemickými vyšetreniami séra vrátane nízkeho pomeru A/G vysoko poukazovala na FIP.7 Táto séria prípadov naznačuje, že molnupiravir môže byť účinnou a dobre tolerovanou liečbou FIP.

Doplňujúce informácie

SúborPopis
jvim16832-sup-0001-Tables.pdf
PDF document, 317.1 KB
Tabuľka S1. Demografické údaje o mačkách a stav ochorenia pred liečbou.
Tabuľka S2. Prehľad priebehu liečby.
Tabuľka S3. Hodnoty testov získané pri prvej návšteve a posledný test, na základe ktorého sa rozhodlo o ukončení liečby.

Literatúra

 1. Addie D, Belák S, Boucraut-Baralon C, et al. Feline infectious peritonitis. ABCD guidelines on prevention and management. J Feline Med Surg. 2009; 11: 594-604.
 2. Felten S, Hartmann K. Diagnosis of feline infectious peritonitis: a review of the current literature. Viruses. 2019; 11: 1068.
 3. Wang YT, Su BL, Hsieh LE, Chueh LL. An outbreak of feline infectious peritonitis in a Taiwanese shelter: epidemiologic and molecular evidence for horizontal transmission of a novel type II feline coronavirus. Vet Res. 2013; 44: 57.
 4. Addie DD, Toth S, Murray GD, Jarrett O. Risk of feline infectious peritonitis in cats naturally infected with feline coronavirus. Am J Vet Res. 1995; 56: 429-434.
 5. Foley JE, Poland A, Carlson J, Pedersen NC. Risk factors for feline infectious peritonitis among cats in multiple-cat environments with endemic feline enteric coronavirus. J Am Vet Med Assoc. 1997; 210: 1313-1318.
 6. Pedersen NC. A review of feline infectious peritonitis virus infection: 1963-2008. J Feline Med Surg. 2009; 11: 225-258.
 7. Thayer V, Gogolski S, Felten S, Hartmann K, Kennedy M, Olah GA. 2022 AAFP/EveryCat feline infectious peritonitis diagnosis guidelines. J Feline Med Surg. 2022; 24: 905-933.
 8. Pedersen NC. Fifty years’ fascination with FIP culminates in a promising new antiviral. J Feline Med Surg. 2019; 21: 269-270.
 9. Murphy BG, Perron M, Murakami E, et al. The nucleoside analog GS-441524 strongly inhibits feline infectious peritonitis (FIP) virus in tissue culture and experimental cat infection studies. Vet Microbiol. 2018; 219: 226-233.
 10. Pedersen NC, Perron M, Bannasch M, et al. Efficacy and safety of the nucleoside analog GS-441524 for treatment of cats with naturally occurring feline infectious peritonitis. J Feline Med Surg. 2019; 21: 271-281.
 11. Jones S, Novicoff W, Nadeau J, Evans S. Unlicensed GS-441524-like antiviral therapy can be effective for at-home treatment of feline infectious peritonitis. Animals (Basel). 2021; 11: 2257.
 12. Krentz D, Zenger K, Alberer M, et al. Curing cats with feline infectious peritonitis with an oral multi-component drug containing GS-441524. Viruses. 2021; 13: 2228.
 13. Katayama M, Uemura Y. Therapeutic effects of Mutian([R]) Xraphconn on 141 client-owned cats with feline infectious peritonitis predicted by total bilirubin levels. Vet Sci. 2021; 8: 328.
 14. Katayama M, Uemura Y. Prognostic prediction for therapeutic effects of Mutian on 324 client-owned cats with feline infectious peritonitis based on clinical laboratory indicators and physical signs. Vet Sci. 2023; 10: 136.
 15. Roy M, Jacque N, Novicoff W, Li E, Negash R, Evans SJM. Unlicensed molnupiravir is an effective rescue treatment following failure of unlicensed GS-441524-like therapy for cats with suspected feline infectious peritonitis. Pathogens. 2022; 11: 1209.
 16. FIP Warriors CZ/SK. EIDD-2801 (Molnupiravir). Czech Republic: FIP Warriors CZ-SK; 2021 [cited June 30, 2022]. https://www.fipwarriors.eu/en/eidd-2801-molnupiravir/.
 17. Pedersen NC. The Long History of Beta-d-N4-Hydroxycytidine and Its Modern Application to Treatment of Covid-19 in People and FIP in Cats. Davis, CA: UC Davis Veterinary Medicine; 2021 [cited October 25, 2022]. https://ccah.vetmed.ucdavis.edu/sites/g/files/dgvnsk4586/files/inline-files/The%20long%20history%20of%20beta-d-N4-hydroxycytidine%20and%20its%20modern%20application%20to%20treatment%20of%20Covid-19%20in%20people%20and%20FIP%20in%20cats.pdf.
 18. Jayk Bernal A, Gomes da Silva MM, Musungaie DB, et al. Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized patients. N Engl J Med. 2022; 386: 509-520.
 19. Yip AJW, Low ZY, Chow VTK, Lal SK. Repurposing molnupiravir for COVID-19: the mechanisms of antiviral activity. Viruses. 2022; 14: 1345.
 20. Agostini ML, Pruijssers AJ, Chappell JD, et al. Small-molecule antiviral β-d-N (4)-hydroxycytidine inhibits a proofreading-intact coronavirus with a high genetic barrier to resistance. J Virol. 2019; 93:e01348.
 21. Cox RM, Wolf JD, Plemper RK. Therapeutically administered ribonucleoside analogue MK-4482/EIDD-2801 blocks SARS-CoV-2 transmission in ferrets. Nat Microbiol. 2021; 6: 11-18.
 22. Wahl A, Gralinski LE, Johnson CE, et al. SARS-CoV-2 infection is effectively treated and prevented by EIDD-2801. Nature. 2021; 591: 451-457.
 23. Dunbar D, Kwok W, Graham E, et al. Diagnosis of non-effusive feline infectious peritonitis by reverse transcriptase quantitative PCR from mesenteric lymph node fine-needle aspirates. J Feline Med Surg. 2019; 21: 910-921.

Antivirotiká a liečebné protokoly FIP

Aj keď v súčasnosti najpoužívanejšou účinnou látkou pri liečbe FIP je nukleozidový analóg GS-441524, v skutočnosti existuje už niekoľko látok s antivirotickým účinkom, ktoré sa dajú úspešne použiť pri liečbe FIP. V tomto článku by som vám chcel priblížiť aktuálne používané antivirotiká, či doporučenia pre ich využitie.

Vzhľadom na absenciu iných klinických štúdií, ako na GS-441524 a GC-376, pokiaľ nie je uvedené inak, je doporučovaná dĺžka liečby FIP stále 12 týždňov. To neznamená, že u konkrétneho jedinca liečba nemôže trvať kratšie, ale zároveň sú aj prípady, kde sa liečba musí predĺžiť. Treba si uvedomiť aj fakt, že liečba by sa mala ukončovať vždy až po posúdení klinického stavu mačky a výsledkov vyšetrenia krvi.

GS-441524

Momentálne najpoužívanejšie antivirotikum pre liečbu FIP. Nukleozidový analóg GS-441524 bol predmetom niekoľkých klinických štúdií. Prvý, kto dokázal jeho účinnosť pri liečbe FIP bol Dr. Niels Pedersen a jeho team. Jeho priekopnícku klinickú štúdiu nájdete tu.
Predmetom tejto klinickej štúdie bola injekčná forma účinnej látky, ale netrvalo dlho, a na trhu sa objavili aj tabletové formy lieku. Pôvodne určené dávkovanie bolo postupom času spolu s klesajúcou cenou liečby postupne navyšované a v dnešnej dobe je dobré sa držat nižšie uvedených hodnôt. Okrem toho je GS-441524 veľmi bezpečné antivirotikum, a z dôvodu minimalizácie rizika relapsu je lepšie predávkovanie, ako poddávkovanie.

Bohužiaľ majiteľ patentu na GS-445424, firma Gilead, nikdy neudelila licenciu inej spoločnosti (s výnimkou spoločnosti Bova), a ani sa nesnaží o komerčné uvedenie tejto látky na trh. Z toho dôvodu prakticky všetky lieky s obsahom GS-441524 pochádzajú z čierneho trhu.

V prípade ťažkého stavu je možné, a aj vhodné, použiť aspoň prvé 3 dni tzv. booster dávkovanie vo výške dávkovania pre neurologickú FIP, aj keď mačka neurologickú FIP nemá. Sú dokonca aj názory, že je dobré používať neurologické dávkovanie prvých 14 dní aj u neneurologických foriem FIP (Dr. Addie).

Typ FIPGS-441524 - injekčné roztoky
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)6 mg/kg 1xdenne sc
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)8 mg/kg 1xdenne sc
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)10 mg/kg 1xdenne sc
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)12 mg/kg 1xdenne sc
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)15 mg/kg 1xdenne sc

Príchod tabliet trochu zamotal dávkovaním pri liečbe, pretože niektorí výrobcovia začali u tabliet uvádzať tzv. ekvivalentný obsah GS, aby použité dávkovanie bolo “kompatibilné” s injekciami, kým iní výrobcovia uvádzajú realny obsah GS. Má sa za to, že orálna biodostupnosť liečiva je iba cca 50% v porovnaní s injekciami, takže v praxi je nutné u takýchto tabliet počítať s dvojnásobným dávkovaním oproti injekciám, alebo jednoducho tablety so známym reálnym obsahom GS používať ako tablety s polovičným ekvivalentným obsahom GS. Existuje iba jediná spoločnosť, ktorá má licenciu na použitie GS-441542 v tabletovej forme vo veterinárnej praxi, a tou je britská firma Bova. Jej tablety s obsahom GS 50 mg sa používajú na legálnu liečbu FIP v Austrálii a Veľkej Británii. Bohužial sú veľmi drahé. Je nutné počítať s cenou 1 tablety cca 1000 Kč. Z toho dôvodu, podobne ako u injekčných roztokov, sa v praxi na liečbu používajú hlavne tablety z čínskeho čierneho trhu.

Všimnite si, že u neurologickej FIP je uvedené doporučenie rozdeliť dávku na 2xdenne. Je to z dôvodu prepokladanej zníženej absorbčnej schopnosti liečiva v tráviacom trakte pri ekvivalentnom dávkovaní vyššom ako 10mg/kg.

Typ FIPGS441524 - tablety s uvedeným reálnym obsahom GSGS441524 - tablety s uvedeným ekvivalentným obsahom GS
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)10-12 mg/kg 1xdenne6 mg/kg 1xdenne
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)12-16 mg/kg 1xdenne8 mg/kg 1xdenne
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)20 mg/kg 1xdenne alebo 10 mg/kg 2xdenne10 mg/kg 1xdenne alebo 5 mg/kg 2xdenne
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)12 mg/kg 2xdenne6 mg/kg 2xdenne
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)15 mg/kg 2xdenne7.5 mg/kg 2xdenne

Ako už bolo zmienené, GS-441524 je bezpečné antivirotikum, na druhej strane ale po liečbe je veľmi často pozorovaná neutropénia, ktorá môže odznievať veľmi dlhý čas (až niekoľko mesiacov). V prípade dlhodobej a veľmi výraznej neutropénie sa dá zvážiť aplikácia filgrastimu – faktora stimulujúceho tvorbu krvotvorných buniek.

GC376

Inhibítor proteázy GC376 je v skutočnosti prvou generáciou lieku proti FIP. Jeho účinnosť bola preukázaná pri liečbe vlhkej a suchej FIP, ale vzhľadom na výrazne zníženú schopnosť penetrácie cez hematookulárnu a hematoencefalickú bariéru nie je vhodný pre liečbu okulárnej alebo neurologickej formy FIP. Vzhľadom na to, že veľmi krátko po pilotnej štúdii o GC376 prišiel Dr. Niels Pedersen s nukleozidovým analógom GS-441524, význam inhibítora proteázy GC376 výrazne upadol. Ukazuje sa však, že môže byť, a pravdepodobne v budúcnosti aj bude, významnou zložkou kombinovanej liečby FIP, napríklad spolu s GS-441524, kde sa účinok obidvoch účinných látok vzájomne potencuje, a je vo výsledku omnoho výraznejší, ako u každej účinnej látky samostatne.
V súčasnej dobe sa snaží o uvedenie GC376 na trh spoločnosť Anivive.

Typ FIPGC376 - injekčný roztok
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)15 mg/kg 2xdenne sc
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)15 mg/kg 2xdenne sc
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)nepoužíva sa
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)nepoužíva sa
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)nepoužíva sa

GC376 je bezpečné antivirotikum, ale jeho najvýraznejším vedľajším účinkom je u mladých mačiek oneskorenie vývoja trvalého chrupu.

Remdesivir

Jedná sa o ďalší liek od spoločnosti Gilead. V skutočnosti sa jedná o tzv. prodrug (proliečivo) vyššie uvedeného GS-441524. Po aplikácii remdesiviru dochádza v organizme k intracelulárnej metabolizácii na GS-441524. Spoločnosť Gilead uviedla remdesivir na trh pod obchodným názvom Veklury a zohral významnú úlohu pri liečbe Covid-19 u ľudí. Jeho použitie vo veterinárnej praxi je ale veľmi otázne a nepraktické. Jednak chýba jeho schválenie pre veterinárne použitie a jednak je veľmi drahý. Aplikácia je tiež slabou stránkou lieku, keďze je určený pre intravenóznu aplikáciu. Koncentrácia Veklury po rekonštitúcii je iba 5mg/ml.

Spoločnosti Bova sa podarilo získať licenciu na využitie remdesiviru pre veterinárne použitie a vyrába produkt s koncentráciou 10mg/ml, ktorý je možné používať vo forme podkožných injekcií. Bohužiaľ cena je veľmi vysoká, a tak sa v bežnej praxi veľmi nepoužíva.
Remdesivir má približne 2x vyššiu molekulovú hmotnosť ako GS-441524, a tak aj dávkovanie remdesiviru musí byť približne 2x vyššie ako u GS-441524.

Typ FIPRemdesivir - injekčný roztok
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)10-12 mg/kg 1xdenne iv/sc
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)10-12 mg/kg 1xdenne iv/sc
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)15 mg/kg 1xdenne iv/sc
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)20 mg/kg 1xdenne iv/sc
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)25 mg/kg 1xdenne iv/sc

Molnupiravir

Antivirotikum s dlhou históriou primárne určené na liečbu Covid-19 u ľudí. Molnupiravir (EIDD-2801) sa začleňuje do genómu RNA vírusov a spôsobuje náhodné mutácie vyúsťujúce do tzv. vírusovej chybovej katastrofy. Liek existuje vo forme tabliet alebo kapslí. Väčšina legálne vyrábanych liekov (napr. Lagevrio) obsahuje kapsle s obsahom 200 mg účinnej látky, a pre použitie na liečbu FIP je nutné prekapslovanie lieku. Samozrejme čínski výrobcovia vyrábajú aj tablety určené pre priame použitie u zvierat. Aj keď molnupiravir nie je vyslovene liekom prvej voľby pri liečbe FIP, ukazuje sa jeho veľký potenciál pri liečbe relapsov FIP, rezistencii na GS-441524, alebo môže byť významnou súčasťou kombinovanej terapie FIP.

Typ FIPMolnupiravir
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)8 mg/kg 2xdenne
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)8-10 mg/kg 2xdenne
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)10-12 mg/kg 2xdenne
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)12 mg/kg 2xdenne
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)15 mg/kg 2xdenne

U molnupiraviru podobne, ako u GS-441524 je možné po ukončení liečby často pozorovať neutropéniu, hlavne u vysokého dávkovania.

Meflochín

Meflochín je zaujímavou látkou, ktorý má svoje primárne uplatnenie pri liečbe malárie u ludí. Pri liečbe FIP nie je účinný vo forme monoterapie, ale ukazuje sa, že môže zohrať významnú úlohu pri doliečovaní FIP napríklad s GS-441524. Umožnuje hlavne znížit cenu liečby FIP alebo znížiť riziko relapsu. Normálna dĺžka liečby s využitím GS-441524 je cca 12 týždňov, ale v princípe je možné túto liečbu skrátit na cca 8 týždňov a ďalšie 4 týždne použiť práve meflochín. V Európe je meflochín dostupný pod obchodným názvom Lariam. Jedna tableta obsahuje až 250 mg účinnej látky. V praxi sa podáva liek v dávke 12,5mg/kg 2x týždenne, alebo jednocho 62,5mg 2xtýždenne pre jednu mačku. To zodpovedá 1/4 tablety Lariamu 2xtýždenne (napríklad pondelok a štvrtok). Lariam je nutné podávať spolu s jedlom, lebo inak hrozí vyššia pravdepodobnosť zvracania mačky.

Dôrazne znovu upozorňujem na fakt, že meflochín nie je určený na liečbu FIP ako monotorepia, a mal by nasledovať vždy až ako doplnok po liečbe FIP niektorým z vyššie uvedených antivirotík, alebo v kombinácii s nimi.

Typ FIPMeflochín (Lariam)
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)62,5 mg na mačku 2x týždenne

Ďalšie anitivirotiká

Ukazuje sa, že v skutočnosti existuje až niekoľko desiatok potenciálne vhodných antivirotík použiteľných pre liečbu FIP. Bohužial zatiaľ ešte pre mnohé z nich neprebehli žiadne klinické štúdie, ktoré sú dôležité nielen pre overenie účinnosti, ale hlavne pre stanovenie cytotoxicity. Cieľom samozrejme je vyliečenie zvieraťa bez privodenia otravy alebo iného zdravotného problému, ktorý by viedol k úmrtiu mačky.

Kombinované terapie

V súčasnosti používaná liečba FIP má zvyčajne formu monoterapie, teda v lieku je obsiahnutá len jedna účinná látka. Tento prístup má bohužiaľ nevýhodu v tom, že je len otázkou času, kedy sa začne prejavovať rezistencia na použité antivirotikum. Východiskom z tejto situácie je kombinovaná terapia, keď sa na liečbu FIP súčasne použijú 2, alebo i viac antivirotík. Nie je to celkom jednoduchá problematika, keďže v niektorých kombináciach dochádza k výraznemu posilneniu liečebného účinku, ale existujú aj kombinácie, kde naopak je liečebný efekt zoslabený. V súčasnosti asi najpravdepodobnejšími kombináciami liekov sú dvojice GS-441524 a Molnupiravir, alebo GS-441524 a GC376. Ohľadne druhej menovanej kombinácie prebehla v Číne už aj štúdia, ktorej výsledok je skutočne povzbudivý. Okrem toho, že došlo k vyliečeniu všetkých mačiek, došlo aj k skráteniu doby liečby z 12 týžďňov na 4 týždne. Ukazuje sa, že pre dosiahnute terapeutického efektu by sa dalo použiť dávkovanie GS-441524 5mg/kg/24h a GC-376 20mg/kg/12h. Každopádne táto kombinovaná terapia ešte potrebuje ďalšie nezávislé overenie účinnosti.

Nelicencovaný molnupiravir je účinnou záchrannou liečbou po neúspešnej nelicencovanej terapii GS-441524 u mačiek s podozrením na FIP

Meagan Roy 1, Nicole Jacque 2, Wendy Novicoff 3, Emma Li 1,Rosa Negash 1 , Samantha J. M. Evans 1 *

 1. Department of Veterinary Biosciences, College of Veterinary Medicine, The Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA
 2. Independent Researcher, San Jose, CA 95123, USA
 3. Departments of Orthopaedic Surgery and Public Health Sciences, School of Medicine, University of Virginia, Charlottesville, VA 22903, USA
 4. * Autor, ktorému treba adresovať korešpondenciu.

Akademickí redaktori: Alessia Giordano a Stefania Lauzi
Patogény 2022, 11(10), 1209; https://doi.org/10.3390/pathogens11101209
Doručené: 19.9.2022 / Revidované: 9.10.2022 / Prijaté: 19.10.2022 / Publikované: 20.10.2022
(Tento článok patrí do špeciálneho vydania Advances on Feline Coronavirus Infection)

Pôvodný článok: Unlicensed Molnupiravir is an Effective Rescue Treatment Following Failure of Unlicensed GS-441524-like Therapy for Cats with Suspected Feline Infectious Peritonitis

Abstrakt

Mačacia infekčná peritonitída (FIP) je komplexné a historicky smrteľné ochorenie, hoci nedávny pokrok v antivírusovej terapii odhalil možnosti liečby. Novšia terapeutická možnosť, nelicencovaný molnupiravir, sa používa ako liečba prvej voľby pri podozrení na FIP a ako záchranná liečba na liečbu mačiek, ktoré majú pretrvávajúce alebo recidivujúce klinické príznaky FIP po liečbe GS-441524 a/alebo GC376. Na základe údajov hlásených majiteľmi boli zdokumentované liečebné protokoly pre 30 mačiek. 26 mačiek liečených nelicencovaným molnupiravirom ako záchrannou terapiou bolo liečených priemernou začiatočnou dávkou 12,8 mg/kg a priemernou konečnou dávkou 14,7 mg/kg dvakrát denne počas stredne dlhého obdobia 12 týždňov (IQR = 10 – 15). Celkovo 24 z 26 mačiek žilo v čase písania tejto správy stále bez prejavov ochorenia. Jedna mačka bola po ukončení liečby eutanázovaná z dôvodu pretrvávajúcich záchvatov a druhá mačka podstúpila opakovanú liečbu pre recidívu klinických príznakov. Bolo hlásených málo nežiaducich účinkov, pričom najvýraznejšie – sklopené uši (1), zlomené fúzy (1) a závažná leukopénia (1) – sa vyskytli pri dávkach nad 23 mg/kg dvakrát denne. Táto štúdia prináša dôkazy o princípe použitia molnupiraviru u mačiek a podporuje potrebu budúcich štúdií na ďalšie hodnotenie molnupiraviru ako potenciálne bezpečnej a účinnej terapie FIP.

Kľúčové slová: FIP; koronavírus; antivirotikum; EIDD-2801; čierny trh

1. Úvod

Mačacia infekčná peritonitída (FIP) je komplexné a v minulosti smrteľné ochorenie spôsobené mutáciou všadeprítomného mačacieho enterického koronavírusu (FECV) [1]. Nedávne pokroky v mačacej a antivírusovej medicíne odhalili potenciálne možnosti liečby FIP. Inhibítor 3C-podobnej proteázy GC376 bol prvou cielenou antivírusovou terapiou použitou proti tomuto ochoreniu [2]. GC376 bol vysoko účinný pri zlepšovaní klinických príznakov FIP u 19 z 20 prirodzene infikovaných mačiek, ale vykazoval obmedzenú schopnosť zvládnuť dlhodobé ochorenie [2]. Pedersen a kol. pokračovali v skúmaní antivírusovej zlúčeniny GS-441524, nukleozidového analógu a aktívneho metabolitu remdesiviru (GS-5734). GS-441524 preukázal lepšiu schopnosť liečiť a kontrolovať ochorenie u prirodzene infikovaných mačiek v porovnaní s GC-376, pričom v čase písania správy bolo 25 z 31 mačiek bez ochorenia [3].
Od týchto objavov majitelia mačiek na celom svete získavajú tieto väčšinou nelicencované lieky na liečbu svojich mačiek s FIP s pozoruhodne vysokou úspešnosťou [4]. V Spojených štátoch je vysoký dopyt po legálnej liečbe FIP z dôvodu etických a právnych obáv týkajúcich sa nelicencovaných liekov GC376 a GS-441524. Okrem toho niektoré mačky s FIP vyčerpali všetky súčasné možnosti liečby z dôvodu relapsu ochorenia a/alebo zlyhania liečby po GS-441524, GC376 a/alebo kombinovanej liečbe. Preto je naliehavo potrebná účinná a legálna možnosť liečby FIP.
V súvislosti s nedávnym vypuknutím SARS-CoV-2 sa na trh dostalo množstvo nových antivirotík. Molnupiravir (EIDD-2801), vyrábaný spoločnosťou Merck, je v súčasnosti dostupný na základe povolenia na núdzové použitie (EUA) od FDA na liečbu COVID-19 u dospelých [5]. Je to perorálne proliečivo nukleozidového analógu B-D-N4-hydroxycytidínu, ktorý zvyšuje mutácie nukleotidového prechodu guanínu na adenín a cytozínu na uracil u koronavírusov [6]. Tento mechanizmus zvyšuje mieru mutácií nad akceptovanú hranicu, čo následne inaktivuje vírus [7]. Zistilo sa, že molnupiravir je bezpečný a dobre tolerovaný v dávke do 800 mg dvakrát denne u pacientov s COVID-19 [8]. Niektoré štúdie zaznamenali výrazný pokles počtu hospitalizácií a úmrtí u pacientov s COVID-19 s miernym až stredne ťažkým ochorením, hoci účinnosť sa zdá byť nedostatočná u pacientov s COVID-19 s ťažkým ochorením [7].

Vzhľadom na silný potenciál molnupiraviru na liečbu iných koronavirových infekcií začali majitelia mačiek nelicencovaný molnupiravir (alebo jeho aktívny metabolit EIDD-1931) zakúpený cez internet použivať na liečbu FIP. Použitie molnupiraviru na liečbu FIP však v súčasnosti nie je zdokumentované v žiadnej vedeckej literatúre. Nelicencovaný molnupiravir sa dá použiť ako terapia prvej voľby pri podozrení na FIP, ale i ako záchranná terapia na liečbu mačiek, ktoré majú pretrvávajúce alebo recidivujúce klinické príznaky FIP po terapii GS-441524 a/alebo GC376. Cieľom tejto štúdie je zdokumentovať toto použitie a poskytnúť dôkaz o princípe molnupiraviru ako potenciálneho lieku na FIP podľa údajov hlásených majiteľmi.

2. Materiály a metódy

Prieskum bol realizovaný pomocou programu Qualtrics XM (Qualtrics Version May-August 2022, Provo, UT, USA) na základe licencie Ohio State University. Prieskum (doplnkové údaje S1) bol napísaný v angličtine a pozostával z 94 otázok s možnosťou výberu odpovede a voľnými odpoveďami, v ktorých sa zisťovala diagnóza FIP, klinické príznaky, počiatočná terapia (používaná pred molnupiravirom), liečba molnupiravirom, nežiaduce udalosti, trvanie liečby a čas remisie. Počet otázok s voľnou odpoveďou bol obmedzený, aby sa obmedzila odchýlka pri rozpomínaní. Prieskum tiež umožnil majiteľom nahrať príslušné dokumenty (napr. veterinárne lekárske záznamy a laboratórne výsledky). Prieskum bol formátovaný s použitím otázok z predchádzajúcich štúdií, aby sa zachovala konzistentnosť jazyka a štýlu, ako aj novovytvorených otázok špecifických pre skúsenosti s liečbou molnupiravirom. Logika prieskumu diktovala, že niektoré otázky sa objavili až po výbere konkrétnej odpovede, zatiaľ čo iné sa pri výbere konkrétnej odpovede preskočili. Táto podmienená logika sa použila na zníženie skreslenia pri vypĺňaní dotazníka a únavy z vypĺňania dotazníka. Vyplnenie prieskumu trvalo približne 20 – 30 minút a v prípade potreby ho bolo možné uložiť a vyplniť neskôr. Túto štúdiu schválila Inštitucionálna kontrolná komisia Štátnej univerzity v Ohiu (protokol č. 2021E0162).

Prieskum bol účastníkom distribuovaný individuálne e-mailom a údaje sa zbierali od júna do augusta 2022. Účastníci boli vybraní z podskupiny majiteľov, ktorí hľadali terapiu molnupiravirom pre svoju mačku s podozrením na FIP prostredníctvom populárnej terapie FIP a podporných skupín na sociálnych sieťach. Kritériami zaradenia boli prieskumy týkajúce sa mačiek, u ktorých sa predpokladala FIP na základe diagnostiky od veterinárneho lekára, nereagovania na počiatočnú terapiu alebo recidívy klinických príznakov po ukončení počiatočnej terapie inej ako molnupiravir (napr. GS-441524 alebo GC376) a ukončenia 8 – 10 týždňov perorálne podávanej terapie molnupiravirom (alebo tých, ktoré následne uhynuli alebo boli počas terapie eutanazované). Do tejto štúdie bola zahrnutá aj malá skupina mačiek, ktoré dostávali molnupiravir počas 8 – 10 týždňov ako počiatočnú a jedinú terapiu, ktorá sa bude v ďalšej časti práce označovať ako terapia prvej voľby, v prípade podozrenia na FIP. Kritériom vylúčenia boli prieskumy s neúplnými údajmi alebo mačky, ktorým veterinárny lekár nediagnostikoval FIP.

3. Výsledky

3.1 Demografické údaje

Prostredníctvom podpornej skupiny FIP na sociálnych sieťach bolo identifikovaných celkovo 80 potenciálnych účastníkov a týmto účastníkom s dostupnými kontaktnými údajmi bolo zaslaných 37 výziev na vyplnenie dotazníka. Celkovo bolo zaslaných 33 dotazníkov a 21 účastníkom boli zaslané následné e-maily s cieľom získať úplné údaje z dotazníkov. Sedemnásť majiteľov pripojilo k zaslaným dotazníkom príslušné dokumenty a dvaja ďalší majitelia zaslali na e-mailovú adresu štúdie príslušné dokumenty, ktoré obsahovali veterinárne lekárske záznamy, laboratórne výsledky a diagnostické snímky. Tieto uvedené dokumenty boli použité na doloženie nežiaducich reakcií, ktoré nahlásil jeden účastník. Jedna odpoveď bola odmietnutie účasti. Dva prípady boli vylúčené, pretože mačky nemali diagnózu FIP od veterinárneho lekára (jedna z nich bola podľa hlásenia diagnostikovaná na základe straty súrodenca následkom FIP a druhá bola vyšetrená veterinárnym lekárom, ktorý dospel k záveru, že krvné testy nezodpovedajú FIP). Do tejto štúdie bolo teda zaradených celkovo 30 mačiek s podozrením na FIP, z ktorých 4 nedostali pred podaním molnupiraviru žiadnu liečbu. Tieto štyri mačky boli zaradené ako samostatná malá kohorta liečby molnupiravirom v prvej línii. Bloková schéma týchto prípadov je znázornená na obrázku 1. Zastúpené krajiny pôvodu boli Spojené štáty (25), Nemecko (2), Poľsko (2) a Švédsko (1). Stav pohlavia/kastrácie mačiek v čase diagnózy bol 40 % kastrovaných kocúrov, 40 % sterilizovaných samíc a 20 % nekastrovaných kocúrov. Priemerný vek v čase stanovenia diagnózy bol 9,7 mesiaca, s rozpätím od 1 mesiaca do 6 rokov. Väčšina mačiek bola zmiešaného alebo neznámeho plemena (70 %); bolo medzi nimi sedem čistokrvných mačiek a dve špeciálne krížené mačky (napr. kríženec balinézskej a ragdoll mačky a siamskej mačky). Odpovede označujúce mačku ako “americkú krátkosrstú” alebo “americkú dlhosrstú” boli namiesto toho kategorizované ako zmiešané plemeno, vzhľadom na bežne zaznamenaný zmätok amerických majiteľov týkajúci sa názvoslovia tohto plemena.

Obrázok 1. Tento vývojový diagram predstavuje počet prípadov v každom liečebnom bloku.

Pokiaľ ide o komorbidity, len u jednej mačky bol hlásený vírus mačacej leukémie a u jednej mačky bol reportovaný kalicivírus. Niekoľko mačiek malo v anamnéze aj vonkajšie a/alebo vnútorné parazitárne infekcie (3), konjunktivitídu/okulárne infekcie (2) a bakteriálne infekcie kože (pyodermiu) (1). Celkovo 16 mačiek malo neurologické prejavy FIP. Tri mačky mali neurologické aj okulárne prejavy FIP a dve mačky mali len okulárne prejavy FIP. Zo zvyšných prípadov bolo sedem efuzívnych, zatiaľ čo päť prípadov bolo neefuzívnych. Úplné rozdelenie typov FIP je uvedené v tabuľke 1.

MačkaVek pri diagnóze (mesiace)Pohlavie/kastračný stav pri diagnózePlemenoPredchádzajúce zdravotné ťažkostiKrajina pôvoduForma FIPTrvanie počiatočnej liečby (týždne)Obdobie bez ochoreniaDruhá terapiaTrvanie druhej terapie (týždne)Obdobie bez ochoreniaTretia terapiaTrvanie tretej terapie (týždne)Obdobie bez ochorenia
14kocúrEurópska krátkosrstáparizitárne infekcie, URI v ranom vekuNemeckoneurologickáinjekčný orálny GS-4415248žiadneinjekčný a orálny GS-44152415žiadne
215kastrovaná mačkaBarmskážiadneŠvédskoefuzívna, neefuzívna, neurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 4 týždneinjekčný GS-4415241417 dníorálny GS-4415245 týždňovžiadne
39kastrovaný kocúrBritská krátkosrstážiadnePoľskoefuzívna, neurologická, okulárnainjekčný GS-44152413menej ako 2 týždneinjekčný GS-44152412viac ako 6 mesiacov, menej ako 1 year
45kastrovaný kocúrAbesínskažiadneUSAefuzívnainjekčný GS-44152412menej ako 2 týždneinjekčný GS-44152414menej ako 4 týždne
54kastrovaná mačkaBalinézska/Ragdol mixkalicivírus, konjunktivitída, giardióza, pásomnica, URIUSAneefuzívnainjekčný GS-44152413menej ako 8 týždňov
67kastrovaná mačkaSiamskážiadneUSAneurologickáinjekčný a orálny GS-441524, injekčný GC, injekčný a orálny molnupiravir12žiadne
77kastrovaný kocúrAmerická krátkosrstážiadneUSAneefuzívnainjekčný a orálny GS-4415245žiadne
86kastrovaná mačkaAmerická krátkosrstá/Siamská mixpásomnica, FCoVUSAefuzívna, neurologickáinjekčný a orálny GS-4415245žiadne
94kastrovaná mačkaDomáca zmiešanázlomená panvaUSAefuzívnainjekčný a orálny GS-44152414menej ako 6 mesiacovorálny GS-44152413menej ako 4 týždneorálny GS-441524/injekčný GC6 weeks in combination then 6 weeks of orálny GSžiadne
104kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAefuzívnainjekčný GS-44152423menej ako 4 týždne
1172kastrovaný kocúrDomáca zmiešanáFeLVUSAneefuzívnaorálny GS-44152412menej ako 6 mesiacov
125kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneefuzívna, neurologická, okulárnainjekčný a orálny GS-44152417žiadne
1301.VkocúrSavannahžiadneUSAefuzívna, neurologickáinjekčný a orálny GS-44152424menej ako 6 mesiacovinjekčný a orálny GS-44152412menej ako 4 týždne
144kastrovaná mačkaDomáca zmiešanáSkin a eye infections, fleasPoľskoneefuzívna, neurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 2 týždneinjekčný GS-44152417menej ako 4 týždne
1512kastrovaná mačkaAmerická krátkosrstážiadneUSAefuzívnainjekčný GS-441524/GC01.Vžiadne
165kastrovaná mačkaDomáca zmiešanážiadneUSAefuzívna, neurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 4 týždne
174kocúrAmerická dlhosrstážiadneUSAokulárnainjekčný a orálny GS-441524, GC37613žiadne
186kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAefuzívnainjekčný GS-44152412žiadne
1912kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneefuzívnainjekčný a orálny GS-44152412menej ako 2 týždneinjekčný GS-44152412žiadne
206kastrovaný kocúrNeznámežiadneUSAneefuzívna, neurologickáinjekčný GS-4415244žiadneorálny GS-4415243žiadne
214kastrovaná mačkaNórska lesnážiadneUSAneurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 6 mesiacovinjekčný GS-44152401.VžiadneMolnupiravir, GS-441524, GC12 týždňovžiadne
226kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneurologická, okulárnaorálny GS-4415243žiadne
2312kastrovaná mačkaNeznámežiadneNemeckoneurologickáinjekčný GS-44152416menej ako 6 mesiacov
243kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 6 mesiacov
256kastrovaný kocúrAmerická krátkosrstážiadneUSAefuzívnaorálny GS-44152413menej ako 1 týždeň
261kocúrNeznámežiadneUSAneefuzívnainjekčný GS-44152412menej ako 1 týždeň
277kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneefuzívna, neurologickáMolnupiravir12menej ako 1 týždeň*Molnupiravir
2824kastrovaná mačkaDomáca zmiešanážiadneUSAefuzívnaMolnupiravir
2912kastrovaná mačkaDomáca zmiešanážiadneUSAneefuzívna, okulárnaMolnupiravir
3024kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneurologickáMolnupiravir
Tabuľka 1. Signalizácia a charakteristiky počiatočnej terapie všetkých 30 mačiek liečených nelicencovaným molnupiravirom pri podozrení na FIP.

3.2. Počiatočná liečba pred nasadením molnupiraviru

Celkovo 26 z 30 mačiek dostalo počiatočnú liečbu pri podozrení na FIP s nelicencovaným liekom GS-441524 alebo kombináciou liekov obsahujúcou nelicencovaný GS-441524 ako hlavný základný liek (na báze GS-441524). Polovica (13) mačiek bola liečená injekčne podávaným liekom GS-441524. Iba tri mačky boli liečené perorálnym liekom GS-441524, pričom ďalších sedem mačiek bolo liečených kombináciou injekčného a perorálneho lieku GS-441524 počas celého trvania liečby. Dve mačky boli liečené kombináciou nelicencovaného lieku GS-441524 a nelicencovaného lieku GC376. Kocka č. 6 bola liečená všetkými predtým uvedenými liekmi spolu s molnupiravirom počas 12 týždňov veľmi komplikovaného režimu (doplnkové údaje S2). Dávkovanie kombinovaných liekov používaných v rámci primárnej liečby (napr. GC376 a molnupiravir) sa nezisťovalo. Hlásené počiatočné dávkovania nelicencovaného lieku GS-441524 sa pohybovali od 2 mg/kg do 10 mg/kg; najčastejšie uvádzané dávkovania boli 5 – 6 mg/kg (osem mačiek) a 10 mg/kg (sedem mačiek). Väčšina (21) mačiek dostávala dávku raz denne. Iba štyrom sa dávka podávala dvakrát denne a jednej mačke sa dávka podávala najprv dvakrát denne počas jedného týždňa, potom sa prešlo na dávkovanie raz denne. Medián trvania liečby založenej na GS-441524 bol 12 týždňov (IQR = 12 – 13). U pätnástich mačiek bola počas trvania liečby hlásená zmena denných dávok. Niekoľkým mačkám sa zvýšila denná dávka podľa telesnej hmotnosti, aby sa zachovalo rovnaké dávkovanie v mg/kg. Iné zvýšili dávkovanie v mg/kg z dôvodu nedostatočnej klinickej odpovede alebo zmeny spôsobu podávania (napr. z injekčného na perorálny GS-441524). Žiadny účastník nehlásil zníženie dávky počas trvania liečby.

Celkovo 6 z 26 mačiek absolvovalo kratšiu ako priemernú 12-týždňovú liečbu na báze GS-441524 z dôvodu nedostatočnej klinickej odpovede a okamžite začali podstupovať inú liečbu. Dve zo šiestich mačiek zahájili iný spôsob alebo dávkovanie liečby nelicencovaným liekom GS-441524, ako je uvedené v tabuľke 1. Jedna mačka prešla pri druhej liečbe z injekčnej na perorálnu liečbu liekom GS-441524. U druhej mačky sa pri druhej liečbe jednoducho zvýšilo dávkovanie lieku GS-441524. Zvyšné štyri mačky začali v tomto čase liečbu nelicencovaným molnupiravirom, ako je uvedené v tabuľke 2. Z 20 mačiek, ktoré ukončili aspoň 12 týždňovú dĺžku liečby liekom GS-441524, sa u 16 z nich zaznamenala klinická remisia. Všetkých 16 bolo v remisii menej ako 6 mesiacov, pričom 2 mačky boli v remisii menej ako týždeň pred návratom klinických príznakov. Všetkých 16 začalo druhé kolo liečby, pričom 10 podstúpilo druhé kolo liečby na báze GS-441524 a 6 začalo v tomto čase liečbu molnupiravirom. Štyri mačky, ktoré ukončili liečbu liekom GS-441524, ale nedosiahli klinickú remisiu, okamžite začali liečbu molnupiravirom. Celkovo 26 mačiek podstúpilo primárnu liečbu na báze GS-441524 a všetkých 26 recidivovalo alebo nereagovalo adekvátne. Celkovo 10 z 26 absolvovalo druhé kolo liečby na báze GS-441524 a 16 začalo liečbu molnupiravirom.

MačkaKlinické príznaky na začiatku liečbyNázov značkyPočiatočné dávkovanie a frekvenciaKonečné dávkovanie a frekvenciaTrvanie liečby (týždne)Čas do zlepšeniaPretrvávajúce klinické príznakyVýsledokNežiaduce účinky
1hnačka, zvracanieAura Plus11 mg/kg dvakrát denne11 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
2žiadne hlásenéAura12 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne12neistéžiadneklinická remisiažiadne
3anizokória, farebné škvrny v oku, polydypsia, pika, strata váhyAura 280128 mg/kg dvakrát denne14 mg/kg dvakrát denne12do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
4anorexia, letargia, strata váhyEIDD7 mg/kg dvakrát denne7 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
5farebné škvrny v oku, hnačka, skrývanie a nedostatok socializácieAura 28016 mg/kg raz denne13 mg/kg raz denne10do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
6anizokória, zápcha, anorexia, fecal and urinárna inkontinencia, letargia, paralýza, seizures, bledé ďasná, strata váhyAura 280120 mg/kg dvakrát denne20 mg/kg dvakrát denne11menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
7anorexia, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, žltačka, letargiaCapella EIDD9 mg/kg dvakrát denne13 mg/kg dvakrát denne10menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
8anorexia, ťažká chôdza, urinárna inkontinencia, paralýzaAura 280117 mg/kg dvakrát denne17 mg/kg dvakrát denne15menej ako 1 týždeňťažká chôdza pretrvávala 2 mesiace, stále nie je normálna, ale má normálny životklinická remisiažiadne
9kašeľ, anorexia, skrývanie, nedostatok socializácie, polydypsia, strata váhyAura 280112 mg/kg dvakrát denne16 mg/kg dvakrát denne13do 2 týždňovpolydypsia pretrvávala 1 týždeňklinická remisiažiadne
10anorexia, letargia, strata váhyAura 280112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne16do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
11anorexia, letargia, URI, strata váhyAura 193112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne12do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
12slepota, kývanie hlavou, ťažká chôdzaAura 280110 mg/kg dvakrát denne14 mg/kg dvakrát denne12do 3 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
13ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, polyúria, letargia, anorexia, paralýza, triaškaAura 280112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
14anorexia, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, nezvyčajná bojazlivosťAura 280111 mg/kg dvakrát denne16 mg/kg dvakrát denne18viac ako 4 týždnenič fyzické, ale MRI stále nie je normálnaklinická remisiažiadne
15slepota, zápcha, anorexia, hnačka, zväčšené brucho, skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, bledé ďasná, strata váhyAura 280116 mg/kg dvakrát denne16 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
16anorexia, ťažká chôdza, letargia, seizures, triaška, strata váhyAura 280114 mg/kg dvakrát denne14 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
17kašeľ, anorexia, sťažené dýchanie, skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, zvracanie, strata váhyAura 2801 a Aura 193112 mg/kg dvakrát denne17 mg/kg dvakrát denne20do 3 týždňovanorexiaklinická remisianauzea/zvracanie, anorexia
18zápcha, anorexia, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, strata váhyAura 280112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne8do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
19letargia, anorexiaAura 280112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne7do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
20chvenie/trasenieAura 280110 mg/kg dvakrát denne23 mg/kg dva-trikrát denne10menej ako 1 týždeňv remisii cca 1 1 týždeň pred začiatkom záchvatoveutanáziaznížená chuť do jedla pri dávkovaní trikrát denne, závažná leukopénia, strata fúzov, šupinatá koža na ušiach
21ťažká chôdza, fekálna inkontinenciaAura 2801 a Aura 193113 mg/kg dvakrát denne30 mg/kg dvakrát denne14menej ako 1 týždeňťažká chôdza, obtiažne skákanie, fekálna inkontinencia pretrvávala počas štúdie (1 týždeň post treatmentu)relaps a eutanáziasklopené špičky uši, ochabnutie svalov
22farebné škvrny v oku, anorexia, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, letargiaAura 280116 mg/kg dvakrát denne19 mg/kg dvakrát denne9do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
23ťažká chôdza, anorexia, strata rovnováhyAura EIDD12 mg/kg dvakrát denne15 mg/kg three times a day10do 2 týždňovťažká chôdzaklinická remisiažiadne
24slepota, farebné škvrny v okus, anorexia, sťažené dýchanie, ťažká chôdza, zväčšené brucho, urinárna inkontinencia, žltačka, letargia, paralýza, triaškaAura 280115 mg/kg dvakrát denne15 mg/kg dvakrát denne16menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
25sťažené dýchanie, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, URIAura 28017 mg/kg dvakrát denne7 mg/kg dvakrát denne16do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
26letargia, anorexiaAura 280114 mg/kg dvakrát denne14 mg/kg dvakrát denne15menej ako 1 týždeňneurologické zášklby, zvýšené pečeňové enzýmyklinická remisiažiadne
Tabuľka 2. Liečba a výsledné charakteristiky 26 mačiek, ktoré dostávali nelicencovaný molnupiravir ako záchrannú liečbu.

3.3. Druhé kolo liečby pred nasadením molnupiraviru

Celkovo bolo hlásené, že 10 z 26 mačiek, ktoré podstúpili úvodnú liečbu GS-441524 a následne recidivovali, absolvovalo pred začatím liečby molnupiravirom druhé kolo nelicencovanej liečby GS-441524. Väčšina mačiek opäť dostávala injekčný GS-441524 (6), pričom dve dostávali perorálny GS-441524 a dve dostávali injekčný aj perorálny GS-441524. Hlásené dávkovania sa pohybovali od 4 – 5 mg/kg do 15 mg/kg; najčastejšie používané dávkovania boli 7 – 8 mg/kg (dve mačky) a 15 mg/kg (dve mačky). Väčšina mačiek bola liečená raz denne (sedem mačiek), jedna mačka dostávala dávku dvakrát denne a jedna mačka trikrát denne. U väčšiny mačiek sa počas trvania liečby menila dávka. Dve dávky boli upravené s prírastkom hmotnosti, aby sa zachovalo rovnaké dávkovanie v mg/kg. Dávkovanie v mg/kg sa zvýšilo piatim mačkám, ktoré nereagovali adekvátne alebo sa u nich objavili nové klinické príznaky (napr. neurologické príznaky).
Medián trvania liečby bol 12,5 týždňa (IQR 9,75 – 14,25). Len dve mačky nepodstúpili aspoň 12-týždňovú terapiu. Jedna z dvoch pridala GC376 a molnupiravir k súčasnej terapii GS-441524 a druhá začala liečbu molnupiravirom ako jedinou terapiou. Z ôsmich mačiek, ktoré ukončili aspoň 12 týždňov trvajúcu terapiu liekom GS-441524, sa u dvoch nedosiahla klinická remisia. Obe mačky začali v tom čase liečbu nelicencovaným molnupiravirom. U zvyšných šiestich mačiek bolo hlásené dosiahnutie klinickej remisie po druhom kole liečby liekom GS-441524. Päť zo šiestich mačiek bolo v remisii menej ako 4 týždne, výnimkou bola jedna mačka, ktorá bola v remisii viac ako 6 mesiacov, ale menej ako rok. Sedem z desiatich mačiek začalo v tomto čase užívať nelicencovaný molnupiravir.

3.4. Tretie kolo liečby pred nasadením molnupiraviru

Zostávajúce tri mačky prešli posledným kolom liečby na báze GS-441524 pred prechodom na liečbu molnupiravirom. Mačka č. 2 dostávala perorálne GS-441524 počas 5 týždňov pred začatím liečby molnupiravirom. Mačka č. 9 bola liečená 6 týždňov perorálnou a injekčnou formou GS-441524 a potom pokračovala 6 týždňov len perorálnou formou GS-442524. Dávkovanie a frekvencia u oboch mačiek nie sú známe, keďže v prieskume sa zbierali údaje len o dvoch terapiách pred molnupiravirom. Mačka č. 21 dostávala kombináciu GS-441524, GC376 a molnupiraviru počas 12 týždňov. Dávkovanie, frekvencia a trvanie každej z nich sa v priebehu 12 týždňov radikálne menili (doplnkové údaje S3). Všetky tri mačky začali liečbu molnupiravirom bez klinickej remisie z tohto tretieho kola liečby.

3.5. Molnupiravir ako záchranná liečba

Z 26 mačiek, ktoré dostávali nelicencovaný molnupiravir ako záchrannú liečbu, väčšina používala liek značky Aura, pričom len 2 mačky používali inú značku molnupiraviru. Viac ako 81 % mačiek (18) bolo liečených liekom Aura 2801, 1 mačka bola liečená liekom Aura 1931 a ďalšie 2 mačky boli liečené oboma prípravkami Aura. Priemerné počiatočné dávkovanie bolo 12,8 mg/kg dvakrát denne. Jedna mačka dostávala dávku len raz denne a dve mačky dostávali dávku 2 až 3-krát denne. Najčastejšie používané začiatočné dávkovanie bolo 12 mg/kg dvakrát denne. Dávkovanie sa pohybovalo od 6 do 28 mg/kg dvakrát denne. Bolo hlásených 11 zmien dávkovania, pričom okrem jednej išlo o zvýšenie dávkovania. Zníženie dávkovania u mačky č. 3 nebolo nijako vysvetlené. Priemerné konečné dávkovanie bolo 14,7 mg/kg dvakrát denne, pričom tie isté tri mačky sa líšili frekvenciou dávkovania. Najčastejšie koncové dávkovanie bolo tiež 12 mg/kg dvakrát denne. Rozsah dávkovania bol 7 až 30 mg/kg dvakrát denne.

Medián trvania liečby bol 12 týždňov (IQR 10-15). Celkovo bolo udávane široké rozpätie 7 – 20 týždňov. Len osem mačiek sa liečilo kratšie ako 12 týždňov. Mačka, ktorá ukončila iba 7 týždňov liečby, bola reportovaná, že ukončila liečbu z dôvodu dosiahnutia klinickej remisie. Všetkých 26 mačiek ukončilo liečbu v trvaní 7 týždňov alebo dlhšie a všetkých 26 mačiek prežilo. Neboli hlásené žiadne prípady vynechaných dávok liečby molnupiravirom.

Majitelia hlásili zlepšenie klinických príznakov u viac ako 92 % mačiek do troch týždňov od začatia liečby molnupiravirom, pričom 84,6 % mačiek vykazovalo zlepšenie do dvoch týždňov a takmer polovica (46,2 %) do jedného týždňa. Iba dva prípady boli hlásené odlišne, pričom jedna mačka nevykazovala žiadne príznaky zlepšenia až do 1,5 mesiaca a majiteľ druhej mačky si nebol istý časovým harmonogramom a stupňom zlepšenia klinických príznakov. Celkovo bolo hlásených sedem mačiek s pretrvávajúcimi klinickými príznakmi FIP. U jednej z nich bolo hlásené vymiznutie klinických príznakov po jednom týždni pozorovacieho obdobia. U ostatných sa predpokladá, že išlo o reziduálne príznaky, ako sú ťažkosti s chôdzou alebo skákaním, tras, zmeny MRI a fekálna inkontinencia. Celý rozsah pretrvávajúcich klinických príznakov sa nachádza v tabuľke 2. Iba u troch mačiek boli hlásené nežiaduce účinky v reakcii na molnupiravir, vrátane nevoľnosti/vracania, anorexie, sklopených ušných špičiek (obrázok 2), krehkých fúzov, leukopénie, šupinatej kože a ochabovania svalov. V čase publikácie žije 24 z 26 mačiek v klinickej remisii FIP po perorálnej liečbe molnupiravirom. Jedna mačka údajne zomrela týždeň po ukončení liečby molnupiravirom v dôsledku dlhotrvajúceho záchvatu a druhá mačka (č. 21) bola bez ochorenia 4 týždne pred relapsom. Mačka č. 21 potom začala druhé kolo liečby molnupiravirom v rovnakej dávke, ale následne bola eutanizovaná z dôvodu nedostatočnej odpovede na liečbu.

Obrázok 2. Sklopené špičky uší boli hlásené ako nežiaduci účinok nelicencovanej liečby molnupiravirom u mačky č. 21.

U mačky č. 22 bola hlásená závažná leukopénia. Prostredníctvom veterinárnych záznamov sa zistilo, že mačka č. 22 má stredne ťažkú panleukopéniu s lymfopéniou, neutropéniou a normálnym hemogramom a trombogramom na 4 z 5 sekvenčných kompletných krvných testov, ktoré boli potvrdené prostredníctvom veterinárnych záznamov kompletných sekvenčných krvných testov. Prvotný zaznamenaný počet bielych krviniek bol 10 700 buniek na mikroliter (referenčný rozsah 3500 – 16 000 buniek na mikroliter). Ďalšie štyri kompletné krvné testy ukázali počet bielych krviniek v rozmedzí od 1200 do 1900 buniek na mikroliter. Prvotný počet neutrofilov bol 8560 buniek na mikroliter (referenčný rozsah 2500 – 8500 buniek na mikroliter). Ďalšie štyri počty neutrofilov sa pohybovali od 696 do 1292 buniek na mikroliter. Prvotný počet lymfocytov bol 1177 buniek na mikroliter (referenčný rozsah 1200 – 8000 buniek na mikroliter). Ďalšie štyri početnosti lymfocytov sa pohybovali od 330 do 532 buniek na mikroliter.

3.6. Molnupiravir ako primárna liečba

Malá skupina štyroch mačiek bola liečená nelicencovaným molnupiravirom ako jedinou terapiou pri podozrení na FIP, ako je uvedené v tabuľke 3. Tri z nich si údajne zvolili molnupiravir namiesto nelicencovaného náprotivku GS-441524 z dôvodu finančných obmedzení. Mačka č. 29 podstúpila 12-týždňovú liečbu 12 mg/kg perorálneho molnupiraviru dvakrát denne pred liečbou uvedenou v tabuľke 3. Táto mačka bola pred opätovným nasadením perorálneho molnupiraviru v dávke 19 mg/kg dvakrát denne počas 10 týždňov bez ochorenia menej ako jeden týždeň.

MačkaKlinické príznaky na začiatku liečbyNázov značkyPočiatočné dávkovanie a frekvenciaKonečné dávkovanie a frekvenciaTrvanie liečby (týždne)Čas do zlepšeniaPretrvávajúce klinické príznakyZáverNežiadúce účinky
* 27Skrývanie sa, nedostatok socializácie, letargia, anorexia, URI, vracanie, strata hmotnostiAura 280119 mg/kg dvakrát denne19 mg/kg dvakrát denne10menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
28Anorexia, ťažkosti s chôdzou, nafúknuté brucho, skrývanie, nedostatok socializácie, letargiaAura 28018 mg/kg dvakrát denne8 mg/kg dvakrát denne13do dvoch týždňovžiadneklinická remisiažiadne
29Anizokória, slepota, zmeny farby očí, anorexia, skrývanie sa, nedostatočná socializácia, urinárna inkontinencia, letargia,Aura 280110 mg/kg dvakrát denne10 mg/kg dvakrát denne13do dvoch týždňovžiadneklinická remisiažiadne
30Skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, bledé ďasná, úbytok hmotnostiAura 280110 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne10do dvoch týždňovžiadneklinická remisiažiadne
Tabuľka 3. Liečba a výsledné charakteristiky 4 mačiek, ktoré dostávali nelicencovaný molnupiravir ako primárnu liečbu.* Absolvovali dve kolá liečby molnupiravirom; prvé kolo je zdokumentované v tabuľke 1.

Všetky štyri mačky boli liečené perorálnym molnupiravirom Aura 2801 s priemerným začiatočným dávkovaním 11,75 mg/kg dvakrát denne (rozsah 8-19 mg/kg) a priemerným koncovým dávkovaním 12,25 mg/kg dvakrát denne (rozsah 8-19 mg/kg). Medián trvania liečby predstavoval 11,5 týždňa (IQR 10 – 13), pričom dve mačky boli liečené 10 týždňov a dve mačky boli liečené 13 týždňov. Bol vykonaný Mannov-Whitneyho test a nezistil sa žiadny významný rozdiel medzi mediánom trvania liečby molnupiravirom ako záchrannej terapie (12) a trvaním liečby molnupiravirom ako počiatočnej terapie (11,5) (p = 0,692). Všetci majitelia uviedli, že pozorovali klinické zlepšenie do dvoch týždňov a u jednej mačky sa zlepšenie prejavilo do jedného týždňa. Všetky mačky liečbu prežili, v čase publikácie boli bez prejavov ochorenia a neboli hlásené nežiaduce účinky liečby.

3.7. Molnupiravir podľa typu FIP

Uvedené informácie boli zhromaždené pre všetkých 30 mačiek a potom ďalej rozdelené podľa klinických foriem FIP. Najskôr sa posudzovalo 16 mačiek, u ktorých bola hlásená neurologická forma FIP. Následne sa ostatné mačky rozdelili podľa okulárnej (2), efuzívnej (7) a neefuzívnej (5) formy. Priemerné počiatočné dávkovanie molnupiraviru pri neurologickej forme FIP bolo 14,4 mg/kg dvakrát denne, pričom dve mačky boli liečené 2 – 3-krát denne. Priemerné koncové dávkovanie bolo 16,4 mg/kg dvakrát denne, pričom dve mačky boli liečené 2 – 3-krát denne. Najčastejšie používané začiatočné a koncové dávkovanie bolo 12 mg/kg dvakrát denne. Medián trvania liečby neurologickej FIP bol 12 týždňov (IQR 10-12,641).

V dvoch zostávajúcich prípadoch okulárnej FIP bolo priemerné počiatočné dávkovanie 11 mg/kg dvakrát denne a priemerné koncové dávkovanie bolo 13,5 mg/kg dvakrát denne. Liečba trvala v priemere 16,5 týždňa. Sedem prípadov efuzívneho ochorenia bolo liečených priemerným začiatočným dávkovaním 10,5 mg/kg dvakrát denne a priemerným koncovým dávkovaním 11,1 mg/kg dvakrát denne. Liečba trvala priemerne 13 týždňov (IQR 12 – 16). Päť neefuzívnych prípadov bolo liečených priemerným začiatočným dávkovaním 10,6 mg/kg dvakrát denne a priemerným koncovým dávkovaním 12,8 mg/kg dvakrát denne. Jedna mačka bola liečená raz denne. Priemerná dĺžka liečby predstavovala 10 týždňov (IQR 8,5 – 13,5).

3.8. Náklady a spokojnosť vlastníkov

Väčšina mačiek v tejto štúdii bola z dôvodu zlyhania/relapsu liečby alebo nedostatočnej odpovede prevedená na liečbu nelicencovaným molnupiravirom. Okrem toho, že u mačiek došlo k relapsu alebo neodpovedali na nelicencovanú liečbu na báze GS-441524, jedna mačka neznášala injekčnú formu GS a traja majitelia boli obmedzení kvôli nákladom na liečbu. Majitelia neboli povinní zverejniť finančné náklady na liečbu; tieto informácie boli poskytnuté len na dobrovoľnej báze. Okrem toho odpovede “0”, ktoré boli uvedené v správe, neboli zahrnuté do výpočtu nasledujúcich priemerov z dôvodu nemožnosti rozlíšiť, či “0” znamená žiadne náklady alebo neznáme náklady. Priemerné nahlásené náklady na prvé kolo liečby na báze GS-441524 boli 3448,83 USD a podobne priemerné hlásené náklady na druhé kolo liečby na báze GS-441524 boli 3509,09 USD. Len 4 majitelia uviedli, že platili za liečbu molnupiravirom, zatiaľ čo 16 ďalších uviedlo “0” (alebo žiadne náklady/náklady neznáme). Celkový priemer za 20 majiteľov, ktorí uviedli odpoveď na otázku v prieskume finančných nákladov (vrátane odpovedí “0”) na molnupiravir, bol 209 USD. Priemerné náklady štyroch majiteľov, ktorí neodpovedali odpoveďou “0”, boli 1045 USD. Zatiaľ čo 90 % majiteľov uviedlo, že sú “veľmi” alebo “trochu” spokojní so svojimi skúsenosťami s liečbou svojej mačky molnupiravirom, traja boli so svojimi skúsenosťami “veľmi nespokojní”. Žiaľ, nebolo poskytnuté žiadne vysvetlenie uvádzanej nespokojnosti.

4. Diskusia

V tejto práci popisujeme prvé známe použitie nelicencovaného molnupiraviru na liečbu podozrenia na FIP u mačiek podľa údajov nahlásených majiteľmi. Na liečbu mačiek, ktoré používajú nelicencovaný molnupiravir ako primárnu liečbu pri podozrení na FIP, sa podľa kombinovaných údajov z tejto štúdie zdá byť dávkovanie 12 mg/kg dvakrát denne počas približne 12 týždňov účinné na dosiahnutie klinickej remisie. Na liečbu mačiek, ktoré molnupiravir užívali ako záchrannú terapiu pri zlyhaní alebo relapse po terapii založenej na GS-441524, sa podľa kombinovaných údajov z tejto štúdie zdá, že dávkovanie 12-15 mg/kg dvakrát denne počas 12-13 týždňov je účinné na dosiahnutie klinickej remisie. Pri rozdelení podľa klinickej formy FIP sa však zistilo, že neurologické prípady FIP boli vo všeobecnosti liečené vyšším dávkovaním, ako je priemer pre všetky typy FIP. Očné, efuzívne a neefuzívne prípady boli liečené dávkovaním okolo 12 mg/kg dvakrát denne, s určitými odchýlkami. Preto sa zdá, že dávkovanie 15 mg/kg molnupiraviru dvakrát denne počas 12 týždňov je účinné pre neurologické prípady FIP. V prípade okulárnych, efuzívnych a neefuzívnych prípadov sa zdá byť účinné dávkovanie 12 mg/kg molnupiraviru dvakrát denne počas 12 – 13 týždňov.

Tieto údaje sú v určitom rozpore s navrhovaným liečebným protokolom spoločnosti vyrábajúcej nelicencovaný molnupiravir pod obchodným názvom HERO Plus 2801. Odporúčané dávkovanie v príbalovom letáku je 25 mg/kg raz denne pri efuzívnej a neefuzívnej FIP, 37,5 mg/kg raz denne pri očnej FIP a 50 mg/kg raz denne pri neurologickej FIP [9]. V príbalovom letáku lieku HERO Plus 2801 sú uvedené aj predbežné výsledky štúdie “Vplyv liečby perorálnou výživou na dobu prežitia a kvalitu života pri mačacej infekčnej peritonitíde”, ktorá zahŕňa 286 mačiek s diagnózou FIP. Podľa tohto príbalového letáku bolo 28 mačiek vyliečených po 4 týždňoch liečby a 258 mačiek bolo vyliečených po 8 týždňoch liečby, pričom v čase vypracovania správy nedošlo k žiadnemu úmrtiu [9]. Údaje z tejto štúdie ešte neboli publikované vo vedeckej literatúre.

Mačky v tejto štúdii však používali molnupiravir od iného dodávateľa, spoločnosti Aura, ktorá neposkytla špecifické odporúčania pre liečbu. Použité liečebné protokoly boli preto založené na radách a informáciách zdieľaných v skupinách na sociálnych sieťach, pracovných listoch uverejnených na internete [10,11] a informáciách o možných nežiaducich účinkoch obsiahnutých v informáciách uverejnených v rámci žiadostí o schválenie humánneho lieku [12].

Protokol liečby molnupiravirom odvodený z tejto štúdie sa viac zhoduje s nezávisle navrhnutým protokolom [10] publikovaným na Internete. Na základe údajov z bunkových kultúr in vitro EIDD-1931 a EIDD-2801, laboratórnych a terénnych štúdií GS-441524 a farmakokinetických štúdií na ľuďoch títo autori extrapolovali účinné dávkovanie perorálneho molnupiraviru [10]. Ich výpočty navrhli dávkovanie 4,5 mg/kg každých 12 h pri efuzívnej a neefuzívnej FIP, 8 mg/kg každých 12 h pri okulárnej FIP a 10 mg/kg každých 12 h pri neurologickej FIP [10]. Hoci dávkovanie v tejto štúdii bolo vo všeobecnosti vyššie ako dávkovanie navrhované uvedenými autormi, vysoká miera prežitia a nízka miera relapsov v čase ukončenia prieskumu naznačujú, že nelicencované odporúčania výrobcu nemusia predstavovať najnižšie účinné dávkovanie. V konečnom dôsledku sú veľmi potrebné kontrolované vedecké experimenty na vyhodnotenie najnižšieho účinného dávkovania molnupiraviru u mačiek s podozrením na FIP.

Niekoľko mačiek bolo liečených liekom Aura 1931, čo je aktívny metabolit molnupiraviru, EIDD-1931. Hlásené použité dávkovania boli v podobnom rozsahu ako dávkovania uvádzané pre molnupiravir. Nominálne, keďže molekulová hmotnosť EIDD-1931 je nižšia ako molekulová hmotnosť EIDD-2801, tieto mačky dostávali viac aktívneho liečiva ako mačky používajúce molnupiravir. Predchádzajúca štúdia však ukázala klesajúcu perorálnu biologickú dostupnosť so zvyšujúcimi sa dávkami u myší. Preto rozdiel v biologickej dostupnosti nemusí byť úmerný [13]. Farmakokinetické štúdie molnupiraviru aj EIDD-1931 u mačiek bohužiaľ nie sú známe.

V príbalovom letáku lieku HERO Plus 2801 neboli uvedené žiadne nežiaduce účinky, čo je v rozpore s tým, čo bolo uvedené v tejto štúdii. Spomedzi hlásených nežiaducich účinkov molnupiraviru boli najvýznamnejšie sklopené uši, vypadávanie fúzov a závažná leukopénia. V humánnej lekárskej literatúre neboli hlásené žiadne kožné alebo folikulárne lézie, ktoré by zodpovedali tu uvádzanému vypadávaniu fúzov alebo skladaniu uší. Treba však poznamenať, že mačky, u ktorých sa vyskytli tieto vedľajšie účinky, dostávali dve najvyššie dávky molnupiraviru uvedené v tejto štúdii: 23 mg/kg trikrát denne a 30 mg/kg dvakrát denne.

Počas 28-dňovej štúdie, ktorá bola prerušená kvôli závažným účinkom lieku, bola u psov hlásená závažná toxicita kostnej drene [12]. Pri dávkovaní 17 mg/kg/deň a 50 mg/kg/deň boli postihnuté všetky línie krvotvorných buniek [12]. Mačka č. 22 dostávala maximálne dávkovanie 23 mg/kg trikrát denne, čo bolo oveľa viac ako toxické dávkovanie u psov 17 mg/kg raz denne. V študovanej skupine s dávkou 17 mg/kg sa zaznamenala možnosť reverzibility, pokiaľ sa liečba zastavila [12].

Existujú obavy týkajúce sa obsahu nelicencovaných značiek molnupiraviru, pretože tieto značky nie sú v súčasnosti regulované a často nemajú uvedené skutočné zloženie. Značku Hero (rovnaký výrobca ako HERO Plus 2801) znázornenú na obrázku 3 analyzovala naša skupina v decembri 2021 prostredníctvom spoločnosti Toxicology Associates Inc. (Columbus, OH). Zistilo sa, že obsahuje 97,3 % molnupiraviru, pričom neboli zistené žiadne iné kontaminanty. Výrobok Aura 2801, ktorý používala väčšina účastníkov tejto štúdie, analyzovalo v septembri 2022 to isté laboratórium. Zistilo sa, že obsahuje 96,8 % čistého molnupiraviru. Riadenejšie posúdenie skutočného obsahu a čistoty nelicencovaných prípravkov GS-441524 aj molnupiraviru je pre veterinárnu komunitu veľmi zaujímavé a je aktívnym predmetom výskumu našej skupiny.

Obrázok 3. Obrázky obalov nelicencovaného lieku molnupiravir značky Hero.

Niektoré obmedzenia tejto štúdie vyplývajú z retrospektívneho charakteru a legálnosti použitých terapií. Po prvé, všetky údaje použité v tejto štúdii boli získané na základe hlásení vlastníkov. Úzka spolupráca s majiteľmi a správcami webových stránok sociálnych médií, ktorí podporovali túto skupinu, umožnila lepšie pochopenie a interpretáciu mnohých odpovedí z prieskumu. Vzhľadom na nedostatok definitívnej predsmrtnej diagnostiky FIP, ktorá by bola k dispozícii na praktické použitie, nebolo možné potvrdiť ani to, že mačky zaradené do tejto štúdie mali FIP. Okrem toho sú údaje pravdepodobne skreslené smerom k pozitívnym výsledkom a môžu byť zaťažené chybou pri spomínaní. Počas distribučnej fázy reagoval potenciálny účastník štúdie žiadosťou o vyradenie z nášho e-mailového zoznamu a uviedol, že sa nechce zúčastniť na štúdii. Ich mačka nereagovala na liečbu molnupiravirom a nakoniec bola utratená. Predpokladáme, že ostatní mohli mať rovnaký pocit, keďže ďalší traja eventuálni účastníci na pozvánku do štúdie nereagovali. To mohlo zúžiť počet účastníkov s nepriaznivým výsledkom a falošne zvýšiť zdanlivé ukazovatele prežitia. Preto tu uvedené údaje majú slúžiť ako dôkaz možnosti použitia molnupiraviru ako základnej alebo záchrannej liečby FIP, nie ako ukazovateľ skutočnej miery účinnosti.

U mačiek, ktoré používali nelicencovaný molnupiravir ako záchrannú liečbu, sa príčina zlyhania odpovede alebo relapsu po liečbe založenej na GS-441524 nezistila. Mohla súvisieť s kvalitou lieku, rezistenciou vírusu alebo iným faktorom. Keďže v USA v súčasnosti neexistuje žiadne testovanie ani regulácia, nelicencované verzie lieku GS-441524 alebo GC376 môžu mať nedostatočnú čistotu alebo koncentráciu, čo môže viesť k zlyhaniu liečby. Ďalšou možnou príčinou je prirodzená alebo získaná rezistencia na GS-441524. Tieto dve príčiny môžu byť tiež prepojené, pretože získaná rezistencia môže byť podporená, keď sa pri liečbe používa nedostatočné množstvo antivirotika, napríklad pri nekvalitných liekoch.

V nedávnom článku sa nezistili žiadne vírusové mutácie vyvolané liekmi SARS-CoV-2 počas liečby molnupiravirom [14]. To naznačuje, že pri liečbe molnupiravirom nie je pravdepodobné, že by sa objavila rezistencia vírusu SARS-CoV-2. Preto môže byť podobne nepravdepodobné, že by liečba molnupiravirom vyvolala rezistenciu vírusu FIPV, čo z neho robí atraktívnu terapeutickú možnosť.

Jednoznačne však existuje potreba (1) legálnej (v Spojených štátoch i inde) alternatívy k nelicencovanej liečbe liekom GS-441524 a (2) dostupnosti alternatívnych záchranných liekov, buď samostatných, alebo v kombinácii, po zlyhaní liečby liekom GS-441524. Molnupiravir má potenciál vyplniť obe tieto medzery a toto je prvá známa správa o jeho použití u mačiek v odbornej literatúre. Napriek tomu sa môžu nelicencované prípravky naďalej používať na liečbu FIP vzhľadom na náklady a široko zavedené siete, ktoré sú k dispozícii na ich získanie.

Záverom možno konštatovať, že podľa údajov hlásených majiteľmi sa nelicencovaný molnupiravir javí ako účinná liečba pri podozrení na FIP ako vhodná liečba prvej voľby aj ako záchranná liečba. Pri dávkovaní 12 – 15 mg/kg každých dvanásť hodín sú hlásené minimálne vedľajšie účinky a poskytuje možnosť prežitia pri klinickom ústupe príznakov FIP. Hoci sú skúsenosti týchto majiteľov s liečbou a zrejme aj vyliečením mačiek z FIP netradičné a potenciálne nezákonné, sú nesporne pozoruhodné a z experimentov, ktoré títo “občianski vedci” vykonávajú, sa môžeme veľa naučiť. Uvádzaním týchto skúseností sa snažíme poskytnúť východisko pre skúmanie molnupiraviru na použitie u mačiek s podozrením na FIP a zdokumentovať fenomén “skupinového zdravotníctva”, ktorý by naša profesia nemala ignorovať.

Doplnkové materiály

Nasledujúce doplňujúce informácie si môžete stiahnuť na adrese https://www.mdpi.com/article/10.3390/pathogens11101209/s1, doplňujúce údaje S1: retrospektívny prieskum štúdie s molnupiravirom; doplňujúce údaje S2: skrátený denník klinickej anamnézy kat. č. 6; doplňujúce údaje S3: Cat #21 abbreviated clinical history log.

Literatúra

 1. Felten, S.; Hartmann, K. Diagnosis of Feline Infectious Peritonitis: A Review of the Current Literature. Viruses 201911, 1068. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 2. Pedersen, N.C.; Kim, Y.; Liu, H.; Kankanamalage, A.C.G.; Eckstrand, C.; Groutas, W.C.; Bannasch, M.; Meadows, J.M.; Chang, K.-O. Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis. J. Feline Med. Surg. 201820, 378–392. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 3. Pedersen, N.C.; Perron, M.; Bannasch, M.; Montgomery, E.; Murakami, E.; Liepnieks, M.; Liu, H. Efficacy and safety of the nucleoside analog GS-441524 for treatment of cats with naturally occurring feline infectious peritonitis. J. Feline Med. Surg. 201921, 271–281. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 4. Jones, S.; Novicoff, W.; Nadeau, J.; Evans, S. Unlicensed GS-441524-Like Antiviral Therapy Can Be Effective for At-Home Treatment of Feline Infectious Peritonitis. Animals 202111, 2257. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 5. Merck & Co., Inc. Authorized for Emergency Use in the Treatment of COVID-19. Lagevrio. 2022. Available online: https://www.lagevrio.com/patients/ (accessed on 26 August 2022).
 6. Gordon, C.J.; Tchesnokov, E.P.; Schinazi, R.F.; Götte, M. Molnupiravir promotes SARS-CoV-2 mutagenesis via the RNA template. J. Biol. Chem. 2021297, 100770. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Singh, A.K.; Singh, A.; Singh, R.; Misra, A. Molnupiravir in COVID-19: A systematic review of literature. Diabetes Metab. Syndr. Clin. Res. Rev. 202115, 102329. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 8. Khoo, S.H.; Fitzgerald, R.; Fletcher, T.; Ewings, S.; Jaki, T.; Lyon, R.; Downs, N.; Walker, L.; Tansley-Hancock, O.; Greenhalf, W.; et al. Optimal dose and safety of molnupiravir in patients with early SARS-CoV-2: A Phase I, open-label, dose-escalating, randomized controlled study. J. Antimicrob. Chemother. 202176, 3286–3295. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 9. FIP Warriors CZ/SK® (2022, May 20). Eidd-2801 (Molnupiravir). Available online: https://www.fipwarriors.eu/en/eidd-2801-molnupiravir/ (accessed on 26 August 2022).
 10. Pedersen, N.C.; Jacque, N. Alternative Treatments for Cats with FIP and Natural or Acquired Resistance to GS-441524. Sock it to Fip. Available online: https://sockfip.org/https-sockfip-org-wp-content-uploads-2022-03-approaches-to-drug-resistance-in-cats-treated-with-gs-441524-for-fip-v3-pdf/ (accessed on 26 August 2022).
 11. Pedersen, N.C. The Long History of Beta-d-n4-Hydroxycytidine and Its Modern Application to Treatment of COVID-19 in People and FIP in Cats. Sock it to Fip. Available online: https://sockfip.org/https-sockfip-org-wp-content-uploads-2022-04-the-long-history-of-beta-d-n4-hydroxycytidine-and-its-modern-application-to-treatment-of-covid-19-in-people-and-fip-in-cats-v2-pdf/ (accessed on 8 October 2022).
 12. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Assessment Report: Use of Mol-Nupiravir for the Treatment of COVID-19. 2022. Available online: www.ema.europa.eu/contact (accessed on 8 October 2022).
 13. Painter, G.R.; Bowen, R.A.; Bluemling, G.R.; DeBergh, J.; Edpuganti, V.; Gruddanti, P.R.; Guthrie, D.B.; Hager, M.; Kuiper, D.L.; Lockwood, M.A.; et al. The prophylactic and therapeutic activity of a broadly active ribonucleoside analog in a murine model of intranasal venezuelan equine encephalitis virus infection. Antivir. Res. 2019171, 104597. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 14. Fletcher, T.; Ah Donovan-Banneld, I.; Penrice-Randal, R.; Goldswain, H.; Rzeszutek, A.; Pilgrim, J.; Bullock, K.; Saunders, G.; Northey, J.; Dong, X.; et al. Characterisation of SARS-CoV-2 genomic variations in response to mol-nupiravir treatment in the AGILE Phase IIa clinical trial. Res. Sq. 2022. [Google Scholar] [CrossRef]

Tablety GS-441524 vs. Molnupiravir (EIDD-2801)

GS-441524

Vývoj liečby FIP s GS441524 bol taký, že sa od objavu začala s využitím výhradne injekčnej formy, ku ktorej sa neskôr pridala aj tabletová forma liečiva. Existencia dvoch foriem využívajúcich rovnakú účinnú látku ale priniesla tak trochu zmätky, ktoré súvisia s rozdielom absorpcie (biologickej dostupnosti – využiteľnosti) účinnej látky pri injekčnom a perorálnom použití. Kým pri injekčnej aplikácii dôjde k využitiu takmer 100% liečiva, pri perorálnom podaní je to u GS iba cca 50%. Aby bolo možné používať rovnaké dávkovanie pre injekčné i tabletové formy liečivá, väčšina výrobcov, ktorí vyrábaju obidve formy liekov, u svojich tabliet uvádza tzv. ekvivalentný obsah GS, ktorý už zohľadňuje zníženú využiteľnosť liečiva podaného perorálnou cestou. Takto je možné ľahko prechádzať z injekcií na tablety a naopak. Takže napríklad pokiaľ tableta od známych výrobcov Lucky, Spark, alebo Hero atd… je ekvivalentná (zodpovedajúca injekčnej forme) povedzme 16mg GS, v skutočnosti obsahuje dvojnásobné množstvo GS, teda 32mg… Pri výpočte ale môžeme smelo používať 16mg a riadiť sa doporučeniami pre dávkovanie pre injekčné použitie. Avšak vzhľadom na to, že svoj kus GS koláča na trhu si chce utrhnúť množstvo rôznych výrobcov, veľa z nich často uvádza z marketingových dôvodov reálny obsah GS, pretože samozrejme taká tableta vyzerá finančne atraktívnejšia, ako tableta s uvádzaným ekvivalentným obsahom GS… U takýchto tabliet ale skutočne musíte s istotou vedieť od výrobcu, aký obsah GS vlastne uvádza, pretože pokiaľ uvádza napríklad 40mg reálny obsah GS v tablete, pri výpočte dávky podľa všeobecne platných doporučení pre injekcie, musíte použiť len polovičný obsah tablety… Inými slovami, tabletu 40mg GS vo výpočtoch používate ako 20mg tabletu…

Na tomto mieste by som rád zdôraznil, že GS-441524 je klinickými štúdiami a státisícami vyliečených mačiek po celom svete overený a bezpečný, s minimom vedlajších účinkov, a preto sa používa ako liek prvej voľby.

Doporučené orientačné dávkovanie GS-441524 pri injekčnej aplikácii alebo pre tablety s uvádzaným ekvivalentným obsahom GS441524. Uvedené dávkovanie platí na 1kg / 24h:

 • 6 mg/kg q24h – Vlhká FIP
 • 8 mg/kg q24h – Suchá FIP
 • 10 mg/kg q24h – Okulárna FIP
 • 12 mg/kg q24h – Neurologická FIP
 • 15 mg/kg q24h – Neurologický relaps

Doporučené orientačné dávkovanie GS-441524 pre tablety s uvádzaným reálnym obsahom GS441524. Uvedené dávkovanie platí na 1kg / 24h:

 • 12 mg/kg q24h – Vlhká FIP
 • 16 mg/kg q24h – Suchá FIP
 • 20 mg/kg q24h – Okulárna FIP
 • 24 mg/kg q24h – Neurologická FIP
 • 30 mg/kg q24h – Neurologický relaps

Keď si budete kupovať tablety sami, venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby ste sa dozvedeli informáciu o tom, či udávaný obsah účinnej látky v tablete je reálny, alebo tzv. ekvivalentný.

Poznámka: Vzhľadom na to, že existuje dôvodný predpoklad absorpčného limitu GS441524 v tráviacom trakte, doporučuje sa pre dávkovania v ekvivalente 10mg/kg a viac pri ústnom podaní rozdeliť dávku na 2x denne.

MOLNUPIRAVIR (EIDD-2801)

V súvislosti s liečbou Covid-19 sa na trhu objavilo antivirotikum s nazvom Molnupiravir, čo je len zrozumitelnejšie znejúci názov pre látku s označením EIDD-2801. Na rozdiel od GS-441524 toto antivirotikum sa používa výlučne v orálnej forme. Aj keď jeho bioavailabilita (absorpčná schopnosť) v traviacom trakte je podobná ako u GS441524, teda okolo 50%, vzhľadom na absenciu injekčnej formy sa nepoužíva v doporučenom dávkovaní u výrobcov žiadny “ekvivalentný” obsah účinnej látky a prakticky všetci uvádzajú jej reálny obsah. Nepoužíva sa teda žiadny prepočet na 50% obsahu. Tableta 40mg je proste 40mg a s tym treba počítat aj pri výpočte dávky na základe doporučeného dávkovania. A je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec… Farmakokinetika Molnupiraviru je iná ako u GS, a Molnupiravir je teda nutné podávať 2x denne.

Doporučené orientačné dávkovanie tabliet EIDD-2801 na 1kg / 12h:

 • 6 mg/kg q12h – Vlhká FIP
 • 8 mg/kg q12h – Suchá FIP
 • 10 mg/kg q12h – Okulárna FIP
 • 12 mg/kg q12h – Neurologická FIP
 • 15 mg/kg q12h – Neurologický relaps

Aj keď sa vám toto dávkovanie môze na prvý pohľad zdať rovnaké ako u GS, nezabúdajte na podstatný rozdiel. Jedná sa o dávkovanie na 12 hodin (na rozdiel 24 hodín u GS441524).

Vzhľadom na to, že pre použitie Molnupiraviru pri liečbe FIP ešte neprebehla žiadna oficiálna klinická štúdia (jedna teraz beží na UC Davis), doporučuje sa jeho použitie len pre prípady zjavnej rezistencie voči GS441524, čím Molnupiravir nájde uplatnenie hlavne pri ťažkých neurologických relapsoch. Majte na pamäti, že nie sú ešte presne zmapované vedlajšie účinky Molnupiraviru a jeden z najobávanejších je potenciálny mutagénny efekt vedúci k vzniku rakoviny. Netreba robiť paniku, ale je nutné si uvedomiť, že za súčasného stavu poznania je lepšie používať Molnupiravir len pre prípady, keď je to skutočne nevyhnutné. Čas ukáže, či možné vedľajšie účinky sú reálnou hrozbou, alebo sa nikdy nepotvrdia.

Legálnosť vs. Nelegálnosť liečby

V súvislosti s liečivami GS441524 a Molnupiravirom (EIDD-2801) došlo k zaujímavému paradoxu.

Účinnost a bezpečnosť GS441524 pri liečbe FIP bola síce potvrdená klinickou štúdiou, ale kvôli licenčnej politike majiteľa patentu (firma Gilead) neexistuje legálny zdroj liekov a prakticky celá produkcia je sústredená v Číne.

Na druhej strane účinnost a bezpečnosť Molnupiraviru pri liečbe FIP nebola doteraz potvrdená žiadnou oficiálnou klinickou štúdiou, existuje ale legálne dostupná forma lieku primárne určená na liečbu Covid-19. V ČR/SR sa distribuuje pod názvom Lagevrio v balení po 40 toboliek, každá s obsahom 200mg účinnej látky, čo je ale príliš mnoho. Preto je pre použitie u mačiek nutné lieky rozkapsulovať. Samozrejme EIDD-2801 vyrába už aj niekoľko čínskych firiem produkujúcich i GS441524. Keďže liek nie je určený oficiálne pre liečbu FIP, jedná sa o jeho použitie v režime off-label.

Úloha molnupiraviru pri liečbe mačiek s FIP v Austrálii

Richard Malik, Centrum pre veterinárne vzdelávanie, Univerzita v Sydney
Pôvodný článok: A key role for molnupiravir in the management of cats with FIP in Australia, 10-2022

Všetci určite poznáte štandardný spôsob liečby FIP v Austrálii, pri ktorom sa používa remdesivir (IV alebo SCI), GS-441524 (tablety) a meflochín. Tieto tri lieky predstavujú základnú výbavu pre veterinárnych lekárov mačiek v Austrálii, hoci konkrétne detaily a liečebné schémy sa u jednotlivých mačiek líšia podľa ich klinických príznakov a podľa predstáv ošetrujúceho lekára, ktorý prípad rieši, a finančných zdrojov majiteľa. Remdesivir má tú výhodu, že je vhodný na intravenóznu aj subkutánnu liečbu, čo môže byť užitočné v niektorých prípadoch pri pokročilom ochorení alebo v prípadoch, keď je brušné ochorenie také rozsiahle, že existujú obavy, koľko GS-441524 sa vstrebe. Predpokladám, že polyprenyl imunostimulant už nikto nepoužíva napriek nedávnej práci edinburskej skupiny, ktorá preukázala jeho určitú účinnosť.1

Obrázok 1: Britská krátkosrstá mačka z Hongkongu s vlhkou (efuzívnou) FIP. Fotografie s láskavým dovolením Chrisa Simpsona.

Niektorí lekári a klienti v skutočnosti uprednostnia úplné vynechanie remdesiviru a prejdú priamo na tablety GS-441524, ktoré sú lacnejšie, a vzdajú sa potreby vysokých nákladov na hospitalizáciu počas niekoľkodňovej intenzívnej liečby. Diskutuje sa o tom, aký je optimálny čas parenterálneho podávania remdesiviru pred prechodom na tablety GS-441524. Na začiatku sme odporúčali dva týždne parenterálnej liečby, ale napríklad kolegovia z Royal Veterinary College podávajú remdesivir intravenózne 4 – 5 dní a potom prechádzajú na perorálnu liečbu GS-441524.

Meflochín je užitočný liek, ktorý sa môže použiť v kombinácii s liekom GS-441524, alebo sa môže podať, keď si majitelia už nemôžu dovoliť vysokú cenu liečby, v čase, keď sa mačke darí dobre, ale pravdepodobne ešte nie je vyliečená. O najlepšom dávkovacom režime tohto repurpovaného lieku sa vedú diskusie. V pôvodnej práci sa navrhovalo, že ¼ tablety Larium (62,5 mg) podávaná dvakrát týždenne je primeraná, zatiaľ čo ja uprednostňujem 20 až 25 mg na mačku raz denne. Túto dávku často začínam podávať mačkám, keď sa blíži koniec liečby liekom GS-441524, a meflochín podávam niekoľko mesiacov, aby mal imunitný systém mačky trochu viac času na “odstránenie” všetkého vírusu FIP, ktorý sa skrýva v bunkách mononukleárneho fagocytárneho systému.

Obrázok 2: Tekutina s vysokým obsahom bielkovín z brušnej dutiny mačky na obrázku 1.

Zistil som, že liečebné režimy založené na týchto liekoch zvyčajne vedú k úspešnej liečbe mačiatok a mačiek s FIP, hoci jednotlivé prípady môžu byť veľmi náročné.

Podľa môjho názoru sú najväčšou prekážkou úspešnej liečby veľmi vysoké náklady na liečbu. Ďalším problémom je požiadavka 84-dňovej liečby na úplnú elimináciu vírusu.

Samotné lieky sú veľmi drahé, najmä u dospelých mačiek alebo pacientov s ochorením CNS (ktoré si vyžadujú vyššie dávky v mg/kg, aby lieky prenikli do CNS), a to zahŕňa nielen veľmi vysoké náklady na lieky, ale aj náklady na počiatočnú stabilizáciu a priebežné konzultácie na monitorovanie. Výsledkom je, že liečba je pre mnohých majiteľov finančne nedostupná, často hneď od začiatku, a ak sa počas liečby vyvinie rezistencia vírusu FIP, požiadavka na veľmi vysoké dávky, často na dlhšie obdobie, robí liečbu náročnou aj pre najoddanejšieho majiteľa.

Majitelia sa snažili obísť vysoké náklady na liečbu používaním lieku GS-441524 z čierneho trhu, ktorý je bežne dostupný u mnohých dodávateľov. Hoci to nie je legálne, majitelia a najmä chovatelia mačiek si ho vo veľkom zaobstarávali a mnohé mačky boli vďaka týmto liekom zachránené.2 Problémom je, že si nie sme istí skutočnými dávkami alebo kvalitou či produktom, ktorý sa podáva v rôznych farebných tabletách, a naše testovanie ukázalo, že dávka, aj keď je uvedená na obale, môže byť vyššia alebo nižšia ako hodnota uvádzaná výrobcom. Okrem toho nevieme posúdiť rozdiely medzi jednotlivými šaržami liekov z čierneho trhu. Väčšina austrálskych veterinárnych lekárov preto odporúča klientom používať legálne produkty poskytované spoločnosťou BOVA Australia a dodávateľský reťazec je spoľahlivý a pravidelná kontrola kvality zabezpečuje, že každá tableta obsahuje 50 mg lieku GS-4415624, ako je uvedené.

Obrázok 3: Röntgenový snímok mačky z obrázka 1 s vlhkou FIP.

Pandémia COVID viedla k obrovskému výskumu v oblasti prevencie a liečby koronavírusového ochorenia a v súčasnosti sú v Austrálii a inde bežne dostupné dva produkty na perorálnu liečbu ľudských pacientov infikovaných SARS-CoV2, a to molnupiravir a paxlovid.3 Niels Pedersen poskytol na svojej webovej stránke SOC FIP zhrnutie histórie molnupiraviru, ktoré som pripojil k tejto monografii. Kľúčová časť je vystrihnutá a vložená nižšie (s určitými úpravami):

Ako sa očakávalo, molnupiravir bol nedávno testovaný u mačiek s FIP najmenej jedným čínskym predajcom lieku GS-441524 a predbežné výsledky boli uvedené na webovej stránke FIP Warriors CZ/SK. Terénna štúdia pozostávala z 286 mačiek s rôznymi formami prirodzene sa vyskytujúcej FIP, ktoré boli pozorované na klinikách pre spoločenské zvieratá v USA, Spojenom kráľovstve, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Japonsku, Rumunsku, Turecku a Číne. Medzi 286 mačkami, ktoré sa zúčastnili na testoch, nedošlo k žiadnemu úmrtiu, vrátane siedmich mačiek s očnou (n=2) a neurologickou (n=5) FIP. Dvadsaťosem z týchto mačiek bolo vyliečených po 4 – 6 týždňoch liečby a 258 po 8 týždňoch. Všetky liečené mačky zostali zdravé aj po 3 – 5 mesiacoch, čo je obdobie, počas ktorého by sa u mačiek, ktoré neboli úspešne vyliečené, očakával relaps.

Tieto údaje poskytujú presvedčivé dôkazy o bezpečnosti a účinnosti molnupiraviru pre mačky s rôznymi formami FIP. Dúfame však, že táto terénna štúdia bude napísaná vo forme rukopisu, predložená na odborné posúdenie a publikovaná. Napriek tomu sa teraz predáva majiteľom mačiek s FIP. Najmenej jeden ďalší veľký predajca lieku GS-441524 má tiež záujem o používanie molnupiraviru na liečbu FIP, čo naznačuje dopyt po ďalšej antivirotickej liečbe mačiek s FIP.

Bezpečné a účinné dávkovanie molnupiraviru u mačiek s FIP nebolo publikované. Najmenej jeden predajca z Číny však vo svojom reklamnom letáku na výrobok s názvom Hero-2801 poskytol niektoré farmakokinetické údaje a údaje z terénnych testov molnupariviru u mačiek s prirodzene sa vyskytujúcou FIP. V 28/286 prípadoch dostalo tento liek v dávke 30 – 40 mg/kg každých 24 hodín, t. j. ekvivalent 15 – 20 mg/kg každých 12 hodín. Pre porovnanie, dávka pre ľudí je 800 mg každých 12 hodín alebo približne 10 mg/kg denne.

Obrázok 4: Údaje poskytnuté o “Hero 2018” od spoločnosti FIP Warriors CZ/SK – EIDD-2801 (Molnupiravir).
https://www.fipwarriors.eu/en/eidd-2801-molnupiravir/

Zdá sa, že odporúčania na dávkovanie sa líšia. Pôvodne sa navrhovalo:

 • FIP: 25mg/kg q24h
 • Očná FIP: 37,5 mg/kg q24h
 • Neurologická FIP: 50 mg/kg q24h

Dĺžka liečby 5-10 týždňov v závislosti od závažnosti ochorenia a konkrétnej mačky.

Neskôr bol tento návrh upravený na základe podnetov od Nielsa Pedersena a skupiny UC Davis:

 • FIP: približne 5-7 mg/kg q12h počas 84 dní.
 • Očná FIP: 8-10 mg/kg q12h počas 84 dní.
 • Neurologická FIP: 10-15 mg/kg q12h počas 84 dní.

Tieto odporúčania vychádzajú z predpokladov na základe publikovaných informácií a je potrebné získať viac skúseností s molnupiravirom v teréne. Sam Evans práve prezentoval niektoré údaje o použití molnupiraviru na záchrannú liečbu na konferencii ISCAID v Glasgowe. Na Kalifornskej univerzite v Davise prebieha aktívny klinický výskum, na ktorom sa podieľajú Brian Murphy a Krystal Regan a ktorého cieľom je stanoviť optimálne dávkovanie a dávkovací interval molnupiraviru, ktorý sa začal v júli 2022.

Je otázne, či sa molnupiravir ukáže bezpečnejší a účinnejší ako GS-441524 pri liečbe FIP, ale tretie antivirotikum by sa mohlo ukázať ako mimoriadne užitočné pri prevencii rezistencie na GS-441524 (ako koktail antivirotík s rôznymi profilmi rezistencie) alebo pri liečbe mačiek, ktoré už nereagujú dobre na GS-441524. Veľkou neznámou je, či molnupiravir bude bez dlhodobých vedľajších účinkov.

Keďže sa zdá, že uvedené dávky v skúškach sú trochu sporné, ja som používal 10 mg/kg dvakrát denne, ale všimnite si, že sa tvrdí, že pokusné mačky dostávali 100 mg/kg raz denne bez zistiteľných nežiadúcich účinkov (pozri obrázok 4).

Kľúčový fakt: Molnupiravir používam u vybraných pacientov už asi 2 mesiace v dávke 10 mg/kg dvakrát denne. Možno by bolo rozumné zvýšiť túto dávku na 15 mg/kg dvakrát denne, najmä pri ochorení CNS. Zdá sa, že vyššie dávky sú pravdepodobne bezpečné a možno aj účinnejšie, ale zdráham sa ich odporúčať, kým nezískame viac dlhodobých dát.

Nakoniec, a to skutočne okrajovo, paxlovid je kombinácia dvoch liekov podávaných súčasne, pričom jeden sa používa na inhibíciu metabolizmu druhého lieku; nemôžem nájsť žiadny precedens pre jeho použitie u mačiek, čo je škoda, pretože u ľudí je to účinnejší z dvoch dostupných perorálnych liekov na COVID. V Austrálii stojí približne rovnako ako molnupiravir, ale pri nákupe z webových stránok v Indii je porovnateľne drahší ako molnupiravir. V plnej miere sa môže ukázať ako veľmi užitočný liek na liečbu FIP, ak sa ukáže ako bezpečný. U ľudí je jedným z problematických vedľajších účinkov odporná chuť v ústach, takzvané “paxlovidové ústa”, čo by sa mohlo ukázať ako katastrofálne, ak by sa to prejavilo u mačiek, pretože majú sklon k peneniu slín.

Aké je teda miesto molnupiraviru v terapii mačiatok a mačiek s FIP? Ako ho dostať? Koľko stojí?

Každý si môže kúpiť molnupiravir na vlastné použitie alebo na použitie u mačiek tak, že si nechá vystaviť lekársky predpis a predloží ho v lekárni. Cena je približne 1 146,39 dolárov
(https://www.pbs.gov.au/medicine/item/12910L) v závislosti od prirážky v lekárni. Obchodný názov je Lagevrio (Merck Sharp & Dohme) a škatuľka obsahuje 40×200 mg kapsúl. Liek bol predbežne schválený TGA vo februári 2022 na liečbu COVID-19 u dospelých, ktorí nevyžadujú kyslík a u ktorých existuje riziko progresie do ťažkého COVID-19.

Na liečbu mačky s hmotnosťou 4 kg dávkou 10-15 mg/kg bid potrebujete 80 mg až 120 mg denne počas 84 dní alebo 6 720 až 10 080 mg. Krabička so 40×200 mg kapsulami predstavuje 8 000 mg, takže ak zohľadníte poplatok za prípravu na vhodnú dávku pre mačku – liečba vysokými dávkami stojí približne 1100 – 2200 dolárov, čo je o dosť lacnejšie ako GS-441524 alebo remdesivir. Takže teraz máme alternatívnu liečbu k tej, ktorú používame v súčasnosti. Aké sú dôkazy? Je farmakokinetika u mačiek dobre známa? Odpoveď na oboje je – nevieme to s istotou, pretože dôkazy neboli podrobené odbornému preskúmaniu, ale presvedčivé nepublikované neoficiálne informácie naznačujú, že ide o účinnú terapiu. A pravdepodobne budeme mať do roka dobré informácie o PK od skupiny Davis.

A teraz to začína byť trochu zložitejšie! Austrália má systém, ktorý umožňuje ľuďom dovážať lieky zo zahraničia pre ich osobnú potrebu a pre potrebu ich rodinných príslušníkov. Dôvodom je, že ľudskí pacienti, ktorým sú predpísané drahé neregistrované lieky, a teda lieky, na ktoré sa nevzťahuje systém PBS, si musia sami nájsť spôsob, ako sa k týmto liekom dostať. Nie je známe, koľko Austrálčanov dováža lieky, ale je to legálne v rámci schémy osobného dovozu. Azda najlepším príkladom je “Klub nákupcov FixHepC” (https://fixhepc.com/), ktorý založili austrálski lekári pre infekčné choroby a praktickí lekári doktori John a James Freemanovci.5 Predtým, ako boli lieky na hepatitídu C dotované z PBS, tisíce Austrálčanov využívali tento klub nákupcov na dovoz cenovo dostupných liekov na hepatitídu C za 1 – 2 % maloobchodnej ceny. Túto iniciatívu podporovala Austrálska spoločnosť pre HIV, vírusovú hepatitídu a medicínu sexuálneho zdravia a mnohí austrálski lekári usmerňovali pacientov, aby si lieky kupovali týmto spôsobom.

“Každý z nich zaplatil 1000 až 2000 dolárov, aby sa uzdravil, namiesto 84 000 dolárov, ktoré si v Amerike účtovala spoločnosť Gilead Sciences. Stále je to drahé, ale pre mnohých je to aspoň cenovo dostupné.”

Je to však spojené s určitým rizikom.
Internetový trh s liekmi je nedostatočne regulovaný, pretože funguje medzi hranicami jurisdikcie a nekvalitné výrobky sú bežné. Podľa niektorých údajov je až 25 % liekov v obehu mimo krajín s vysokými príjmami neštandardných. Najväčším rizikom je nedostatočné množstvo účinnej látky, čo môže viesť k neúmyselnému nedostatočnému liečeniu. Pre lekárov je to zložitý priestor, v ktorom sa musia pohybovať z klinického aj medicínsko-právneho hľadiska. Nie je jasné, kam až siaha povinnosť lekára poskytovať starostlivosť. V súčasnom kódexe správania sa uvádza, že správna lekárska prax zahŕňa “zachovávanie práva pacienta na prístup k potrebnej úrovni zdravotnej starostlivosti a vždy, keď je to možné, mu v tom pomáhať.” Nie je dôvod domnievať sa, že by sa to nevzťahovalo aj na pomoc pacientom pri dovoze liekov, ktoré by si inak nemohli dovoliť, ak by to bolo jednoznačne v ich záujme.

Môj vlastný názor je, že sa jedná o rovnakú situáciu pre veterinárov malých zvierat, ktorí sa podieľajú na liečbe mačiek s FIP, a prísaha veterinárneho lekára, ktorú nedávni absolventi zložili, by toto tvrdenie podporila.

Ako si teda môže klient objednať molnupiravir na liečbu svojej mačky s FIP?

Obrázok 5; Snímka obrazovky korešpondencie s výrobcami lieku Molcovir 200 mg
 1. Prejdite na internet a nájdite URL adresu webovej stránky s názvom IndiaMART https://www.indiamart.com/ a vyhľadajte Molcovir 200mg – v súčasnosti je URL adresa: https://m.indiamart.com/isearch.php?s=Molcovir+200mg&prdsrc=1&countryiso=AU&qu-cx=1&stype=attr=1
 2. Vezmú si vaše údaje a opýtajú sa, o aký liek máte záujem. Potom pošlú váš dopyt niekoľkým lekárňam a požiadajú vás o cenové ponuky. Výrobcovia, s ktorými máme najviac skúseností, sú Dolphin pharmaceuticals a Mediseller, pričom jeden z nich akceptuje platbu cez PayPal namiesto použitia vašej kreditnej karty. Upozornia vás, že clo je vašou vlastnou záležitosťou, ale urobia všetko pre to, aby vám pomohli lieky označiť tak, aby bolo jasné, že nejde o nelegálny liek. Kým sa vám nevráti cenová ponuka, nemôžete nič kúpiť. Na obrázku 5 je uvedený snímok obrazovky korešpondencie so spoločnosťou. Keď akceptujete cenovú ponuku, potom zariadia platbu a následne zaslanie. V súčasnosti je pri kúpe piatich balení cena 30 amerických dolárov (42 austrálskych dolárov) za balenie plus 65 amerických dolárov poštovné. Liečba 4 kg mačky s FIP CNS v dávke 10-15 mg/kg bid počas 84 dní bude pravdepodobne v rozmedzí 100 – 150 austrálskych dolárov. Náklady na liečbu tej istej mačky remdesivirom/GS-441524 sú 6550 USD, ak zoberieme do úvahy len náklady na lieky.

Takže náklady na liečbu mačky molnupiravirom z Indie v rámci schémy osobného dovozu budú predstavovať približne 2 % nákladov na konvenčnú liečbu GS-441524.
To znamená, že žiadna mačka nemusí byť utratená kvôli vysokým nákladom na liečbu –

Obrázok 6; Generický molnupiravir (Molcovir 200 mg kapsuly) zakúpený od spoločnosti IndiaMART a dovezený do Austrálie po preclení

Praktickou otázkou je, ako získať molnupiravir včas. Pri nákupe z tejto webovej stránky to trvá približne 3 týždne, kým sa liek dostane do Austrálie a preclí sa. Jednou z možností by teda bolo začať liečbu remdesivirom a/alebo GS-441524 a prejsť na molnupiravir hneď, ako liek dorazí. Alternatívou je vytvoriť “klub nákupcov”, možno s podporou farmakologickej pobočky Austrálskej a novozélandskej veterinárnej akadémie (Australian and New Zealand College of Veterinary Science Pharmacology chapter), a ten bude zdrojom molnupiraviru, kým si klient nebude môcť zabezpečiť dovoz vlastných zásob. Ďalšou možnosťou by bolo, keby nejaká zložená lekáreň doviezla liek od spoľahlivého výrobcu a upravila ho do veľkosti vhodnej pre mačky a mačiatka, možno ako 60 mg odmeranú tabletu, ktorá by sa dala rozdeliť na polovicu.

Aký je najlepší spôsob liečby mačky s FIP v roku 2022 v Austrálii?

Táto otázka nie je taká jednoduchá, ako by sa mohlo zdať. Remdesivir a GS-441524 majú na konte veľa úspechov ako liečba FIP u mačiatok a mačiek a vyhovuje nám aj nízka dávka meflochínu ako doplnkový liek na konsolidáciu liečby. Väčšina z nás, ktorí sme asistovali pri liečbe mačiek, však poznáme prípady, keď sa u vírusu FIP počas liečby vyvinula získaná mutačná rezistencia. Často sa to dá obísť zvýšením podávaných dávok lieku GS0-441524, ale mnohí majitelia si tento postup jednoducho nemôžu dovoliť.

Rutinné používanie kombinovanej terapie prípadov FIP s použitím GS-441524 a molnupiraviru sa teda dá odporučiť a je skutočne možné, že kombinovaná terapia by mohla byť účinnejšia a rýchlejšia, pretože útočí na dva rôzne ciele vo víruse FIP, a to by potenciálne mohlo viesť ku skráteniu doby liečby. Myšlienka 84-dňovej terapie pochádza zo základnej práce Neila Pedersena a možno aj z predpokladu, že životnosť makrofágov v tkanivách je približne 84 dní, takže na kompletnú elimináciu všetkého vnútrobunkového vírusu, ktorý sa ukrýva v systéme mononukleárnych fagocytov, musíme liečiť dlhšie ako 84 dní životnosti makrofágu.

Pre mnohých klientov sú však obrovské náklady na liečbu neprekonateľným problémom a pre mnohých, a dovolím si tvrdiť, že pre väčšinu klientov, bude možnosť liečiť ich mačiatko alebo mačku za 200 dolárov (náklady na lieky) tým najpodstatnejším argumentom.

Aká je nevýhoda molnupiraviru? Veľkou neznámou je, či molnupiravir nebude mať dlhodobé toxické účinky, keďže účinná látka, N4-hydroxycytidín, je mimoriadne silný mutagén a čas liečby FIP je oveľa dlhší ako 5 dní odporúčaných na liečbu Covid-19 u ľudských pacientov. Pravdepodobnosť vedľajších účinkov je teda teoreticky vyššia. Pre mňa je to úplne teoretické riziko, ale je to niečo, čo musíme u pacientov, ktorých liečime, sledovať, uvedomujúc si možnosť neskoršieho vzniku rakoviny v niektorých prípadoch.

Literatúra

1. Černá, P.; Ayoob, A.; Baylor, C.; Champagne, E.; Hazanow, S.; Heidel, R.E.; Wirth, K.; Legendre, A.M.; Gunn-Moore, D.A. Retrospective Survival Analysis of Cats with Feline Infectious Peritonitis Treated with Polyprenyl Immunostimulant That Survived over 365 Days. Pathogens 202211, 881. https://doi.org/10.3390/pathogens11080881

2. Jones, S.; Novicoff, W.; Nadeau, J.; Evans, S. Unlicensed GS-441524-Like Antiviral Therapy Can Be Effective for at-Home Treatment of Feline Infectious Peritonitis. Animals 202111,2257. https://doi.org/10.3390/ani11082257

3. Atmar RL, Finch N. New Perspectives on Antimicrobial Agents: Molnupiravir and Nirmatrelvir/Ritonavir for Treatment of COVID-19. Antimicrob Agents Chemother. 2022 Aug 16;66(8):e0240421. doi: 10.1128/aac.02404-21. Epub 2022 Jul 12. PMID: 35862759; PMCID: PMC9380556.

4. https://ccah.vetmed.ucdavis.edu › files › inline-files (this is a fantastic review of this subject, although some of the arithmetic is wrong. Highly recommended for people who are interested in drug development and action.)

5. https://www.smh.com.au/healthcare/fixhepc-the-buyers-club-for-hepatitis-c-drug-inundated-with-inquiries-20151002-gjzud9.html

6. https://insightplus.mja.com.au/2022/28/importing-medicines-from-overseas-guidance-needed/

7. https://www.tga.gov.au/products/unapproved-therapeutic-goods/personal-importation-scheme

EC22-007: EIDD-2801 (Molnupiravir): stanovenie perorálneho dávkovania a potvrdenie jeho účinnosti u mačiek s FIP

Pôvodný článok: EC22-007: EIDD-2801 (Molnupiravir): establishing an oral dose and evidence for efficacy in cats with FIP

Mačacia infekčná peritonitída (FIP) je vysoko fatálne vírusové ochorenie mačiek s celosvetovým výskytom. Nedávno sa ukázalo, že pri liečbe mačiek s FIP je sľubných niekoľko antivírusových látok. Napriek týmto zisteniam v súčasnosti neexistuje žiadna legálna liečba FIP schválená Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), takže mnohí majitelia sa obracajú na nelicencované antivirotiká zakúpené online. V dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19 bolo nedávno schválených niekoľko antivirotík na perorálne použitie u ľudských pacientov. Jedným z týchto antivirotík je nukleozidový analóg EIDD-2801 (molnupiravir). EIDD-2801 spôsobuje hypermutáciu vyvíjajúcej sa vírusovej RNA, čím účinne ukončuje vírusovú replikáciu mnohých rozličných RNA vírusov. Táto antivírusová látka bola vyvinutá na perorálne použitie u ľudských pacientov v domácom prostredí. Využitie EIDD-2801 v humánnej medicíne môže uľahčiť veterinárne použitie. Perorálne užívaná antivírusová zlúčenina by bola výhodná pre liečbu mačiek s FIP aplikovanú klientom. Určíme účinné perorálne dávkovanie EIDD-2801 a posúdime účinnosť tejto zlúčeniny pri domácej liečbe mačiek vo vlastníctve klienta s prirodzene sa vyskytujúcou efuzívnou FIP.

(Bria Fund)

Grant ID: EC22-007
Status: Aktívny
Rok: 2022
Výška grantu: $33,550
Investigator: Brian Murphy, DVM, PhD, Dip ACP; Krystle Reagan, DVM, PhD, Dip ACVIM (SAIM); University of California, Davis

Alternatívna liečba mačiek s FIP a prirodzenou alebo získanou rezistenciou voči GS-441524

Niels C. Pedersen, Nicole Jacque, 3.11. 2021
Pôvodný článok: Alternative treatments for cats with FIP and natural or acquired resistance to GS-441524

Skratky:
SC – subcutaneous – podkožne
IV – intravenózne
IM – do svalu
PO – per os – perorálne
SID – raz denne
BID – 2x denne
q24h – raz za 24 hodín
q12h – raz za 12 hodín

Úvod

Rezistencia na antivirotiká je dobre zdokumentovaná v prípade chorôb, ako sú HIV/AIDS a hepatitída C. V niektorých prípadoch je táto rezistencia prítomná v infikujúcom víruse, ale častejšie je dôsledkom dlhodobej expozície lieku. Rezistencia na GC376 [1] a GS-441524 [2] bola zdokumentovaná aj u mačiek s prirodzene získanou FIP. Rezistencia sa vyvíja na základe mutácií v oblastiach vírusového genómu, ktoré obsahujú ciele pre antivírusové liečivo. Napríklad v proteáze (3CLpro) izolátu FIPV od mačky s rezistenciou na GC376 sa zistilo niekoľko zmien aminokyselín (N25S, A252S alebo K260N) [3]. Zistilo sa, že zmena N25S v 3CLpro spôsobuje 1,68-násobné zvýšenie 50 % inhibičnej koncentrácie GC376 v tkanivových kultúrach [3]. Rezistencia voči GC376, hoci bola rozpoznaná v počiatočných terénnych testoch, nebola doteraz opísaná. GC376 nie je tak populárny pri liečbe FIP a neodporúča sa pre mačky s okulárnou alebo neurologickou FIP [1].

Prirodzená rezistencia na GS-441524 bola pozorovaná u jednej z 31 mačiek liečených na prirodzene získanú FIP [2]. Jedna z 31 mačiek v pôvodnej terénnej štúdii GS-441524 sa tiež javila ako rezistentná, keďže hladiny vírusovej RNA sa počas celého obdobia liečby neznížili a príznaky ochorenia sa nezmiernili. Hoci sa tento vírus neštudoval, rezistencia na GS-5734 (Remdesivir), proliečivo GS-441524, bola vytvorená v tkanivovej kultúre pomocou aminokyselinových mutácií v RNA polymeráze a korektívnej exonukleáze [4].

Rezistencia voči GS-441524 bola potvrdená u časti mačiek, ktoré boli liečené na FIP pomocou GS-441524 za posledné 3 roky, najmä medzi mačkami s neurologickou FIP [5]. Rezistencia na GS441524 je zvyčajne čiastočná a vyššie dávky často vyliečia infekciu alebo výrazne znížia príznaky ochorenia počas trvania liečby. Zaujímavé je, že rezistencia na GS-441524 sa zisťuje aj u pacientov s Covid19 liečených Remdesivirom [12]. U imunokompromitovaného pacienta sa vyvinul zdĺhavý priebeh infekcie SARS-CoV-2. Liečba Remdesivirom spočiatku zmiernila príznaky a výrazne znížila hladiny vírusu, ale ochorenie sa vrátilo spolu s veľkým nárastom replikácie vírusu. Sekvenovaním celého genómu sa identifikovala mutácia E802D v nsp12 RNA-dependentnej RNA polymeráze, ktorá nebola prítomná vo vzorkách pred liečbou a spôsobovala 6-násobné zvýšenie rezistencie.

Aj keď už bola opísaná história molnupiraviru a jeho nedávne použitie na liečbu FIP [6], v súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne štúdie, ktoré by dokumentovali prirodzenú alebo získanú rezistenciu na molnupiravir. Ukázalo sa, že molnupiravir funguje ako mutagén RNA vyvolávajúci viaceré defekty vo vírusovom genóme [7], zatiaľ čo remdesivir/GS-441524 je neobligátny terminátor reťazca RNA [8], čo naznačuje, že jeho profil rezistencie bude odlišný.

Prekonanie rezistencie voči GS-441524

Rezistenciu na lieky možno prekonať len dvomi spôsobmi: 1) postupným zvyšovaním dávky antivirotika, aby sa dosiahli hladiny liečiva v telesných tekutinách, ktoré presahujú úroveň rezistencie, alebo 2) použitím iného antivirotika, ktoré má iný mechanizmus rezistencie, buď samostatne, alebo v kombinácii. Doteraz sa volila prvá možnosť, ktorá sa v mnohých prípadoch ukázala ako účinná. Rezistencia na GS-441524 však môže byť úplná alebo taká vysoká, že zvyšovanie dávky už nie je účelné. V takýchto prípadoch sa čoraz viac využíva druhá možnosť. V súčasnosti dostupnými alternatívami k lieku GS-441524, aj keď stále z neschváleného trhu, sú GC376 a molnupiravir.

Režimy liečby antivírusovými liekmi pri rezistencii na GS-441524

GC376/GS-441524


Kombinovaný režim GS/GC sa osvedčil u mačiek liečených GS-441524 v dávkach až 40 mg/kg bez vyliečenia v dôsledku rezistencie na GS-441524. Je vhodnejšie zasiahnuť hneď, ako sa zistí rezistencia na GS-441524, čo umožní vyliečiť mačku skôr a s menšími finančnými nákladmi majiteľa.

Spoločnosť Rainman je súčasným dodávateľom GC376, ktorý sa dodáva v 4 ml injekčných vialkách s koncentráciou 53 mg/ml.

Dávkovanie GS/GC: Dávka GS (SC alebo PO ekvivalent) pri kombinovanej liečbe antivirotikami je rovnaká ako dávka potrebná na primeranú kontrolu príznakov ochorenia. Zvyčajne je to posledná dávka použitá pred ukončením liečby a vznikom relapsu. K tejto dávke GS-441524 sa pridáva GC376 v dávke 20 mg/kg SC q24h bez ohľadu na formu FIP. Toto je dostatočné pre väčšinu mačiek, vrátane mnohých mačiek s neuro FIP, ale niektoré budú potrebovať vyššie dávky. Ak sa nedosiahne remisia klinických príznakov alebo sú krvné testy znepokojujúce, dávka GC376 sa zvyšuje o 10 mg/kg až na 50 mg/kg SC q24h.

Dĺžka liečby: Odporúča sa osemtýždňová kombinovaná liečba GC/GS, ktorá sa pridáva k predchádzajúcej monoterapii GS. Niektoré mačky boli vyliečené pri 6 týždňoch kombinovanej liečby, ale recidíva je pravdepodobnejšia ako po 8 týždňoch.

Vedľajšie účinky: U väčšiny mačiek sa nevyskytujú žiadne závažné vedľajšie účinky. Približne jedna z piatich mačiek však môže pociťovať nevoľnosť alebo nepríjemné pocity na začiatku liečby a občas aj dlhšie. Zdá sa, že tieto vedľajšie účinky nie sú závislé od dávky a možno ich liečiť liekmi proti nevoľnosti, ako sú Cerenia, Ondansetron alebo Famotidín. Zdá sa, že u niektorých mačiek lepšie účinkoval ondansetrón.

Molnupiravir

Molnupiravir bol hlásený ako účinný v monoterapii mačiek s FIP najmenej jedným čínskym predajcom GS-441524 [9], ale nie sú žiadne správy o jeho použití u mačiek s rezistenciou na GS-441524. Je však nepravdepodobné, že by sa rezistencia na GS-441524 rozšírila aj na molnupiravir. Skutočnosť, že sa zistilo, že je účinný ako perorálny liek, ho robí atraktívnym aj pre samostatnú liečbu, keďže mnohé mačky s rezistenciou na GS-441524 trpeli injekciami veľmi dlhé obdobie.

Terénna štúdia molnupiraviru údajne pozostávala z 286 mačiek s rôznymi formami prirodzene sa vyskytujúcej FIP, ktoré boli vyšetrené na klinikách pre spoločenské zvieratá v USA, Spojenom kráľovstve, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Japonsku, Rumunsku, Turecku a Číne. Medzi 286 mačkami, ktoré sa zúčastnili na skúške, nedošlo k žiadnemu úmrtiu, vrátane siedmich mačiek s očnou (n=2) a neurologickou (n=5) FIP. Dvadsaťosem z týchto mačiek bolo vyliečených po 4 – 6 týždňoch liečby a 258 po 8 týždňoch. Všetky liečené mačky zostali zdravé o 3 – 5 mesiacov neskôr, čo je obdobie, počas ktorého by sa u mačiek, ktoré neboli úspešne vyliečené, očakávali recidívy. Tieto údaje poskytujú presvedčivé dôkazy o bezpečnosti a účinnosti molnupiraviru pre mačky s rôznymi formami FIP. Dúfame však, že táto terénna štúdia bude napísaná vo forme rukopisu, predložená na recenzné konanie a publikovaná. Napriek tomu sa teraz predáva majiteľom mačiek s FIP. Minimálne jeden ďalší veľký predajca lieku GS-441524 má tiež záujem o používanie molnupiraviru na FIP, čo naznačuje dopyt po ďalšej liečbe mačiek s FIP antivirotikami.

Dávkovanie molnupiraviru: Bezpečné a účinné dávkovanie molnupiraviru u mačiek s FIP nebolo stanovené na základe dôkladne kontrolovaných a monitorovaných terénnych štúdií, aké boli vykonané napríklad pre GC376 [1] a GS-441524 [2]. Najmenej jeden predajca z Číny však vo svojom reklamnom letáku na produkt s názvom Hero-2801 [9] poskytol niektoré farmakokinetické údaje a údaje z terénnych testov Molnupariviru u mačiek s prirodzene sa vyskytujúcou FIP. V týchto informáciách nie je jasne uvedené množstvo molnupiraviru v jednej z ich “50 mg tabliet” a skutočný dávkovací interval (q12h alebo q24h?). Dávka použitá v tejto štúdii sa tiež zdala byť príliš vysoká. Odhadovanú počiatočnú dávku molnupiraviru u mačiek s FIP možno našťastie získať z publikovaných štúdií o EIDD-1931 a EIDD-2801 [15] in vitro na bunkových kultúrach a laboratórnych a terénnych štúdií GS-441524 [14,18]. Molnupiravir (EIDD-2801) má EC50 0,4 uM/ul proti FIPV v bunkovej kultúre, zatiaľ čo EC50 GS-441524 je približne 1,0 uM/ul [18]. Oba majú podobnú perorálnu absorpciu približne 40 – 50 %, takže účinná subkutánna (SC) dávka molnupiraviru by bola približne polovica odporúčanej začiatočnej dávky 4 mg/kg SC q24h pre GS441524 [14] alebo 2 mg/kg SC q24h. Perorálna (PO) dávka by sa zdvojnásobila, aby sa zohľadnila menej účinná perorálna absorpcia na dávku 4 mg/kg PO q24h. Odhadovanú počiatočná účinnú perorálnu dávku molnupiraviru u mačiek s FIP možno vypočítať aj z dostupných údajov o liečbe Covid-19. Pacientom liečeným Covidom-19 sa podáva 200 mg molnupiraviru PO q12h počas 5 dní. Táto dávka bola samozrejme vypočítaná na základe farmakokinetickej štúdie vykonanej na ľuďoch, a ak priemerný človek váži 60 – 80 kg (70 kg), účinná inhibičná dávka je ~ 3,0 mg/kg PO q12h. Mačka má bazálnu rýchlosť metabolizmu 1,5-krát vyššiu ako človek a za predpokladu rovnakej perorálnej absorpcie u ľudí aj mačiek by minimálna dávka pre mačky podľa tohto výpočtu bola 4,5 mg/kg PO q12h pri neokulárnych a neneurologických formách FIP. Ak molnupiravir prechádza cez hematookulárnu a hematoencefalickú bariéru s rovnakou účinnosťou ako GS-441524 [3,18], dávka by sa mala zvýšiť na ~1,5 a ~2,0-násobok., aby došlo k adekvátnemu prieniku do komorovej vody a mozgovomiechového moku pre mačky s očnou (~8 mg/kg PO, q12 h), resp. neurologickou FIP (~10 mg/kg PO, q12 h). Tieto dávky sú porovnateľné s dávkami používanými u fretiek , kde 7 mg/kg q12h udržiava sterilizujúce hladiny liečiva v krvi proti vírusu chrípky (1,86 uM) počas 24 hodín [10]. Dávky u fretiek 128 mg/kg PO q12h spôsobili takmer toxické hladiny v krvi, zatiaľ čo dávka 20 mg/kg PO q12h spôsobila len nepatrne vyššie hladiny v krvi [10].

Molnupiravir/GC376 alebo Molnupiravir/GS-441524

Kombinácie molnupiraviru s GC376 alebo GS-441524 sa budú používať čoraz častejšie, a to nielen kvôli synergii alebo doplnení ich individuálnych antivírusových účinkov, ale aj ako spôsob prevencie liekovej rezistencie. Liečivé koktaily boli veľmi účinné pri prevencii liekovej rezistencie u pacientov s HIV/AIDS [11]. V súčasnosti však nie sú k dispozícii dostatočné dôkazy o bezpečnosti a účinnosti kombinácie molnupiraviru s GC376 alebo GS-441524 ako počiatočnej liečby FIP.

Prípadové štúdie


Rocky – DSH MN Neuro FIP


9-mesačný kastrovaný kocúr domácej krátkosrstej mačky získaný ako mačiatko zo záchrannej skupiny mal niekoľko týždňov trvajúce záchvaty so zvyšujúcou sa frekvenciou, ataxiou a progresívnou parézou. Krvné testy boli bez pozoruhodností. Liečba FIP sa začala dávkou 15 mg/kg BID GS-441524, ktorá sa približne týždeň znižovala na SID. U mačky sa do 24 hodín od začiatku liečby prejavilo zlepšenie, záchvaty ustali a zvýšila sa jej pohyblivosť. Do 5 dní liečby bola mačka opäť schopná pohybu. Približne 2 týždne od začiatku liečby sa však u mačky objavila strata zraku, znížená pohyblivosť, obnovenie záchvatov a ťažkosti s prehĺtaním. Bola vykonaná úprava dávky levetiracetamu a prednizolónu, ako aj zmena zloženia lieku GS-441524, po ktorej nasledovalo prechodné zlepšenie pohyblivosti a prehĺtania a zníženie výskytu záchvatov, celkovo sa však stav mačky zhoršil. Dávka lieku GS-441524 sa postupne zvyšovala až na 25 mg/kg, pričom zlepšenie bolo malé alebo žiadne. V tomto bode sa prešlo na perorálne podávanie GS v dávke 25 mg/kg (odhaduje sa, že zodpovedá približne 12,5 mg/kg) a do 3 dní sa mačka začala pohybovať, zlepšilo sa jej videnie a prestali záchvaty spolu so zvýšením energie a chuti do jedla. Zlepšovanie u mačky pokračovalo približne 4 týždne pri perorálnom podávaní GS-441524, potom ustalo približne 3 týždne pred rýchlo postupujúcou parézou. Boli skúšané perorálne dávky až do výšky 30 mg/kg SC ekvivalentu avšak bez účinku. Potom sa prešlo na injekčné podávanie GS-441524 v dávke 20 mg/kg a mačka bola do 4 dní opäť schopná pohybu s dobrou chuťou do jedla a energiou. Po 2 týždňoch sa do dávkovacieho režimu pridala dávka GC376 20 mg/kg BID. Mačka ukončila 6 týždňov kombinovanej liečby GS441524 a GC376 a potom liečbu ukončila. Hoci mačka má určité trvalé neurologické deficity, jej stav je stabilný, má dobrú pohyblivosť, chuť do jedla a aktivitu už 9 mesiacov od ukončenia antivírusovej liečby.

Video Rockyho: https://www.youtube.com/watch?v=RXB_NnfcMOY

Bucky – DSH MN Neuro/okulárna FIP


Štvormesačný kastrovaný kocúr domácej krátkosrstej mačky získaný ako mačiatko zo záchrannej skupiny bol prezentovaný s mesačnou anamnézou letargie a progresívnou anamnézou ataxie, parézou zadných končatín, pikou, uveitídou, anizokóriou a inkontinenciou moču a stolice. Krvné testy boli väčšinou bez pozoruhodností s výnimkou miernej hyperglobulinémie. Pomer A/G bol 0,6. Mačka bola liečená dávkou 10 mg/kg GS-441524 SC SID počas 3 týždňov. Aktivita, mentácia a uveitída sa zlepšili do 72 hodín od začiatku liečby. Počas prvých 2 týždňov sa pozorovalo pomalé zlepšenie pohyblivosti a očných symptómov, ale potom sa dosiahlo plató. Po 3 týždňoch sa dávka GS-441524 zvýšila na 15 mg/kg GS-441524 SC SID z dôvodu pretrvávajúceho neurologického a očného deficitu. Okrem toho sa v tomto čase zaznamenalo zväčšenie ľavého oka v dôsledku glaukómu a oko naďalej opúchalo až do jeho odstránenia v 8. týždni liečby.
Vzhľadom na pretrvávajúcu slabosť/nedostatok koordinácie v panvovej oblasti a narastajúcu letargiu sa v 9. týždni dávka GS-441524 zvýšila na 20 mg/kg SC SID [alebo ekvivalentnú perorálnu dávku] a o niekoľko dní neskôr sa do režimu pridalo 20 mg/kg SC BID GC376. Výrazne zvýšená aktivita a ochota skákať na vyvýšené povrchy sa prejavila do 48 hodín od začiatku liečby liekom GS376. Kombinovaná liečba GS-441524 a GC376 sa udržiavala počas 8 týždňov. Mačka má po liečbe reziduálne problémy s inkontinenciou, ale inak je 6 mesiacov po liečbe klinicky normálna.

Boris – Mainská mývalia MI vlhká očná FIP


Päťmesačný intaktný (nekastrovaný) kocúr mainskej mývalej mačky, získaný od chovateľa, mal letargiu, nechutenstvo, brušný ascites, kašeľ, anémiu a neutrofíliu. Pri stanovení diagnózy nebol vykonaný žiadny biochemický rozbor. Mačka bola liečená 6 mg/kg GS-441524 SC SID počas 8 týždňov. Po šiestich týždňoch liečby röntgen odhalil uzlíky v pľúcach a po 8 týždňoch pretrvávala hyperglobulinémia. Dávka GS-441524 sa potom zvýšila na 8 mg/kg SC SID počas 4 týždňov. V krvných testoch a na röntgenových snímkach sa zaznamenalo len malé zlepšenie a dávka GS-441524 sa zvýšila na 12 mg/kg SC SID počas 4 týždňov, potom nasledovalo zvýšenie na 17 mg/kg počas 11 týždňov, 25 mg/kg počas 4 týždňov a 30 mg/kg počas 4 týždňov. Po 25 týždňoch liečby sa ultrazvukom zaznamenali pleurálne odchýlky na ľavej strane a röntgenové snímky nepreukázali žiadne zlepšenie pľúcnych uzlín. Okrem toho sa na pravom oku zaznamenala uveitída a odchlípenie sietnice. Boli odobraté aspiráty pľúc, ktoré preukázali zápal zodpovedajúci FIP. Po 33 týždňoch liečby sa do režimu pridalo 20 mg/kg SC BID GC376 a kombinovaná liečba GS-441524 a GC376 pokračovala 12 týždňov. Zvýšená aktivita sa zaznamenala v priebehu niekoľkých dní. V priebehu 5 týždňov sa zrýchlilo priberanie na hmotnosti, zmiernil sa kašeľ a zvýšila sa uroveň energie. Krvné testy ukázali zlepšenie pomeru A/G a röntgenové snímky hrudníka preukázali zmenšenie uzlín v pľúcach. Po 84 dňoch kombinovanej antivírusovej liečby bol pomer A/G 0,85 a mačka sa javila klinicky normálne. Mačka je v súčasnosti 3 mesiace po liečbe.

Literatúra

 1. Pedersen NC, Kim Y, Liu H, Galasiti Kankanamalage AC, Eckstrand C, Groutas WC, Bannasch M, Meadows JM, Chang KO. Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis. J Feline Med Surg. 2018; 20(4):378-392.
 2. Pedersen NC, Perron M, Bannasch M, Montgomery E, Murakami E, Liepnieks M, Liu H. efficacy and safety of the nucleoside analog GS-441524 for treatment of cats with naturally occurring feline infectious peritonitis. J Feline Med Surg. 2019; 21(4):271-281.
 3. Perera KD, Rathnayake AD, Liu H, et al. Characterization of amino acid substitutions in feline coronavirus 3C-like protease from a cat with feline infectious peritonitis treated with a protease inhibitor. J. Vet Microbiol. 2019;237:108398. doi:10.1016/j.vetmic.2019.108398
 4. Agostini ML, Andres EL, Sims AC, et al. Coronavirus susceptibility to the antiviral remdesivir (GS5734) is mediated by the viral polymerase and the proofreading exoribonuclease. MBio 2018; 9. DOI:10.1128/mBio.00221-18.
 5. Pedersen NC. 2021. The neurological form of FIP and GS-441524 treatment.
  https://sockfip.org/the-neurological-form-of-fip-and-gs-441524-treatment/
 6. Pedersen NC. The long history of beta-d-n4-hyroxycytidine and its modern application to treatment of covid019 in people and FIP in cats. https://sockfip.org/the-long-history-of-beta-d-n4-hydroxycytidineand-its-modern-application-to-treatment-of-covid-19-in-people-and-fip-in-cats/.
 7. Agostini, M. L. et al. Small-molecule antiviral beta-d-N (4)-hydroxycytidine inhibits a proofreading-intact coronavirus with a high genetic barrier to resistance. J. Virol. 2019; 93, e01348.
 8. Warren, T. K. et al. Therapeutic efficacy of the small molecule GS-5734 against Ebola virus in rhesus monkeys. Nature 2016; 531, 381–385.
 9. FIP Warriors CZ/SK – EIDD-2801 (Molnupiravir) https://www.fipwarriors.eu/en/eidd-2801-molnupiravir/
 10. Toots M, Yoon JJ, Cox RM, Hart M, Sticher ZM, Makhsous N, Plesker R, Barrena AH, Reddy PG, Mitchell DG, Shean RC, Bluemling GR, Kolykhalov AA, Greninger AL, Natchus MG, Painter GR, Plemper RK. Characterization of orally efficacious influenza drug with high resistance barrier in ferrets and human airway epithelia. Sci Transl Med. 2019;11(515):eaax5866.
 11. Zdanowicz MM. The pharmacology of HIV drug resistance. Am J Pharm Educ. 2006;70(5):100.doi:10.5688/aj7005100
 12. Gandhi, S, Klein J, Robertson A, et al. De novo emergence of a remdesivir resistance mutation during treatment of persistent SARS-CoV-2 infection in an immunocompromised patient: A case report. medRxiv, 2021.11.08.21266069AID

Dlhá história Beta-d-N4-hydroxycytidínu a jeho moderná aplikácia na liečbu Covid-19 u ľudí a FIP u mačiek.

Niels C. Pedersen DVM, PhD
Originálny článok: The long history of Beta-d-N4-hydroxycytidine and its modern application to treatment of Covid-19 in people and FIP in cats.

Beta-d-N4-hydroxycytidín je malá molekula (nukleozid), ktorá bola študovaná koncom 70. rokov v bývalom Sovietskom zväze ako súčasť výskumu biologických zbraní [2]. Weaponizácia chorôb, ako sú kiahne, bola celosvetovým postrachom, ale nebezpečenstvo použitia vírusu kiahní na tento účel bolo príliš veľké. Pravé kiahne boli zo sveta vykorenené, prakticky všetky zásoby zničené a ďalší výskum zakázaný. To viedlo USA a Sovietsky zväz k výskumu ďalších RNA vírusov ako biologických zbraní a antivirotík na obranu proti nim. Vírus venezuelskej konskej encefalomyelitídy (VEEV) bol jedným z prvých vírusov, u ktorého sa seriózne zvažovalo jeho využitie ako biologickej zbrane [3]. VEEV sa na ľudí prenáša uštipnutím komárom a spôsobuje vysokú horúčku, bolesti hlavy a encefalitídu s opuchmi, ktoré môžu byť smrteľné. Zistilo sa, že beta-d-N4-hydroxycytidín nielenže inhibuje replikáciu VEEV, ale aj širokú škálu alfavírusov vrátane eboly, chikungunya, chrípkového vírusu, norovírusu, vírusu bovinnej diarey, vírusu hepatitídy C a respiračného syncyciálneho vírusu. [3-8]. Prvé správy o inhibičnom účinku beta-d-N4-hydroxycytidínu na ľudský koronavírus NL63 pochádzajú z roku 2006 [9]. Nedávne štúdie potvrdili jeho inhibičný účinok na široké spektrum ľudských a zvieracích koronavírusov [8].

Dôležitá časť novšej histórie beta-d-N4-hydroxycytidínu je spojená s Emory Institute for Drug Development (EIDD) [1], kde dostal experimentálne označenie EIDD-1931. Významnú finančnú podporu na štúdium antivirotík proti alfavírusom v inštitúciách, ako je Emory, poskytovala americká vláda už od roku 2004 [10]. Agentúra na zníženie obranných hrozieb poskytla v roku 2014 inštitucionálnu podporu s cieľom nájsť antivírusovú zlúčeninu proti VEEV a iným alfakoronavírusom. „N4-Hydroxycytidín a jeho deriváty a antivírusové použitia“ boli zahrnuté v patentovej prihláške USA 2016/106050 A1 z roku 2016 [11]. Ďalšie financovanie v roku 2019 poskytol Národný ústav pre alergie a infekcie na partnerský výskum esterifikovaného prekurzora beta-d-N4-hydroxycytidínu (EIDD-2801) na liečbu chrípky [10]. Uvedeným zámerom chemických zmien EIDD-2801 bolo zvýšenie jeho orálnej biologickej dostupnosti, čo by v konečnom dôsledku umožnilo podávať beta-d-N4-hydroxycytidín ako pilulky a nie ako injekcie. V roku 2019/2020 došlo k zmene zamerania výskumu z chrípky na SARS-CoV-2 [2]. Komercializáciou EIDD-2801 bola poverená pobočka Emory s názvom Ridgeway Biotherapeutics, ktorá následne spolupracovala so spoločnosťou Merck na zdĺhavom a nákladnom procese schvaľovania FDA. Aktuálna verzia EIDD-2081 na testovanie v teréne dostala názov Molnupiravir.

Beta-d-N4-hydroxycytidín, účinná látka Molnupiraviru, existuje v dvoch formách ako tautoméry. V jednej forme sa chová ako cytidín s jednoduchou väzbou medzi uhlíkom a skupinou N-OH. Vo svojej ďalšej forme, ktorá napodobňuje uridín, má oxim s dvojitou väzbou medzi uhlíkom a skupinou N-OH. Za prítomnosti beta-d-N4-hydroxycytidínu ho vírusová RNA-dependentná RNA polymeráza číta ako uridín namiesto cytidínu a namiesto guanozínu vkladá adenozín. Prepínanie medzi formami spôsobuje nezhody počas transkripcie, čo má za následok početné mutácie vírusového genómu a zastavenie replikácie vírusu [8].

Snaha spoločnosti Merck o podmienečné a úplné schválenie Molnupariviru FDA pokračuje. Spoločnosť Merck vo svojom vyhlásení uviedla: [12] „V očakávaní výsledkov programu MOVe-OUT spoločnosť Merck vyrába Molnupiravir na vlastné riziko. Spoločnosť Merck očakáva, že do konca roku 2021 vyrobí 10 miliónov liečebných dávok, pričom v roku 2022 sa očakáva výroba ďalších. Merck sa zaväzuje poskytovať včasný prístup k lieku Molnupiravir na celom svete, ak bude autorizovaný alebo schválený, a plánuje zaviesť prístup k viacúrovňovým cenám na základe kritérií príjmu krajín Svetovej banky, ktoré budú odrážať relatívnu schopnosť krajín financovať svoju zdravotnú reakciu na pandémiu. V rámci svojho záväzku rozšíriť globálny prístup spoločnosť Merck už skôr oznámila, že uzavrela nevýhradné dobrovoľné licenčné zmluvy na Molnupiravir so zavedenými generickými výrobcami na urýchlenie dostupnosti Molnupiraviru vo viac ako 100 krajinách s nízkymi a strednými príjmami (LMIC) po schválení alebo núdzovom povolení miestnymi regulačnými agentúrami. “ Je nepravdepodobné, že by sa táto „veľkorysosť“ vzťahovala aj na použitie u zvierat.

Lieky na inhibíciu pôvodcu súčasnej pandémie Covid-19 boli v posledných dvoch rokoch predmetom urýchlených terénnych testov a jeden z nich, Remdesivir, bol schválený v rekordnom čase pre použitie u hospitalizovaných pacientov. V minulom roku bol Molnupiravir postúpený k podmienečnému schváleniu ako perorálny liek na domácu liečbu infekcie v počiatočnom štádiu [12]. Účinné zlúčeniny proti koronavírusu však boli vyvíjané už skôr pre inú bežnú a vážnu chorobu mačiek, mačaciu infekčnú peritonitídu (FIP). Tieto lieky zahŕňajú inhibítor proteázy (GC376) [13] a inhibítor RNA dependentnej RNA polymerázy (GS-441524), ktorý je aktívnou zložkou Remdesiviru [14]. Úspech antivírusových liekov pri liečbe FIP podnietil nedávnu štúdiu EIDD-1931 a EIDD-2801 pre ich schopnosti inhibovať FIPV v tkanivových kultúrach [15]. Účinná koncentrácia EC50 pre EIDD-1931 proti FIPV je 0,09 μM, EIDD-2801 0,4 μM a GS441524 0,66 μM [15]. Percento cytotoxicity pri 100 μM je 2.8, 3.8, respektíve 0. Preto sú EIDD-1931 a EIDD-2801 o niečo účinnejšie pri inhibícii vírusov, ale tiež cytotoxickejšie ako GS-441524. Tieto laboratórne štúdie naznačujú, že EIDD-1931 a EIDD-2801 sú vynikajúcimi kandidátmi na liečbu FIP.

Napriek tomu, že EIDD-1931 a EIDD-2801 sú veľkým prísľubom pre liečbu FIP, existuje niekoľko prekážok, kvôli ktorým v blízkej budúcnosti nebude legálne používanie týchto zlúčenín veľmi pravdepodobné. GS-441524, aktívna forma Remdesiviru a patentovaná spoločnosťou Gilead Sciences, bol skúmaný na použitie u mačiek s FIP krátko pred pandémiou Covid-19. Výskum FIP [14] preto podnietil potenciálne použitie Remdesiviru proti vírusu Ebola, a nie koronavírusom podobným SARS [14]. Aj keď boli tieto štúdie realizované v spolupráci s vedcami z Gilead Sciences, spoločnosť odmietla udeliť práva na GS-441524 na liečbu u zvierat, akonáhle bolo zrejmé, že existuje oveľa väčší trh s Covid-19 u ľudí [16]. Podobne moje pokusy za posledné 2-3 roky u Emory, Ridgeback Biotherapeutics a veterinárnej divízie spoločnosti Merck skúmať EIDD-1931 a EIDD2801 pre liečbu FIP u mačiek buď zostali bez odpovede, alebo boli zamietnuté, nepochybne z podobných dôvodov, prečo Gilead odmietol udeliť práva pre GS-441524. Veľká celosvetová potreba liečby FIP však rýchlo podporila neschválený trh s GS-441524 z Číny. Tá istá potreba liečiť FIP nedávno vyvolala záujem o Molnupiravir, tiež z Číny.

Situácia s EIDD-1931 vs. EIDD-2801/Molnupiravir a GS-441524 vs. Remdesivir vyvoláva otázku, prečo sa niektoré lieky pre účely marketingu prevádzajú na proliečivá [17]. Remdesivir bol údajne esterifikovaný, aby sa zvýšila antivírusová aktivita, aj keď štúdie na mačkách ukázali, že GS-441524 a Remdesivir mali podobnú vírusovú inhibičnú aktivitu v tkanivovej kultúre [18]. Zistilo sa však, že Remdesivir sa zle absorbuje orálnou cestou, a preto bol podmienenčne schválený iba pre injekčné použitie. EIDD-2801 bol vytvorený pre zvýšenie orálnej absorpcie EIDD-1931, aj keď predchádzajúci výskum ukázal, že EIDD-1931 je dobre absorbovaný orálne aj bez esterifikácie [6]. Motívy komercializácie Remdesiviru namiesto GS-441524 na humánne použitie boli vedecky spochybnené, pretože tento sa zdá byť v niekoľkých smeroch lepší bez ďalších úprav [17]. Prečo bol pre komercializáciu vybraný EIDD-2801, keď EIDD-1931 by bol lacnejší, 4-násobne účinnejší proti vírusom a o jednu tretinu menej toxický ako EIDD-2801 [15]? Sila patentových práv a dlhá životnosť patentov môžu v týchto rozhodnutiach predstavovať dôležitejšie faktory. [16,17,19].

Jedným z problémov pri liečbe FIP u mačiek sú hematookulárne a hematoencefalické bariéry, ktoré nadobúdajú veľký význam, keď choroba postihne oči a/alebo mozog [13, 14, 20]. Tento problém bol z veľkej časti prekonaný pri liečbe očných a neurologických foriem FIP pomocou GS-441524 postupným zvyšovaním dávkovania na zvýšenie hladín v krvi a tým aj koncentrácie liečiva v komorovom moku a/alebo v mozgu [20]. GC376, jedno z najúčinnejších antivirotík proti vírusu FIP v kultúre [17], nie je účinný proti okulárnej a neurologickej FIP kvôli neschopnosti dostať do týchto miest dostatok liečiva, aj keď sa dávka niekoľkonásobne zvyšuje[14]. Našťastie sa zdá, že EIDD-1931 môže dosiahnuť účinné hladiny v mozgu, ako to naznačujú štúdie na koňoch s infekciou VEEV [3]. Rezistencia na liečivá je ďalším problémom, ktorý sa teraz prejavuje u niektorých mačiek liečených GS-441524, najmä u jedincov s neurologickou formou FIP. Dlhé liečebné procedúry a ťažkosti s transportom dostatočného množstva liečiva do mozgu podporujú rozvoj liekovej rezistencie.

Zásadný význam má krátkodobý a dlhodobý toxický účinok kandidátskeho lieku na testovaného človeka alebo zviera. V bunkových kultúrach vykázal GS-441524 nižšiu toxicitu ako GC376, EIDD-1931 a EIDD-2801 [15]. Najdôležitejšia je však toxicita, ktorá sa prejavuje in vivo. GC376 patrí medzi lieky s najvyšším inhibičným účinkom na koronavírus [15], ale pri podávaní mladým mačiatkam spomaľuje vývoj dospelého chrupu [13]. Počas takmer troch rokov používania GS-441524 v teréne nebola pozorovaná žiadna vážna toxicita, čo odzrkadľuje úplnú absenciu cytotoxických účinkov in vitro pri koncentráciách až 400 µM [18]. EIDD-1931 a EIDD-2801 však vykazujú významnú cytoxicitu pri 100 µM [15]. Preto schopnosť EIDD-1931 vytvárať fatálne mutácie v RNA vyvoláva už nejaký čas množtvo otázok [8, 21, 22]. To bol hlavný dôvod, prečo sa aplikácia na liečbu chorôb stále odkladala. Súčasná odporúčaná doba liečby Covid-19 Molnupiravirom je však v počiatočnom štádiu liečby iba 5 dní [10]. Odporúčaná doba liečby FIP s GS-441524 je ale 12 týždňov [14], čo predstavuje oveľa dlhší čas pre manifestáciu toxicity. Preto bude dôležité dôkladné pozorovanie mačiek pri liečbe EIDD-1931 alebo EIDD-2801, či už ide o krátkodobé alebo dlhodobé účinky.

Všetky doterajšie antivírusové lieky viedli k rozvoju liekovej rezistencie prostredníctvom mutácií vo vírusovom genóme. Aj keď sa Remdesivir javí menej náchylný voči takýmto mutáciám v porovnaní s liekmi používaných pri vírusových ochoreniach, ako je HIV/AIDS, rezistencia je dobre zdokumentovaná [23–25]. Rezistencia voči GS-441524 u mačiek liečených na FIP bola pozorovaná s vyššou frekvenciou, najmä u mačiek s neurologickou FIP, kde je ťažšie dopraviť do mozgu dostatočné množstvo liečiva [13, 14, 20]. Rezistencia voči GS-441524 u mačiek bude tiež pravdepodobne väčším problémom, pretože mačky s FIP sa často liečia 12 týždňov alebo dlhšie, zatiaľ čo Remdesivir (a Molnupiravir) sa odporúčajú užívať iba päť dní počas počiatočného viremického štádia Covid-19 [16]. Problém rezistencie na liečivá je v liečbe HIV/AIDS efektívne zvládnutý použitím kokteilu rôznych liekov súčasne s rôznymi profilmi rezistencie. Mutanty rezistentné na jedno liečivo budú ostatné lieky okamžite inhibovať, čím sa zabráni ich pozitívnej selekcii pri liečbe. Inhibícia rezistencie je obzvlášť silná, ak tieto dva lieky útočia na rôzne proteíny zahrnuté v replikácii vírusu. Napríklad GC376 je inhibítor proteázy [13], zatiaľ čo GS-441524 pôsobí na RNA dependentnú RNA polymerázu [18]. GC376 však nie je tak dobre absorbovaný cez hematoencefalickú bariéru. Aj keď ešte neprebehol potrebný výskum, zdá sa, že medzi GS-441524 a Molnupiravirom nebude existovať žiadna skrížená rezistencia, a pri prechode hematoencefalickou bariérou je rovnako účinný ako GS-441524 [3]. To z Molnupiraviru (alebo 5-hyroxycytidínu) robí dôležitý príspevok pre budúcu liečbu FIP.

Ako sa dalo čakať, Molnupiravir bol nedávno testovaný na mačkách s FIP najmenej jedným čínskym predajcom GS-441524 a predbežné výsledky sú uvedené na webovej stránke FIP Warriors CZ/SK [26]. Terénne testy zahŕňali 286 mačiek s rôznymi formami prirodzene sa vyskytujúcej FIP pozorovaných na klinikách pre domáce zvieratá v USA, Veľkej Británii, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Japonsku, Rumunsku, Turecku a Číne. 286 mačiek, ktoré sa zúčastnili štúdie, vrátane siedmich mačiek s okulárnou (n=2) a neurologickou (n=5) FIP, nedošlo k žiadnemu úhynu. Dvadsať osem z týchto mačiek bolo vyliečených po 4-6 týždňoch liečby a 258 po 8 týždňoch. Všetky liečené mačky boli zdravé aj po 3-5 mesiacoch, čo je obdobie, počas ktorého by sa u neúspešne liečených mačiek očakávali relapsy. Tieto údaje poskytujú presvedčivé dôkazy o bezpečnosti a účinnosti Molnupiraviru pre mačky s rôznymi formami FIP. Dúfame však, že táto terénna štúdia bude napísaná v rukopisnej forme, predložená k recenznému konaniu a uverejnená. Tak či tak, Molnupiravir sa už teraz predáva majiteľom mačiek s FIP. Minimálne jeden ďalší veľký predajca GS-441524 má tiež záujem používať Molnupiravir na FIP, čo naznačuje dopyt po ďalších antivírusových liečivách pre mačky s FIP.

Bezpečné a účinné dávkovanie pre Molnupiravir u mačiek s FIP nebolo publikované. Minimálne jeden predajca z Číny však poskytol iste farmakokinetické dáta a dáta z terénnych testov Molnupariviru u mačiek s prirodzene sa vyskytujúcou FIP v reklamnom letáku na výrobok s názvom Hero-2081 [26]. Tieto informácie však jasne neuvádzajú množstvo Molnupiraviru v jednej z ich „50 mg tabliet“ a skutočný dávkovací interval (q12h alebo q24h?). Našťastie odhadovanú počiatočnú dávku molnupiraviru pre mačky s FIP je možné získať z publikovaných štúdií o EIDD-1931 a EIDD-2801 in vitro na bunkových kultúrach [15] a laboratórnych a terénnych štúdií GS-441524 [14,18]. Molnupiravir (EIDD-2801) má EC50 0,4 uM/ul proti FIPV v bunkovej kultúre, zatiaľ čo EC50 GS-441524 je asi 1,0 uM/ul [18]. Oba majú podobnú perorálnu absorpciu okolo 40 – 50 %, takže účinná subkutánna (SC) dávka pre Molnupiravir by bola približne polovica odporúčanej 4 mg/kg SC každých 24 hodín začiatočnej dávky pre GS441524 [14] alebo 2 mg/kg SC q24h. Dávka per-os (PO) by sa zdvojnásobila, aby sa zohľadnila menej účinná perorálna absorpcia na dávku 4 mg/kg PO každých 24 hodín. Odhadovanú počiatočnú perorálnu dávku molnupiraviru pre mačky s FIP je možné tiež vypočítať z dostupných údajov o liečbe Covid-19. Pacientom liečeným na Covid-19 sa podáva 200 mg molnupiraviru PO q12h počas 5 dní. Táto dávka bola evidentne vypočítaná z farmakokinetickej štúdie vykonanej na ľuďoch a ak priemerný človek váži 60-80 kg (70 kg), účinná inhibičná dávka je ~ 3,0 mg/kg PO q12h. Mačka má bazálny metabolický pomer 1,5 -krát vyšší ako človek a za predpokladu rovnakej orálnej absorpcie u ľudí aj mačiek by minimálna dávka pre mačky podľa tohto výpočtu bola 4,5 mg/kg PO každých 12 hodín. Za predpokladu, že molnupiravir prechádza cez hematookulárnu bariéru a hematoencefalickú bariéru rovnako efektívne ako GS-441524 [3,18], dávka by sa zvýšila ~1,5 a ~2,0-krát, aby sa umožnila adekvátna penetrácia do komorovej vody a mozgovomiechový mok pre mačky s okulárnou (~ 8 mg/kg PO, q12 h) alebo neurologickou FIP (~ 10 mg/kg PO, q12h). Liečba bude trvať 10-12 týždňov a monitorovanie odpovede na liečbu bude identické s GS-441524 [14, 20]. Tieto odporúčania sú založené na predpokladoch zo zverejnených informácií a budú potrebné ďalšie skúsenosti s Molnupiravirom v tejto oblasti. Nie je pravdepodobné, že Molnupiravir bude na liečbu FIP bezpečnejší a účinnejší ako GS-441524, ale tretie antivírusové liečivo môže byť mimoriadne užitočné pri prevencii rezistencie voči GS-441524 (ako kokteil antivirotík s rôznymi profilmi rezistencie) alebo pri liečbe mačiek, ktoré už nereagujú dobre na GS-441524. Veľkou neznámou je, či bude Molnupiravir bez dlhodobých toxických účinkov, pretože účinná látka N4-hydroxycytidín je mimoriadne účinný mutagén [21] a doba liečby FIP je oveľa dlhšia ako pri Covid-19 a existuje pravdepodobnosť väčších vedľajších účinkov.

Je škoda, že EIDD-1931 (N4-hydroxycytidín), účinnej látke Molnupiraviru, nebola pri liečbe mačiek FIP venovaná väčšia pozornosť ako Molnupiraviru. EIDD-1931 má 4-krát väčší inhibičný účinok proti vírusu ako Molnupiravir (EC50 0,09 oproti 0,4 μM) a percento cytotoxicity je o niečo nižšie (2,3% vs. 3,8% pri 100 μM) [15]. N4-hydroxycytidín je tiež účinne absorbovaný orálnou cestou [3], čo bolo pri vývoji EIDD-2801 (Molnupiravir) bagatelizované. Tento scenár je identický so scenárom GS-441524 vs. Remdesivir, pričom pre komercializáciu bol vybraný druhý z nich – Remdesivir, aj keď súčasný výskum naznačuje, že najlepším kandidátom by bol GS-441524[17].

Referencie

 1. Painter GR, Natchus MG, Cohen O, Holman W, Painter WP. Developing a direct acting, orally available antiviral agent in a pandemic: the evolution of molnupiravir as a potential treatment for COVID-19 [published online ahead of print, 2021 Jun 18]. Curr Opin Virol. 2021;50:17-22. doi:10.1016/j.coviro.2021.06.003
 2. Halford B. An emerging antiviral takes aim at COVID-19. c&en topics. 2020. https://cen.acs.org/pharmaceuticals/drug-development/emerging-antiviral-takes-aim-COVID19/98/web/2020/05.
 3. Painter GR, Richard A. Bowend RA, Bluemling GR et al. The prophylactic and therapeutic activity of a broadly active ribonucleoside analog in a murine model of intranasal Venezuelan equine encephalitis virus infection. Antiviral Res. 2019, 171:104597
 4. Costantini, V.P., Whitaker, T., Barclay, L., Lee, D., McBrayer, T.R., Schinazi, R.F., Vinje,J., 2012. Antiviral activity of nucleoside analogues against norovirus. Antivir. Ther.17 (6), 981–991. https://doi.org/10.3851/imp2229.
 5. Ehteshami, M., Tao, S., Zandi, K., Hsiao, H.M., Jiang, Y., Hammond, E., Amblard, F., Russell, O.O., Merits, A., Schinazi, R.F., 2017. Characterization of beta-d-N(4)-hydroxycytidine as a novel inhibitor of chikungunya virus. Antimicrob. Agents Chemother. 61 (4) e02395-02316. https://doi.org/10.1128/aac.02395-16.
 6. Stuyver, L.J., Whitaker, T., McBrayer, T.R., Hernandez-Santiago, B.I., Lostia, S., Tharnish, P.M., Ramesh, M., Chu, C.K., Jordan, R., Shi, J., Rachakonda, S., Watanabe, K.A., Otto, M.J., Schinazi, R.F., 2003. Ribonucleoside analogue that blocks replication of bovine viral diarrhea and hepatitis C viruses in culture. Antimicrob. Agents Chemother. 47 (1), 244–254.
 7. Yoon J., Toots M, Lee S, Lee ME, et al., 2018. Orally efficacious broad-spectrum ribonucleoside analog inhibitor of influenza and respiratory syncytial viruses. Antimicrob. Agents Chemother. 2018, 62(8): https://doi.org/10.1128/aac.00766-18
 8. Urakova N, Kuznetsova V, Crossman DK, Sokratian A, Guthrie DB, Kolykhalov AA, et al. β-d-N4Hydroxycytidine is a potent anti-alphavirus compound that induces a high level of mutations in the viral genome. J Virol. 2018, 92:e01965–e01917. doi: 10.1128/JVI.01965-17.
 9. Pyrc, K., Bosch, B.J., Berkhout, B., Jebbink, M.F., Dijkman, R., Rottier, P., van der Hoek,L., 2006. Inhibition of human coronavirus NL63 infection at early stages of the replication cycle. Antimicrob. Agents Chemother. 2006, 50(6):2000–2008. https://doi.org/10.1128/aac.01598-05.
 10. Whitfill T. A likely new treatment for Covid-19 was made possible by government-funded innovation. STAT+. https://www.statnews.com/2021/10/05/government-funding-backed-molnupiravir-possible-newcovid-19-treatment/.
 11. Painter, G.R., Guthrie, D.B., Bluemling, G., Natchus, M.G. N4-Hydroxycytidine and Derivatives and Antiviral Uses Related Thereto. US Patent Application, 2016, 2016/106050 A1.
 12. Merck news release, October 1, 2021. https://www.merck.com/news/merck-and-ridgebacksinvestigational-oral-antiviral-molnupiravir-reduced-the-risk-of-hospitalization-or-death-by-approximately-50percent-compared-to-placebo-for-patients-with-mild-or-moderat/.
 13. Pedersen NC, Kim Y, Liu H, Galasiti Kankanamalage AC, Eckstrand C, Groutas WC, Bannasch M, Meadows JM, Chang KO. Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis. J Feline Med Surg. 2018, 20(4):378-392.
 14. Pedersen NC, Perron M, Bannasch M, Montgomery E, Murakami E, Liepnieks M, Liu H. efficacy and safety of the nucleoside analog GS-441524 for treatment of cats with naturally occurring feline infectious peritonitis. J Feline Med Surg. 2019, 21(4):271-281.
 15. Cook SE, Vogel H and D. Castillo D. A rational approach to identifying effective combined anticoronaviral therapies against feline coronavirus. 2021. bioRxiv 2020.07.09.195016; doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.09.195016
 16. Zhang S. A Much-Hyped COVID-19 Drug Is Almost Identical to a Black-Market Cat Cure. May 8, 2020 Shutterstock / The Atlantic, https://www.theatlantic.com/science/archive/2020/05/remdesivir-cats/611341/.
 17. Yan VC, Muller FL. Advantages of the Parent Nucleoside GS-441524 over Remdesivir for Covid-19 Treatment. ACS Medicinal Chemistry Letters. 2020, 11 (7):1361-1366 DOI: 10.1021/acsmedchemlett.0c00316
 18. Murphy BG, Perron M, Murakami E, Bauer K, Park Y, Eckstrand C, Liepnieks M, Pedersen NC. The nucleoside analog GS-441524 strongly inhibits feline infectious peritonitis (FIP) virus in tissue culture and experimental cat infection studies.Vet Microbiol. 2018, 219:226-233.
 19. Common Dreams. Public citizen. Press release, August 4, 2020, https://www.commondreams.org/newswire/2020/08/04/public-citizen-scientists-gilead-and-federalscientists-have-neglected
 20. Dickinson PJ. Coronavirus Infection of the Central Nervous System: Animal Models in the Time of Covid-Front. Vet. Sci. 2020, 23: https://doi.org/10.3389/fvets.2020.584673
 21. Zhou S, Hill CS, Sarkar S, et al., β-d-N4-hydroxycytidine Inhibits SARS-CoV-2 through lethal mutagenesis but Is also mutagenic to mammalian cells. J Infect Dis. 2021, 224:415–419, https://doi.org/10.1093/infdis/jiab247.
 22. Cohen J, Piller C. Emails offer look into whistleblower charges of cronyism behind potential COVID-19 drug. ScienceInsider-Health. 2020, https://www.science.org/news/2020/05/emails-offer-look-whistleblowercharges-cronyism-behind-potential-covid-19-drug.
 23. Agostini ML, Andres EL, Sims AC, et al. Coronavirus susceptibility to the antiviral remdesivir (GS-5734) is mediated by the viral polymerase and the proofreading exoribonuclease. MBio 2018; 9. DOI:
  10.1128/mBio.00221-18.
 24. Szemiel AM, Merits A, Orton RJ, In vitro selection of Remdesivir resistance suggests evolutionary predictability of SARS-CoV-2. Plos Path, 2021,https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1009929 .
 25. Martinot M, Jary A, Fafi-Kremer S, et al., Emerging RNA-Dependent RNA Polymerase Mutation in a Remdesivir-Treated B-cell Immunodeficient Patient With Protracted Coronavirus Disease 2019, Clinical Infectious Diseases, 2020;, ciaa1474, https://doi.org/10.1093/cid/ciaa1474
 26. FIP Warriors CZ/SK – EIDD-2801 (Molnupiravir) https://www.fipwarriors.eu/en/eidd-2801-molnupiravir/
sk_SKSK